Hotărârea nr. 306/2017

Acordul Consiliului Local al municipiului Galati pentru organizarea programului "Scoala dupa scoala" in cadrul scolii gimnaziale "Sfintii Imparati" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 306

din 22.06.2017

privind: acordul Consiliului Local al municipiului Galați pentru organizarea Programului “Școală după școală" în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfinții împărați" Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 306/06.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 58382/06,06.2017, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 58384/06.06.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Școlii Gimnaziale „Sfinții împărați” Galați nr. 866/16.05.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 51728/17.05.2017;

Văzând avizul Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 2774/19.04.2017;

Având în vedere H.C.L. 52/27.02.2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. 1 și alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit.a) pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea Programului “Școală după școală” în sălile de clasă, după programul școlar obligatoriu, cu titlu gratuit, unde se pot extinde activitățile cu elevii din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfinții împărați” Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțăvîpn Kovacs