Hotărârea nr. 339/2017

Finantarea din bugetul local al municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate - Galati in cadrul proiectului "Scoala, mediu activ pentru toti !"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 339

din 27.07.2017

privind: finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic Transporturi Cai Ferate - Galați în cadrul proiectului “ȘCOALA, mediu activ pentru toți!”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 349/04.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 69716/04.07.2017, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 69718/04.07.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitările Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați nr. 2091/06.06.2017 și nr. 2354/23.06.2017, înregistrate la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 58868/06.06.2017 și nr. 66412/26.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2), lit. k) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate - Galați în cadrul proiectului "ȘCOALA, mediu activ pentru toții”, în cuantum de 168.067,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului, din capitolul 65.02 -învățământ.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea temporară a resurselor financiare necesare implementării proiectului “ȘCOALA, mediu activ pentru toți!” în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Prfiședinte'.d^ședmță, s/ j ^Fugjen Cfâvan

.Z4 /

""A,


.7:


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați,


Radu Octăvkin Kovacs