Hotărârea nr. 337/2017

participarea municipiului Galati, in calitate de partener, impreuna cu Asociatia pentru promovarea filmului romanesc, la oraganizarea evenimentului "Caravana filmelr TIFF"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 337 din 27.07.2017

privind: participarea Municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 344/04.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 69696/04.07.2017, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 69698/04.07.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Galați sub nr. 68272/29.06.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/15.12.2016 privind aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "d”, alin (6) lit. "a", pct. 1, 4, 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea municipiului Galați, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, la organizarea evenimentului „Caravana Filmelor TIFF”, care va avea loc la Galați, în perioada 23-25 august 2017.

Art. 2 - Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Galați și Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și

ANEXA LA HCL NR. 337/27.07.2017

Acord de Parteneriat

nr.___________/___________2017

între

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Primarul municipiului Galați,..........................................

și . .

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc cu sediul în București, str. Popa Soare nr.52, sector 2, tel: 0213266480, contul........... deschis la Banca........, Sucursala ......,

reprezentată prin Reprezentant legal_______________________________

s-a încheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.i Municipiul Galați, în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, realizează evenimentul Caravana Filmelor Tiff20i7În Galați în perioada 23-25 august 2017.

CAPITOLUL II: DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.2 Acordul de parteneriat este valabil pe perioada de desfășurare a evenimentului Caravana Filmelor Tiff2Oi7În municipiul Galați.

CAPITOLULUI: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc,

Art. 3 Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc se obligă:

  • a. Să realizeze acțiunea prevăzută la art.i, în condițiile legii;

  • b. Să folosească suma acordată de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a evenimentului Caravana Filmelor Tiff 2017 în Galați, conform OG 51/11.08.1998 actualizată;

  • c. Să suporte, după caz, plata drepturilor de autor în temeiul Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor cu modificările și completările ulterioare;

  • d. Să promoveze imaginea municipiului Galați în plan local, național și internațional;

  • e. Să promoveze și să încurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității culturale a municipiului Galați, pluralismul cultural și dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice;

  • f. Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora, în limita sumei alocate de la bugetul local, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către Municipiul Galați. Documentele vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal al Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc;

  • g. Pe timpul nopții să asigure paza echipamentelor și dotărilor necesare realizării proiectului;

  • h. Să prezinte o dată cu decontul justificativ financiar, un raport de activitate, care să cuprindă activitățile desfășurate în perioada respectivă, raport care va fi transmis către serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Servicii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

=> Să asigure condițiile pentru desfășurarea evenimentului în conformitate cu prevederile legale;

=> Să pună la dispoziția asociației spațiul necesar proiecției filmelor;

=>Să contribuie financiar pentru acoperirea costurilor aferente evenimentului Caravana Tiff (onorarii, asigurare servicii cazare și masă pentru 4 persoane, închirieri echipamente, tipărituri, publicitate, drepturi de difuzare) și numai în scopul pentru care s-a realizat prezentul parteneriat, cu suma de 15 000 lei de la bugetul local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în limita bugetului aprobat, în baza documentelor justificative,;

=>Să asigure serviciile de asistență medicală pentru participanții la festival;

=>Să asigure alimentarea cu energie electrică în zonele convenite pentru desfășurarea evenimentului, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați.

CAPITOLUL IV: MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.4 Plata acestor sume se face prin virament bancar, în contul nr.________________________________________________________________________, deschis la

__________________________________________al Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc.

CAPITOLUL V: PROCEDURI DE ÎNCETARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art.5 Prezentul Acord de Parteneriat încetează la data expirării termenului pentru care a fost încheiat.

Art.6 Părțile pot revoca prezentul Acord de Parteneriat cu condiția notificării prealabile, în termen de cel mult 15 zile.

Art.7 în cazul în care Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc nu respectă condițiile prevăzute la art.3 din prezentul Acord de Parteneriat, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, Municipiul Galați își rezervă dreptul de a rezilia de drept prezentul Acord de Parteneriat, notificând organizația în termen de 15 zile. Dacă Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL VI: CLAUZE SPECIALE

Art.8 Orice neînțelegere între părți se va rezolva pe cale amiabilă. în caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art.g Nerespectarea prezentului Acord de Parteneriat de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii Acordului de Parteneriat în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art.10 Modificarea prezentului Acord de Parteneriat se face numai prin act adițional încheiat între părți..

Art.11 Prezentul Acord de Parteneriat a fost încheiat astăzi,_____________în 2 (două)

exemplare, ambele cu valoare de original, fiecărei părți revenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați                            Asociația pentru Promovarea Filmului

Românesc

PRIMAR                          REPREZENTANT LEGAL

Director Executiv

Direcția Financiar Contabilitate

Avizat Juridic

Serviciu Juridic și Legalitate

Director General

Direcția Generală Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor

Birou învățământ, Cultură, Turism,

Agrement, Sport, Culte,

Sănătate și Evenimente