Hotărârea nr. 335/2017

preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea COnsiului Local Galati a unui teren cu suprafata de 15218,75 mp, situat in zona de sud a Talciocului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 335

din 27.07.2017

privind: preluarea din concesiunea Societății Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 15218,75 mp, situat în zona de sud a Talciocului

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/16.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63614/16.06.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63616/16.06.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresele Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, înregistrate la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 132210/16.12.2014, nr. 6483/10.02.2015, nr. 33227/07.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, eu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă preluarea din concesiunea Societății Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 15218,75 mp, situat în zona de sud a Talciocului

(2) Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Redevența se diminuează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,  Radu Octa&iah Kovacs

Anexa


RIDICARE TOPO

EXTINDERE TALCIOC


SUPRAFAȚA TOTALA TEREN - 15218,75 mp

PREȘEDINTE Ej EUGEN q!


L^ȘEDINȚÂ,

' VAN./ /