Hotărârea nr. 309/2017

Inchirierea prin licitatie publica a unui teren situat in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 309 din 22.06.2017

privind: închirierea prin licitație publică a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 312/07.06.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59142/07.06.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59144/07.06.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „c”, alin. (5), Ut. „b” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 655,29 ha, proprietatea municipiului Galați, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila, conform caietul de sarcini prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 377/30.09.2015.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octăvîhn Kovacs

Anexa la HCL 309/22.06.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

CAIET DE SARCINI

PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 655.29 ha, PROPRIETA TEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI GALA ȚI, SITUA T IN EXTRA VILANUL COMUNEI VĂDENI, JUDEȚUL BRĂILA

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I

DATE DE IDENTIFICARE A PROPRIETARULUI

Municipiul Galați,

Cod Fiscal: 3814810

Adresă: Str. Domnească, nr. 38

Telefon: 0236/307.718

Fax: 0236/461.406

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE LICITAȚIE APLICATĂ

 • 2.1. Pentru atribuirea contractului de închiriere a terenului agricol se va utiliza procedura licitației publice cu oferta în plic.

 • 2.2. Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată.

CAPITOLUL III

DATE DE IDENTIFICARE A TERENULUI

 • 3.1. Terenul arabil, în suprafață de 655.29 ha este proprietatea publică a municipiului Galați, în urma HG nr.512/23.05.2002, privind transmiterea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a Municipiului Galați, Județul Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați. Terenul este intabulat și este situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila. Terenul se identifică în tarlale/parcele astfel:

Tarla 14-parțial:

Tarla 14 - DE 47/4 - 3470 mp

Tarla 14-DE 52-16.093 mp

Tarla 14-DE 54-10.228 mp

Tarla 14 - A 47/1 - 730.415 mp

Tarla 14 - A 47/6 -128.190 mp

Tarla 14 - A55 -1.104.542 mp

Tarla 14 - Ps 47/7 - 84.443 mp

Tarla 15-318.868 mp

Tarla 25-199.964 mp

Tarla 30 - 76.500 mp

Tarla 31 - 628.775 mp

Tarla 32 - 600.551 mp

Tarla 33-825.839 mp

Tarla 34 - 461.428 mp

Tarla 35-556.126 mp

Tarla 36 - 270.375 mp

Tarla 37-215.450 mp

Tarla 38 - 258.353 mp

Tarla 39 - 63.258 mp

TOTAL - 6.552.868 mp = 655.29 ha

CAPITOLUL IV

SCOPUL ÎNCHIRIERII TERENULUI

 • 4.1. Terenul se închiriază în vederea valorificării din punct de vedere economic și pentru atragerea de fonduri la bugetul local, destinația acceptată fiind cea de teren agricol. Subînchirierea și/sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane, este interzisă.

 • 4.2. Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

CAPITOLUL V

DURATA ÎNCHIRIERII

 • 5.1. Terenul se închiriază pe o perioadă de 5 ani (agricoli), începând cu data de 01.10.2017, până la 30.09.2022.

CAPITOLUL VI

PREȚUL MINIM DE PORNIRE Șl ALTE ELEMENTE DE PREȚ

 • 6.1. Prețul de pornire al licitației este de 750 lei/ha/an agricol. Stabilirea prețului s-a făcut prin notă de calcul întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • 6.2. Chiria se indexează de drept, în luna ianuarie a fiecărui an, cu indicele prețurilor de consum (total), comunicat de institutul Național de Statistică.

 • 6.3. Plata chiriei se va face in contul R062TREZ30621A300530XXXX deschis la Trezoreria municipiului Galați

 • 6.4. Termenele de plată ale chiriei și cuantumul acesteia sunt următoarele :

 • - până la 30.03. = 25%

 • - până la 30.06. = 25%

 • - până la 31.08. = 50%

în ultimul an al contractului de închiriere, termenele de plată și cuantumul datorat vor fi următoarele:

 • - până la 30.03. = 25%

 • - până la 30.06 .= 75%

 • 6.5. Pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată se percep penalități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 6.6. Neplata chiriei în termen de 60 de zile de la data limită de plată, conduce la rezilierea de drept a contractului.

