Hotărârea nr. 293/2017

rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2017

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 293 din 31.03.2017

privind: rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 294/25.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55654/25.05.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55656/25.05.2017, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Legea nr. 6/20170 bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2017 - secțiunea de funcționare -conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavtttn. Kovacs

ROMANȚA


MUNICIPIUL GALAȚI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017

Anexa 1 la HCL 293/31.05.2017


Secțiunea FUNCȚIONARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

30.01

452,080.00

42,358.00

494,438.00

2

7ENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

320,226.00

43,946.80

364,172.80

3

r. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

443,045.00

42,358.00

485,403.00

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

456,522.00

40,937.30

497,459.30

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00,0

00.04

189,849.00

1,055.30

190,904.30

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

0.00

1,055.30

1,055.30

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

0.00

1,055.30

1,055.30

8

Impozit pe profit de la agent! economici

01.02.01

0.00

1,055.30

1,055.30

10

Al. 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSQ

00.06

189,849.00

0.00

189,849.00

11

Impozit pe veniticod 03.02.17+03,02.18)

03.02

4,802.00

0.00

4,802.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din pa

03.02.18

4,802.00

0.00

4,802.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

185,047.00

0.00

185,047.00

15

2ote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

182,713.00

0.00

182,713.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

2,334.00

0.00

2,334.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

59,108.00

25,224.00

84,332.00

24

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

59,108.00

25,224.00

84,332.00

25

Impozit si taxa pe cladirițcod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

43,661.00

22,224.00

65,885.00

26

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.0:

13,180.00

5,932.00

19,112.00

27

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.0;

30,481.00

16,292.00

46,773.00

28

Impozit si taxa pe terenurifcod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12,792.00

3,000.00

15,792.00

23

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0'

4,409.00

2,000.00

6,409.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0.

6, 971.00

1,000.00

7,971.00

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0

1,412.00

0.00

1,412.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

2,655.00

0.00

2,655.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

207,565.00

14,658.00

222,223.00

35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

188,846.00

0.00

188,846.00

37

Sume defalcate din^^xăȚp'^valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

186,277.00

0.00

186,277.00

41

Sume defalcate dXn ^^aL^e^Vă^oarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

1,623.OC

0.00

1,623.00

43

Sume defalcate/din./tax^peX^a.lcțarea adaugata pentru finanțarea invata

11.02.09

946.0C

0.00

946.00

44

Alte impozite sitaxetgfenerale-'pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

173.00

0.00

173.00

ANEXA i

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2017

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

45

Caxe hoteliere

12.02.07

173.00

0.00

173.00

46

taxe pe servicii specifice{cod 15.02.01+15.02.50)

L5.02

411.00

0.00

411.00

47

Impozit pe spectacole

15.02.01

411.00

0.00

411.00

49

raxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

18,135.00

14,658.00

32,793.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

14,559.00

14,658.00

29,217.00

51

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16-02.02.0:

9,359.00

12,544.00

21,903.00

52

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.0:

5,200.00

2,114.00

7,314.00

53

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functio

16.02.03

3,109.00

0.00

3,109.00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor s

16.02.50

467.00

0.00

467.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

-13,477.00

1,420.70

-12,056.30

| 59

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14,800.00

0.00

14,800.00

1 60

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

14,800.00

0.00

14,800.00

63

Venituri din concesiuni si Închirieri

30.02.05

13,891.00

0.00

13,891.00

64

Venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.3(

13,891.00

0.00

13,891.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

909.00

0.00

909.00

66

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.0<

909.00

0.00

909.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-28,277.00

1,420.70

-26,856.30

71

Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

2,049.00

0.00

2,049.00

72

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

272.00

0.00

272.00

73

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea

33.02.10

130.00

0.00

130.00

74

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

964.00

0.00

964-00

77

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

4.00

0.00

4.00

78

Contribuții pentru finanțarea programului Școala după școala

33.02.33

679.00

0.00

679.00

80

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

90.00

9.40

99.40

81

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

90.00

9.40

99.4’0

83

Amenzi, penalitati si confiscări(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

