Hotărârea nr. 321/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere retea canalizare Centru multifunctional de servicii sociale"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 321 din 22.06.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere rețea canalizare Centrul multifuncțional de servicii sociale"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 327/16.06.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63606/16.06.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63608/16.06.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), Ut. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privindfinanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Refacere rețea canalizare Centrul multifuncțional de servicii sociale”, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXA LA HCL NR. 321/22.06.2017

Refacere rețea canalizare Centrul multifuncțional de servicii sociale

Rețelele de canalizare din incinta centrului se află într-o stare avansată de degradare. La momentul actual acestea deversează într-un colector aflat pe proprietatea S.C. Praktiker SA, care se înfundă des necesitând intervenții de vidanjare și reparații repetate. Necesitatea și oportunitatea investiției apar ca urmare a deselor defecțiuni de la rețeaua de canalizare, ce creează disfuncționalități majore în funcționarea centrului multifuncțional de servcii sociale și a gradului de confort și civilizație a locuitorilor acestuia.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  Stație de pompare;

  • -  înlocuire rețea canalizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI;

Valoarea totala a investiției:      379-974,594 tei

Din care C+M:                277.603,535101

Capacități:

  • - stație de pompare;

  • - rețea canalizare din PAFSIN Dn3oomm - 72 ml;

  • - conducta refulare din PIED Dn 110x6,6mm - i45ml;

  • - împrejmuire stație pompare - 50 ml

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect


AL OBIECTIVULUI DE II ”      ' “


'.i-.

y- loț^nerea terenului\ "

£fâ A^lenaiarea terenului ^w.Dawg^de.- -..-

... i.2.2 Lucrări de sistematizare verticala \, ... ;: ?-.:


■NERAL '

IE REȚEA CANAL1ZARE C: <                           a . . Valoare (inclusivTVA) ..

L—<""■■ '■!

■W.i'i ■■ • ■' ii

wniwi i imm.il I.hi^ 11'j.il />|b^

Â'-l r./.


r--Ț


■Ț


■ ■ ■ . ■

.„..ni            !■■■


■frimiUrt,,

- >:ll‘;4. Cheltuieli, pentru relocare /protecția: utiiitatilor

<^nwrT3mrarr~-———

V. ; . V-4iFriV7JLWL.X.VnCL,lULCI

fe» :.                apa rece -. ,.

.. ..

: -.-'• ’i             ff-v'./1.

^^rarțalUate: :

tWe avizare . ■ ■

U->-.■:..■■■■■ •;

Taxăracordare ^erteledrica

7.                     '

IPMIPU'WLZ.

:if Mut'iJi n ~.r 'irgetfc aldadfciidr


-Î-.


■ '/ '/"■

-     ---■‘-'-.'■'l L..J


-i

:4

-i-

<


i ii .iu

■■

£

1


~7.

,  %       .   ’        ,   ,   •     \ I

11757,ăooTT


l-877'2”'


ț;i...',

j '

■* "?r                           "■■■' ■■ ■'. '»■ ■'■'■*

■i: •::           , •'■/.,: •..?

:        ‘ 4.080,000 . ■ ■

—   . •îW-tyYw, ,,„,,,


P-iH •• • • ■ • •       • -.' ■••..... ■■

f ■; j 3.5.4Docunlentatifletehnice necesare învedera Șf gi.J ^^ JVfa^ot/acoitoilQr/wlorizataw. * ® fc. p45' verificarea .tehnica <fe calitate a. proiectului; iilor de execuție ■   ' /     .

*

— r-f r-.iS

'HftTCPfmillrWÎ nfi ft^IllTlfl ff

MS CMU^g

!■ Jlv’                       ~~■~V!-"'S"~". ■....■. ■>.,

3.8.11, pe perioada de executie a lucrărilor ,

&0.I1I pentru pauciparea proiectantului ia iazeie incluse in programul de control al lucrărilor de■    /; i8oo,ooo


3.288,328 ■

: ■■■■■ -- --- ■ -

. = •- 1 ' - ” ~ • •


itdecatreISCob.3 INK


rALAHi Electrice


—r-------..".'  .. '  ';■■

"iwim

16.79M90 ‘


«T*

i..,-. 44âwCT'

:: 4855200'


3.913,110 1173,100.21576,292-.