 • 6.7. Prețul acestui caiet de sarcini este de 30 de lei.

CAPITOLUL VII

GARANȚIA DE PARTICIPARE

 • 7.1 Garanția de participare Ia licitație este de 30,000 lei.

 • 7.2 Garanția de participare se constituie prin ordin de plată sau virament bancar, instrument care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada de valabilitate a ofertei.

 • 7.3. Contul în care se va depune garanția de participare este R084TREZ3065006XXX000235 deschis la Trezoreria municipiului Galați.

 • 7.4. Perioada de valabilitate a garanției de participare, va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei.

 • 7.5. Perioada de valabilitate a ofertelor se întinde până la momentul încheierii contractului, inclusiv perioada prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații.

 • 7.6 Garanția de participare se reține, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta , în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză semnarea contractului de închiriere, în perioada de valabilitate a ofertei.

 • 7.7.  Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează după semnarea contractului de închiriere cu ofertantul câștigător, la cerere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

 • 7.8. în cazul în care proprietarul terenului se află în situația de a anula procedura de licitație, fie din cauză că au fost depuse oferte neconforme, sau dacă nu au fost depuse oferte, sau daca abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura licitației, sau dacă este imposibilă încheierea contractului, garanția de participare se restituie, la cerere, după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la această dată.

CAPITOLUL VIII

CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL PENTRU A FI ADMIS LA LICITAȚIE

 • 8.1. La licitație poate participa, orice persoană fizică sau juridică, capabilă potrivit legislației, a dobândi bunuri imobile pe teritoriul României, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 8.2. Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente, obligatorii ,sub sancțiunea excluderii ofertei;

 • a) copie după cartea de identitate/certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului;

b} copie după actul constitutiv, inclusiv celelalte acte adiționale relevante, pentru persoanele juridice;

 • c) certificat de atestare fiscală din partea compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului Galați, din care să rezulte că nu au debite la bugetul loca? al municipiului;

 • d) persoanele din alte localități vor depune și un certificat de atestare fiscală de la primăria de unde își au domiciliul/sediul, din care să rezulte ca nu au datorii la bugetul local al localității;

 • e) dovada că posedă mașini, utilaje și forță de muncă pentru a cultiva terenul

 • e) certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că nu are datorii la bugetul consolidat al statului.

 • f) dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • g) dovada achitării caietului de sarcini;

 • h) adeverință eliberată de Serviciul Juridic Legalitate ai Primăriei Municipiului Galați, din care să rezulte că aceștia nu sunt în litigiu juridic cu Municipiul Galați, în legătura cu procedura licitației

 • i) copie după ultimul bilanț contabil, pentru persoanele juridice;

 • j) certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, unde este înmatriculată persoana interesată, din care să rezulte că obiectul principal de activitate este agricultura- cultura vegetală, precum și faptul că societatea nu se află în procedura falimentului, sau a procedurii simplificate.

 • 8.2.1. De asemenea, participantul la licitație va trebui să depună șl următoarele documente, obligatorii sub sanciunea excluderii ofertei:

 • a)  declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că societatea și niciun asociat/acționar/administrator/membru majoritar nu are contracte reziliate din culpa sa, sau restanțe la plățile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare, contracte de concesiune, contracte de asociere sau contracte de închiriere, după caz, încheiate cu municipiul Galați;

 • b)  declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că societatea nu este asociat/acționar/administrator/membru majoritar și sau minoritar în altă societate care are contracte reziliate din culpa sa sau restanțe la plățile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare , contracte de concesiune, contracte de asociere sau contracte de închiriere, după caz, încheiate cu municipiul Galați;

 • c)  declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că societatea și niciun asoclat/acțîonar/admlnistrator/membru majoritar al acesteia , nu a mai participat la alte ședințe de închiriere/concesionare, în care au fost declarați adjudecatari și au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare și/sau a contractului de închiriere/concesionare, precum și că asoclatul/acționarul/admlnistratorul/membrul majoritar al societății, nu sunt asociați/acționari/administratori/membri majoritari în altă societate sau asociație, care au mai participat la alte ședințe de închiriere/concesionare în care au fost declarați adjudecatari și au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare și/sau a contractului de închiriere/concesionare;

