Hotărârea nr. 325/2017

Concesionarea spatiului medical, situat in Galati, Str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 16,75 mp si suprafata de 34,63 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, doamnei dr. Terzi Aurora

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 325

din 22.06.2017

privind: concesionarea spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi nr. 11, în suprafață exclusivă de 16,75 mp și suprafața de 34,63 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Terzi Aurora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 331/16.06.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63494/16.06.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63496/16.06.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea doamnei dr. Terzi Aurora, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 32767/06.06.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4, din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform

H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății nr, 946/2004 și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr, 299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. 2, Ut. „c”, alin. (5), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, Jură licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, Str. Gheorghe Asachi nr. 11, în suprafață exclusivă de 16,75 mP și suprafața de 34,63 mp reprezentând cotă parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Terzi Aurora, pentru o perioadă de 29 ani și 10 luni, începând cu data de 01.07.2017.

Spațiul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 299/2004.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

G'' ' h ■ '              \i

prezentei hotărâri.            (   '              : 1


/ Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați,

Radu Octăvmn Kovacs