9,891.00

0.10

9,891.10

84

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

9,891.00

0.00

9,891.00

85

Venituri d^rr“amențiv..si alte sancțiuni aplicate de către alte institut

35.02.01.0

9,891.0C

o.oc

9,891,00

86

Penalit^fi p'g£-ru^edtepunerea sau depunerea cu intirziere a declarați

35.02.02

o.oc

0.1C

0.10

90

Divers^^enrturjsdfcpdb36v 02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

25,720.0C

3,000.00

28,720.00

ANEXA 1


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

91

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

9.00

0.00

9.00

92

Venituri din aplicarea prescripției

36,02.oi.o:

9.00

0.00

9.00

94

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

12,666.00

3,000.00

15,666.00

97

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

255.00

0.00

255.00

100

Alte venituri

36.02.50

12,790.00

0.00

12,790.00

106

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-66,027.00

-1,588.80

-67,615.80

107

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

14.20

14.20

108

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii d

37.02.03

-66,027.00

-1,603.00

-67,630.00

132

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

9,035.00

0.00

9,035.00

133

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

9,035.00

0.00

9,035.00

134

Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

9,035.00

0.00

9,035.00

162

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

9,035.00

0.00

9,035.00

168

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne ca

42.02.34

200.00

0.00

200.00

169

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

1,300.00

0.00

1,300.00

173

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

"L" 11                 1                             '                                                   - -          . . .                                            ---------< —_.LJ~ kV ——? ----------------------

42.02.41

7,535.00

0.00

7,535.00M4ișe-C^

X,


Rectficari


Cheltuieli buget local


DENUMIREA INDICATORILOR


Autoritati publice si acțiuni externe


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II.’ BUNURI SI SERVICII TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI PLĂTI EFECTUATE IN

RECUPERATE IN ANUL

PLĂTI EFECTUATE IN

I RECUPERATE IN ANUL


ANII PRECEDENTI CURENT

ANII PRECEDENTI CURENT


Alte servicii publice generale


01. CHELTUIELI CURENTE j TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 'TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA


Tranzacții privind datoria publica împrumuturi


. 01. CHELTUIELI CURENTE j TITLUL

! TITLUL


  • II. BUNURI SI SERVICII

  • III, DOBÂNZI


' Ordine


publica si siguranța naționala


| 01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

■ TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI i ALE ADMINISTATIEI PUBLICE


Invatamant


01. CHELTUIELI CURENTE

• TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL

TITLUL

TITLUL

TITLUL


II. BUNURI SI SERVICII

  • VII. ALTE TRANSFERURI

  • VIII. ASISTENTA SOCIALA

  • IX. ALTE CHELTUIELI


PLĂTI EFECTUATE IN

RECUPERATE IN ANUL

PLĂTI EFECTUATE IN

RECUPERATE IN ANUL


ANII PRECEDENTI CURENT

ANII PRECEDENTI CURENT


Sanatate


Anexa 2 la HCL 293/31.05.2017


2017


Capitole Titluri

SI

SI

si

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

BUGET MODIFICAT

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

51.02

27,390,00

6,286.00

33,676.00

01

27,493.00

6,322.00

33,815.00

10

22,493.00

. 4,800.00

27,293.00

20

4,992.00

1,522.00

6,514.00

55

8.00

0.00

8.00

84

-103.00

-36.00

-139.00'