 • d) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal că societatea nu ocupă sau nu a ocupat în mod abuziv terenuri proprietatea publică sau privată a statului aflate în administrarea municipiului și nu are în componență niciun asociat/acționar/administrator/membru majoritar și că aceștia nu sunt asociați/acționari/administratori/membri majoritari în altă societate sau asociație, care să fi ocupat sau ocupă în mod abuziv astfel de terenuri.

 • 8.3. în cazul în care la licitația publică se înscriu întreprinderi Individuale/ Persoane Fizice Autorizate/ întreprinderi familiale, sub aspectul documentelor ce trebuie depuse și prevăzute la lit.b, respectiv lit.i, acestea vor depune documente similare de natura celor solicitate persoanelor juridice ( ex. pentru pct. b - în locul actului constitutiv vor prezenta certificatul de înmatriculare eliberat de O.R.C, iar pentru pct. I - documente contabile justificative, conform ari. 15 din OG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, actualizată).

 • 8.4. Lipsa oricăruia dintre documentele de calificare solicitate atrage respingerea ofertei. Neprezentarea dovezii garanției de participare atrage respingerea ofertei.

 • 8.5. Ofertantul va numerota, semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în acest dosar și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătură și stampilă. Organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge dacă acest fapt nu este îndeplinit.

 • 8.6. Pentru păstrarea principiului competitivității, care guvernează procedura licitației, orice persoană poate depune o singură ofertă. Vor fi descalificați participanții ale căror structuri de conducere/patronat/acționar/asoclațl au legătură între ele.

 • 8.8. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri să depună două sau mai multe oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză.

  • 8.8. întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de licitație, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distrosioneze poncurența.

CAPITOLUL IX

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE LICITAȚIE

 • 9.1. Pentru desfășurarea procedurii licitației publice, este, necesar să se califice cel puțin doi ofertanți.

 • 9.2 Documentele de calificare solicitate prin anunț vor fi depuse într-un plic închis, la sediul organizatorului, până la data indicată.

 • 9.3 în cazul în care la ședința de licitație nu s-au prezentat minim doi ofertanți sau, în urma procesului de verificare a ofertelor, nu a fost îndeplinită această condiție, licitația se va repeta, după trecerea a cel puțin 5 zile de la data primei ședințe, cu asigurarea publicității, încheindu-se un proces verbal de constatare.

 • 9.4 Dacă nici la noul termen nu este întrunită condiția numărului minim de două oferte calificate, proprietarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă cu ofertantul prezent.

 • 9.5. Ofertanțîi transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior care se înregistrează în ordinea primirii lor, preclzînd data și ora.Pe plicul exterior, cu documentele de calificare, se va menționa licitația la care se dorește participarea, numele sau denumirea, adresa sau sediul ofertantului și atenționarea de A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA propusă.

 • 9.6. Președintele anunță deschiderea licitației, obiectul acesteia, face prezența ofertanților înscriși și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea licitației, anunță modul de desfășurare al licitației asigurându-se că flecare ofertant a înțeles procedura de desfășurare, după care comunică faptul că fiecare ofertă va fi analizată de comisia de licitație și se va încheia un proces verbal cu indicarea prețului oferit de fiecare ofertant.

 • 9.7 Comisia de evaluare stabilește ordinea cronologică descrescătoare a ofertelor ținând seama de prețul oferit de flecare ofertant.

 • 9.8 Oferta câștigătoare este oferta care oferă prețul cel mai mare.

 • 9.9. După adjudecarea bunului in favoarea unuia dintre licitanti, câștigătorul va fi anuntat de către licitator, iar ședința de licitație va fi declarata inchisa. Se va încheia procesul-verbal al licitației, care se va semna de către membrii comisiei de licitație si de participant! si care va sta la baza întocmirii actului de adjudecare.

