Hotărârea nr. 332/2017

Alegerea presedintelui de sedinta

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 332 din 22.06.2017

privind: alegerea președintelui de ședință

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 323/15.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63374/16.06.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63376/20.06.2017, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 41 coroborate cu cele ale art. 35, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege ca președinte de ședință, pe o perioadă de 3 luni, domnul Eugen Găvan.

Art. 2 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                 -


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octăvian Kovacs

HCLnr. 332/2017