85

-103.00

-36.00

-139,00

54.02

12,490.00

505.00

12,995.00

01

12,490.00

505.00

12,995.00

10

2,370.00

450.00

2,820.00

20

120.00

55.00

175.00

50

10,000.00

0.00

10,000.00

55.02

8,080.00

0.00

8,080.00

01

8,080.00

0.00

8,080.00

20

591.00

0.00

591.00

30

7,489.00

0.00

7,489.00

61.02

14,701.00

210.00

14,911.00

01

14,701.00

210.00

14,911.00

10

408.00

80.00

488.00

20

293.00

130.00

423.00

51

14,000.00

0.00

14,000.00

65.02

165,796.00

4,878.00

170,674.00

01

165,848.00

4,878.00

170,726,00

10

140,342.00

0.00

140,342.00

20

21,000.00

4,500.00

25,500.00

55

953.00

0.00

953.00

57

2,153.00

50.00

2,203.00

59

__ 1,400.00

328.00

1,728.00

84

n-’  ‘^x52.00

0.00

-52.00

0,00

-52,000.00


14,227.00


ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget

local

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei ~

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

j 01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,227.00

0.00

14,227,00

; TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,300.00

0.00

7,300.00

• TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

257,00

0.00

257.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

6,670.00

0.00

6,670.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Cultura, recreera si religie

67.02

31,113.00

9,027.00

40,140.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

31,123.00

9,027.00

40,150.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,123.00

4,777.00

15,900.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

13,000.00

950.00

13,950.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

7,000.00

3,300.00

10,300.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-10.00

0.00

-10.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-10.00

0.00

-10.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Asigurări si asistenta sociala

68.02

50,550.00

850.00

51,400.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,606.00

850.00

51,456.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

19,500.00

850.00

20,350.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,041.00

0.00

5,041.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

7,941.00

0.00

7,941,00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

16,232.00

0.00

16,232.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,892.00

0.00

1,892.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

-56.00

0.00

-56.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-56.00

0.00

-56.00

RECUPERATE IN ANUL

CURENT


Locuințe, servicii publica


si dezvoltare


70.02


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II. BUNURI SI SERVICII TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI PLĂTI EFECTUATE IN

RECUPERATE IN ANUL PLĂTI EFECTUATE IN RECUPERATE IN ANUL


01

io

20

55Protecția mediului


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


ANII PRECEDENTI CURENT

ANII PRECEDENTI CURENT

SI

84

-30.00

-52?OCF

-82.00

SI

85

-30.00

-52.00

-82.00

74.02

33,624.00

12,200.00

45,824.00

01

28,012.00

12,200.00

40,212.00

20

18,900.00

9,000.00

27,900.00


ANEXA 2


Rectficari     Cheltuieli buget local

2017

Capitole

Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

INFLUENTE

BUGET

APROBAT

+/-

MODIFICAT

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

9,112.00

3,200.00

12,312.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,612.00

0.00

5,612.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5, 612.00

0.00

5,612.00

Acțiuni generale economice, comerciale

80.02

750.00

0.00

750.00

ai de munca

01. CHELTUIELI CURENTE

01

750.00

0.00

750.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

750.00

0,00

750.00

Combustibili si energie

81.02

31,094.00

-601.00

30,493.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

34,100.00

0.00

34,100.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

14,100.00

0.00

14,100.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

20,000.00

0.00

20,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ^1

84

-3,800.00

-601.00

-4,401.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT       ' '

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

85

-3,800.00

-601.00

-4,401.00

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Transporturi

84.02

43,133.00

4,000.00

47,133.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

33,673.00

4,000.00

37,673.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

13,673.00

0.00

13,673.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

20,000.00

4,000,00

24,000.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460.00

0,00

9,460.00

TITLUL XIII, RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

9, 460.00

494,438.00

Total :


irROMANȚA


MUNICIPIUL GALAȚI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI i CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 201' . ,

Secțiunea DEZVOLTARE

- Mii Lei

Nx. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

1

rOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00,16+00.17+45.02)

00.01

68,243.00

1,695.00

69,938.00

2

MENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

2,066.00

92.00

2,158.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

66,187.00

1,695.00

67,882.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

66,187.00

1,695.00

67,882.00

70

22. VANZĂRI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

66,187.00

1,695.00

67,882.00

90

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

160.00

92.00

252.00

95

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

92.00

56.00

148.00

99

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

68.00

36.00

104.00

106

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

66,027.00

1,603.00

67,630.00

110

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

66,027.00

1,603.00

67,630.00

112

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,906.00

0.00

1,906.00

113

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

1,906.00

0.00

1,906.00

114

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1,543.00

0.00

1,543.00

117

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

340.00

0.00

340.00

118

Rate loc.Ord.19

39.02.10

23.00

0.00

23.00

132

IV. SUBVENȚII(cod 00.18)

00.17

23.00

0.00

23. Oq

133

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.0

00.18

23.00

0.00

23.00

134

Subvenții de la bugetul de stat (cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

