Hotărârea nr. 327/2017

Stabilirea chiriei pentru locuintele construite prin Agentia Nationala pentru locuinte

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 327

din 22.06.2017

privind: stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 333/16.06.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63530/16.05.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63532/16.05.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (7) - (11) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 13*2, alin. (11), art. 15, alin. (13), Ut. „c”, alin. (23) și dispozițiile Anexei 16 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 17 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modalitatea de calcul a chiriei aferente locuințelor construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, aplicabilă contractelor de închiriere încheiate sau prelungite după data de 31.07.2015, începând cu data de 01.07.2017, respectiv:

  • - anexa 1 - calculul chiriei aferente locuințelor închiriate tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani;

  • - anexa 2 - calculul chiriei aferente locuințelor închiriate tinerilor cu vârsta de peste 35 de ani.

Art. 2 - Se aprobă cota autorității publice locale, în procent de 0,5%, ca element de bază în stabilirea chiriei aferente locuințelor construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe închiriate tinerilor cu vârsta de peste 35 de ani.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octăvlan Kovacs

Calcul chirie pentru tinerii cu varsta pana in 35 de ani aplicabil titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie 2015

Numărul de camere

Acd/ap. (m.p.)

Preț lei/mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare (iei)

Cotă autorități publicețmaxim 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localități (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

0

1

2

3 = 1x2

4 = 3 :60 ani

5 = 3x0,8%

6=3x0%

7 = 4 +

5+6

8 = 7/12

9 = 8 x Rang

10= 9 x an

11 = 10 x Venit

1

Președinte de ședință, • Moise-CornelO


Calcul chirie pentru tinerii cu varsta peste 35 de ani aplicabil titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie 2015

Numărul de camere

Acd/ap. (m.p.)

Preț leî/mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli de întreținere curentă,, reparații curente, reparații capitale și administrare (lei)

Cotă autorități publicef maxim 0,5% numai pentru tinerii trecuți de 35 de ani)     (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chiria lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localități (lei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Valoare chirie după ponderare venituri

(lei)

0

1

2

3 = 1x2

4 = 3 : 60 ani

5 = 3x0,8%

6=3x0%

7=4 +

5+6

8 =

7/12

9 = 8 x Rang

10= 9 x an

11 = 10 x Venit