9.271,956 . "" ' 3.190,535


PW<


135.135,722 ‘

58,071,726 . ? W2,825


> obA REZISTENTA               .'. ..; <?;;■

28.655,400

'. 34.099,926

■ ■ ■ ■ ■ ■ -' :'• .;■'■■■

Z'Zz }"^—~~~—7-

. TOTAL4.1                         ‘ • •..•„••••.>

“     207,806,890

:i           ;      247.290,199

pbl

,. Montaj utilaj tehnologic                .. r ,

ȘZvZ..:.     .

SraSfeteiT.’

, OB.1 MONTARE CONFORM LISTA' DE UTILA

ij           22025,90

Z';-:":Z     ■ .‘26,210,821

ZZ-Z' ■            - ■

.Z:<;//ZZZvY-J-

■ ••••• ''

. Z ■

Er^

. ..       .■■7 >'.

••.-.• '

Șppfe

.TOTAL 4,2

22.025,900

26.210,821

Denumirea capitolelor și subcapitolelor .■ ■           de cheltuieli

Valoare (fărăTV

' TVAZ'j^Z

. Valoare (inclusiv TVA)

Ațiilei

' Mivlei ; ;

Mii lei

Olfew-

r:                   2    '

■. 3

Z..

6

(JHlaje ,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj ;

ink ■.-

UTILAJE AFERENTE OB.l CE LISTA DE UTILAJ1

40.093,600

,7M7^ ''

47.711,384

Sili

ZZZZ" Z'

-

IIshBrZ

- Z ■ ZZ-Z :.

-

.. ■'

WlteZ

TQTAL4.3

40.093,600

7,617,784

47.711384 x

Utilaj fără montaj și echipamente de transport

08 B^sK.

I 7 .                                 -

lip

TOTAL 4.4

-

- *

i

Dotări

H iWK

«1

-

B

* :

n p$

<■■ 'Z                 ' ... .                  ':            ■ '

.......

si I8IW

-

BsS

z. • •            ■ . •■■■

-

gi

ȚOTAL45

-

.            f ’                    . *

*

Active necorporale .

...

TOTAL 4.6

1

/TOTAL CAPITOL 4.

269.926390

51.286,014

321.212304

H îd^&»ÎTOLUț S. ALTE CHELTUIELI

Organizare de șantier:

5.745,820

1X191,706   :

Zâ&^ZZ',

fi»

5.1.1. Lucrări de construcții 1,5%

3.447,492

655,023

Z-'ZiâixifeZZ

1

-5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului 1 %

2298328

435,682

z / ■ ZZztgMtai^

1 RU

Comisioane ,cote ,faxe,costul creditului

2566,083

• iistegs?

g ||b

5.2.1.Comisiaanele si doHnrileaferente creditului ȘȘairicH finanțatoare

■ 111®

||| iisShș

Iote

• 5.2.2 cote aferenta ISC pentru controlul :alitatii lucrărilor de construcții (0,5%)

1.166301

1.166301

|L

Ir

, 5,2,3 cota aferenta ISC pentru controlul statului ii amenajarea teritoriului urbanism pentru îutorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

.233,280;,...

.     233,280

® Hfe <

5.2.4. cota aferente Casei Sooajle a :onstructorilor CSC 03%

1.166301

1.166301

ggg Bgp^.yr >

iBi

5.2,5. Taxe pentru acorduri , avize conforme si utorozatie de construire /desființare

lip

□leltuieli diverse și neprevăzute 10% '■

28.309,472    .

•.    5.378,800 ’

33.688,271

heltuieli ptr. Informare si publicitate

' ■

Snl

ȚgjAL CAPITOL 5.

’ 36.621,375

6.470,505-.

43.091380

ii ^Zk’APTmi.uf. a . rwni.TunRi t pentru probe tf.hnot^ogiceslteste..

£ BP> '-■

Pregătirea personaluliiide exploatare

- ■

ifeh

Probe tehnologice șiteste

-

TOTAL CAPITOL 6

i fe 7 ?

TOTÂL CKNERAL——

319.716,093

60358302

379.974394

din care : C+M

233.280382

277.603,535

> 1

Pate

"31.05.2017

Beneficiar / Investitor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI


DIRECTOR#^ Ing.. STAT DIRECTOR ’T arh. SALMEN <