23.00

0.00

23.00

135

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

7.00

0.00

7.00

161

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțin

42.02.20

7.00

0.00

7.00

162

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

16.00

0.00

16.00

182

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii pr

42.02.69

16.00

0.00

16.00

193

Sume FEN postadeiare in contul plăților efectuate(cod 45.02.01+45.02

45.02

21.00

0.00

21.00

194

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+4

45.02.01

21.00

0.00

21.00

196

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.0

21.00

0.00

21.00

238

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate          ..

48.02

106.00

0.00

106.00

241

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in a^^ ântșxiobi

48.02.01.0^         106.00

0.00

106.00

Rectficari


Cheltuieli buget local


2017


DENUMIREA INDICATORILOR


Capitole Titluri


Secțiunea DEZVOLTARE


- mii l®i “


cod


buget   influente

APROBAT      +/-


buget modificat


Autoritati publice si acțiuni externe 51.02


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Alte servicii publice generale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Ordine publica si siguranța naționala 61.02

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Invatamaiit

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Sanatate

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Asigurări si asistenta sociala

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

Locuințe, servicii si dezvoltare

publica

CHELTUIELI DE CAPITAL
272

272
259

259


11,634.00


11,634.00

11,634.00


9,029.00

2,509.00

2,509.00

6,520.00

6,520.00


1,475.00

1,475.00

1,475.00


838.00


210.00

210.00

628.00

628.00

13,255.00

13,255.00


531

531


175.00      11,809.00


175.00

175.00


11,809.00

11,809.00


0.00

9,029.00

0.00

2,509.00

0.00

2,509.00

0.00

6,520.00

0.00

6,520.00


591.00

591.00

591.00


51.00


2,066.00

2,066.00

2,066.00


889.00£ »

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 4


Rectficari


Cheltuieli buget local


2017


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Secțiunea DEZVOLTARE

INFLUENTE +/-

- mii lei -

BUGET modificat

cod

BUGET APROBAT

TITLUL X, ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,155.00

265.00

13,420.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

100.00

0.00

100.00

Protecția mediului

74.02

2,996- 00

0.00

2,996.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,996.00

0.00

2,996.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,996.00

0.00

2,996.00

Combustibili si energie

81.02

798.00

0.00

798.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

798.00

0.00

798.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

798.00

0.00

798.00

}

Transporturi

84,02

20,981.00

337.00

21,318.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

125.00

0.00

125.00

TITLUL IX.Proiecte cu finanțare din

59

125.00

0.00

125.00

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,856.00

337.00

21,193.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,856,00

337.00

21,193.00

Total ;

