Hotărârea nr. 304/2017

Validarea unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 304 din 22.06.2017

privind: validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/20.06.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.06.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64792/20.06.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64794/20.06.2017, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 130/14.06.2017;

Având în vedere adresa Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 5/24.05.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 54482/24.05.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2), Ut. ”h*i”, coroborate cu cele ale art. 12, alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Cătălin Popa, înscris pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul consilier local, Cătălin Popa, este desemnat în calitate de membru al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător, în locul domnului consilier local, Vali-Viorel Sandu.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.              *   -


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțăvifyn Kovacs

1 d