Hotărârea nr. 318/2017

Incheierea protocolului de colaborare intre Consiliul Judetului Galati si Municipiul Galati in vederea asigurarii serviciilor medico-sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale, cu domiciliul pe raza judetului Galati, in cadrul Centrului Medico-Social Pechea

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 318

din 22.06.2017

privind: încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județului Galați și Municipiul Galați în vederea asigurării serviciilor medico-sociale, persoanelor cu nevoi medico-sociale, cu domiciliul pe raza județului Galați, în cadrul Centrului Medico-Social Pechea

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 322/15.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63248/15.06.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63250/15.06.2017, al Direcției de Asistență Socială și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile ort. 42, alin. 2 și alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, Ut. d, lit. e, alin. 6, lit.a, pct. 2, alin. 7, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județului Galați și Municipiul Galați în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza județului Galați, în cadrul Centrului Medico-Social Pechea.

Protocolul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu OctaviOh Kovacs

Anexă la HCL nr. 318/22.06.2017

PROTOCOL DE COLABORARE

de interes public, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza județului Galați, în Centrul Medico-Social Pechea

I. PĂRȚILE

Art.1. Consiliul Județului Galați , cu sediul în Municipiul Galați, strada Eroilor nr. 7, tel. 0236-411099, reprezentat prin Președinte FOTEA COSTEL

Și

Municipiul Galați, cu sediul în Galați, Str. Domnească, nr. 38, tel. 0236/307700, reprezentat prin Primar IONUT FLORIN PUCHEANU

II. SCOPUL PROTOCOLULUI

Art. 2. Scopul protocolului este colaborarea în domeniul asigurării serviciilor de îngrijire, serviciilor medicale, precum și serviciilor sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza județului Galați, care nu pot beneficia de îngrijire la domiciliu sau în alte centre.

III. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 3. Durata protocolului este de 1 an și curge de la semnarea de către parteneri.

Protocolul se prelungește pe perioade de câte 1 an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în mod expres încetarea sa.

Art. 4. Părțile au dreptul, oricând, de a propune și adăuga, cu acordul celeilalte părți, alte activități considerate necesare în realizarea obiectivelor propuse și atingerea scopului comun. Orice altă activitate, proiect va completa activitățile prezentului protocol.

IV. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. ^.Obiectul protocolului îl constituie acordarea serviciilor de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza județului Galați, în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, centru aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 6.Cele două instituții publice, prin structurile sale specializate vor identifica cele mai eficiente forme și modalități de acțiune în vederea realizării scopului prezentului protocol.

  • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ArL  Consiliul Județului Galați:

  • (1) Va asigura decontarea cheltuielilor pentru persoanele cu domiciliul pe raza județului Galați, îngrijite în Centrul Medico-Social Pechea, la nivelul costului mediu lunar de întreținere aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Local Galați, în cazul în care persoana asistată sau susținătorii legali ai acesteia nu au venituri pentru achitarea contribuției lunare de întreținere.

  • (2) Modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii centrului medico-social este prevăzut prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 8. Consiliul Local al Municipiului Galați:

  • (1) Va asigura îngrijire temporară sau permanentă în Centrul Medico-Social Pechea pentru un număr de până la 5 persoane, bolnavi cronici, cu domiciliul pe raza județului Galați, care necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament, ce nu se poate realiza la domiciliu sau pentru alte categorii de persoane, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al centrului.

  • (2) Va asigura acordarea serviciilor medico-sociale persoanelor îngrijite în Centrul Medico-Social Pechea la nivelul standardelor minime de calitate prevăzute de lege.

Art. 9 • DISPOZIȚII FINALE

Prezentul protocol încetează numai prin acordul expres al ambelor părți.

încetarea participării în cadrul prezentului Protocol, de către oricare dintre părți, se aduce la cunoștința partenerului, motivat, cu cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă.

Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul ambelor părți

Modificările sau completările se constituie în Anexe la prezentul Protocol.

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


PRIMAR,


PREȘEDINTE,