71,293.00

1,695.00

72,988.00


ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017

Secțiunea FUNCȚIONARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

183,923.00

950.00

184,873.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

119,839.00

0.00

119,839.00

8

3.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

119,839.00

0.00

119,839.00

9

31. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

446.00

0.00

446.00

10

Menituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

446.00

0.00

446.00

11

Menituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

446.00

0.00

446.00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3(

446.00

0.00

446.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

119,393.00

0.00

119,393.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

120,570.00

0.00

120,570.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,784.00

0.00

3,784.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

51,210.00

0.00

51,210.00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,593.00

0.00

1,593.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si canti

33.10.14

2,022.00

0.00

2,022.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea propri

33.10.16

64.00

0.00

64.00

26

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profes

33.10.17

27.00

0.00

27.00

28

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

53,811.00

0.00

53,811.00

29

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

6,414.00

0.00

6,414.00

30

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

682.00

0.00

682.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

963.00

0.00

963.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

73.00

0.00

73.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

73.00

0.00

73.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

15.00

0.00

15.00

39

Alte venituri

36.10.50

15.00

0.00

15.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-1,265.00

0.00

-1,265.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-1,265.00

0.00

-1,265.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

64,084.00

950.00

65,034.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

64,084.00

950.00

65,034.00

61

SUBVENȚII DE LA ALTE-ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

64,084.00

950.0C

65,034.00

62

Subvent i i p ent ru     r&^i^ .pufe 1 i ce

43.10.09

36,241.00

950.OC

37,191.00

63

Subvenții din bjige^lert^eal-^p^ntru finanțarea cheltuielilor curente

43.10.10

5,370.00

o.oc

5, 370.00

ANEXA 5

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2017

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

15

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

22,473.00

0.00

22,473.00

MUNICIPIUL GALAȚI


Reatficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2017


DENUMIREA INDICATORILOR


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


INVATAMANT


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TIT.T II. BUNURI SI SERVICII

/


Sanatate


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI


Cultura, recreare si religie


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI


Asigurări si asistenta sociala


01. CHELTUIELI CURENTE

TIL J I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


Locuințe, servicii si dezvoltare publica,


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


Protecția mediului


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII


Capitole Titluri


Secțiunea FUNCȚIONARE

- mii lei -

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE + /-

BUGET MODIFICAT

61.10

14,009.00

0.00

14,009.00

01

14,009.00

0.00

14,009.00

10

12,720.00

0.00

12,720-00

20

1,289.00

0.00

1,289.00

65.10

6,378.00

0.00

6,378.00

01

6,378.00

0.00

6,378.00

10

98.00

0.00

98.00

20

6, 280.00

0.00

6,280.00

66.10

90,689.00

0.00

90,689.00

01

90,689.00

0.00

90,689.00

10

68,759.00

0.00

68,759.00

20

21,593.00

0.00

21,593.00

59

337.00

0.00

337.00

67.10

14,186.00

950.00

15,136.00

01

14,186.00

950.00

15,136.00

10

5,326.00

450.00

5,776.00

20

3,062.00

500.00

3,562.00

59

5,798.00

0.00

5,798.00

68.10

9,534.00

0.00

9,534.00

01

10

20

9,534.00

5,896.00

3,638.00

o.fOd.....

^'Sbîdb’-U..

•■x 9,534.00

Aș,896.00 \A 3X638.00 “A 0 \

1,675.00

70.10

'j

J-


01

10

20


74.10


01

10

20


1,675.00

758.00

917.00


37,243.00


37,243.00

8,575.00

28,668.00675.00

758.00

917,00


0.00


0.00

0.00

0.00


37,243.00


37,243.00

8,575.00

28,668.00


MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 6


Rsctficari     Cheltuieli venituri proprii si subvenții

2017

Capitole Titluri

Secțiunea

FUNCȚIONARE

- mii lei -

\ DENUMIREA INDICATORILOR

ood

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

î Transporturi

84.10

9,163.00

0.00

9,163.00

‘ 01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,163.00

0.00

9,163.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

505,00

0.00

505.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,658.00

0.00

8,658.00

Alte acțiuni economice

87.10

1,038.00

0.00

1,038.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,038.00

0.00

1,038.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900.00

0.00

900.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

20

138.00

0.00

138.00

Total:

183,915.00

950.00

184,865.00

........ —I

“Ț

I

PROGRAMUL     |        I

“ T .....

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2017

1

J

i

!

