Hotărârea nr. 295/2017

Desemnarea unui membru in consiliul director al Fundatiei "Sportul Galatean" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 295 din 31.05.2017

privind: desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 273/16.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05-2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51410/16.05.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51412/16.05.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa domnului Radu Cosea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 36392/06.04.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 6 și art. 17 din Statutul Fundației „Sportul Gălățean” aprobat prin H.C.L. nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației "Sportul Gălățean";

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (2) lit. „c” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează domnul Ilie Hagioglu membru în Consiliul Director al Fundației „Sportul Gălățean”.

Art. 2. - (1) Durata mandatului membrului Consiliului Director este de 2 ani. Mandatul poate fi prelungit cu maximum 2 ani prin hotărâre a Consiliului Local Galați.

(2) Membrul Consiliului Director poate fi revocat oricând prin hotărâre a Consiliului Local Galați.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octaviah Kovacs