 • 9.10. în cazul în care adjudecatarul nu se prezintă în termenul indicat la semnarea contractului de închiriere cu Primăria Municipiului Galați, se va declara câștigător ofertantul de pe locul II, iar în cazul în care acesta nu va semna contractul de închiriere, se va organiza o nouă licitație în condițiile legii.

CAPITOLUL X

ALTE PRECIZĂRI

 • 10.1. Chiriașul are obligația de a plăti regulat chiria la termenul stabilit, conform art. 6.4 al prezentului caiet de sarcini. Neplata chiriei în termen atrage plata unor majorări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 10.2. Chiriașul are obligația de exploatare rațională a solului, inclusiv respectarea măsurilor reglementate de Ordinul nr. 147/16.02.2010 privind aprobarea bunelor condiții de mediu în România.

 • 10.3. Chiriașul are obligația respectării bunelor condiții agricole și de mediu- GAEC din România, respectând următoarele:

 • 10.4. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

  • 10.4.1. GAEC 1 - Pe timpul iernii, terenul arabil să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermei,

  • 10.4.2. GAEC 2 - Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultura cuplante prășitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

  • 10.4.3. GAEC 3 - Se mențin terasele existente pe terenul agricol ia data de 1 ianuarie 2007

 • 10.5. Standarde pentru menținerea conținutului optim de materie organică în sol.

  • 10.5.1. GAEC 4- Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeași parcela agricolă mai mult de 2 ani consecutivi

  • 10.5.2. GAEC 5- Nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe teren arabil.

 • 10.6. Standarde pentru menținerea structurii solului

  • 10.6.1. GEAC 6 -Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiții de umiditate excesivă a solului.

 • 10.7. Standarde pentru menținerea unui nivel minim de întreținere a terenurilor agricole

  • 10.7.1. GAEC 7 - întreținerea pajiștilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an.

  • 10.7.2. GAEC 8 - Ne este permisă arderea vegetației pajiștilor permanente,

  • 10.7.3. GAEC 9 - Nu este permisă tăierea arborilor solitari și/ sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

  • 10.7.4. GAEC 10 - Evitarea instalării vegetației nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producției.

 • 10.8. Standarde pentru protejarea și gestionarea apelor

  • 10.8.1. GAEC 11 - Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigații în agricultură.

CAPITOLUL XI

MODALITĂȚI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERII

 • 11.1. Contractul de închiriere încetează la expirarea datei pentru care a fost încheiat.

 • 11.2. La termenul de încetare a închirierii, chiriașul are obligația de a preda terenui și cele ce au rezultat în urma eventualelor investiții făcute de el, gratuit și liber de orice sarcini, totul consemnându-se în procesul verbal de predare-primire.

 • 11.3. Contractul de închiriere poate înceta prin retragere.

 • 11.4. închirierea se retrage iar contractul se reziliază în situația în care chiriașul nu respectă obligațiile asumate prin contract.

 • 11.5. Proprietarul va putea rezilia contractul după o notificare prealabilă a intenției sale, cu precizarea cauzelor care au determlnat-o. Rezilierea va opera în fapt la expirarea unei perioade de 20 de zile de la notificare.

 • 11.6. Renunțarea ia contractul de închiriere nu se poate face înainte de constituirea garanției de bună execuție, prevăzută la capitolul 7.

 • 11.7. Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea ca prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil și inevitabil, care împiedică părțile să execute integral sau parțial obligațiile.

 • 11.8. Apariția cazului de forță majoră va fl comunicat părților în termen de 5 zile prin telefon sau fax, urmat de o scrisoare recomandată.

 • 11.9. în caz de forță majoră, comunicată și constatată, obligațiile părților se decaleză cu perioada corespunzătoare acesteia, fără a se pretinde penalități sau despăgubiri.

 • 11.10. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră

 • 11.11. Litigiile de orice natură, apărute între părți, se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar, competența aparține instanțelor de judecată.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE.

 • 12.1. Alte drepturi și obligații ale părților se vor stabili prin contractul de închiriere.