Hotărârea nr. 322/2017

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru S.C. ARCELOR MITTAL S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 322 din 22.06.2017

privind: aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ Globe Tour S.R.L. pentru Societatea Arcelor Mittal SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 328/16.06.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 62792/15.06.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 62794/15.06.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ Globe Tour S.R.L. nr. 057/31.05.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 32369/31.05.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1) și art. 34 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea ACJ Globe Tour S.R.L., pentru Societatea Arcelor Mittal S.A., pe următoarea rută:

Societatea Arcelor Mittal SA (Poarta Est) - str. Combinatului - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Frunzei - str. Brăilei - str. Oțelarilor -str. Stadionului - str. Brăilei - str. Domnească - str. Gării - Gara CFR ~ str. Gării -str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - Bariera Traian.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocțavian Kovacs