J

i

I                                                                      I

i

mii eli

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Buget inițial

Buget rectificat

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

Alte surse

Influente

garanții

de realizat

1

2

3

4

5

6

7

9

TOTAL

1.348.721.34

321.179,87

1.027.542,47

5.411.00

71.957,50

0.00

68.449.00

70.144,00

1.695,00

CAP.51.02.71 -Autoritati publice si

43.625,70

22.288,50

21.337.20

1.042,00

17.107,50

0,00

10.272,00

10.531,00

259.00

acțiuni externe

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.655.50

22.288,50

15.367.00

1.042.00

14.258.00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

Modernizare imobil str. Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

37.655,50

22.288,50

15.367,00

1.042,00

14.258,00

10.000,00

10,000,00

OBIECTIVE NOI

3.188,20

0,00

3.188,20

0,00

67,50

0,00

50,00

70,00

20,00

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri, H.C.L.nr,88/2013

3.188,20

3.188,20

67,50

50,00

70,00

20,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.782.00

2.782.00

2.782,00

222,00

£ b 0

239,00

CAP,54.02 Alte servicii publice generale

17.00

0,00

17.00

0,00

17.00

0,00

0.00

17,00

17.00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

17.00

17.00

17.00

0,00

17,00

17,00

CAP.61.02.71 -Ordine si siauranta

15.00

0.00

15,00

0.00

15,00

0.00

15.00

15.00

0,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE     .

15,00

0

15.00

0

15.00

0

15.00

15.00

/ ry

CAP.65.02.71-INVATAMANT / >/

82,60

4.973,00

39.209.50

92.00

11.654,00

0,00

11.634.00

11.809,00

175.00

OBIECTIVE IN CONTINUARE : I

t (20;790;3d

4.973,00

15.817,30

16,00

582,00

0,00

598,00

598,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI     \  \

\    y /< /

Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 „Calistrât

Hogaș", H.C.L.nr.435/2009     \4

2.107,90

14,00

14,00

14,00

14,00

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARE.

REALIZAT

REST

____,■

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Centrala termica Grădiniță nr.26,

H.C.L.nr.319/2014

93,00

91,00

2,00

2,00

2,00

2,00

înlocuire conducta de apa calda si încălzire Colegiul Tehnic „Traian Vuia"H.C.L.nr.120/2013

1.039,30

469,30

570,00

570,00

570,00

570,00

Campus Școlar Ia Colegiul National „AI.LCuza"

H.C.L.nr.404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

10,00

10,00

10,00

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil

Madgearu",municipiul Galați H.C.L.nr.14/2008

1.305,90

1.303,90

2,00

2,00

2,00

2,00

OBIECTIVE NO!

12.561,20

0,00

12.561,20

0,00

317,00

0,00

205,00

317,00

112,00

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 , H.C.L.nr.

2.895,50

2.895,50

60,00

60,00

60,00

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 Dimitrie Cantemir, H.C.Lnr.

2.752,60

2.752,60

45,00

45,00

45,00

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40 lulia Hasdeu, H.C.L nr.

2.890,40

2.890,40

60,00

60,00

60,00

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33

H.C.L.nr.

3.910,00

3.910,00

40,00

40,00

40,00

Instalație detecție și semnalizare incendiu Școala Gimnazilâ Nr. 9

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

69,00

69,00

instalație de stingere a incendiilor la Școala Gimnazială Nr. 9

43,70

0,00

43,70

43,00

0,00

43,00

43,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

10.831,00

10,831,00

76,00

10.755,00

10.831,00

10.894,00

63,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

6.520,00

0.00

6-520.00

1,00

6.519,00

0,00

6.520,00

6.520,00

0.00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

6.520,00

6.520,00

1,00

6.519,00

6.520,00

6.520,00

CAP.67.02.03

—. - .---- ~

40.00

0,00

40.00

0,00

40.00

0,00

40,00

40,00

0,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

’LLl?-7"? ?; >40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

40.00

/

CAP. 67.02.71-CuItura,recreere si rdliaie L

22.101.00

50.840,74

12.00

2.019.00

0^0

1.435,00

2.026.00

591.00

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE! (

'SW&0.425.80

22.101,00

28.324,80

12,00

536,00

0,00

548,00

548,00

0,00

Amenajare scuar bd.Galați- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2oW x '

LfL 703,80

143,30

11.560,50

6,00

100,00

106,00

106,00

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201^137

H.C.L.58/2015

"r 7^-77.297,20

157,20

7.140,00

6,00

15,00

21,00

21,00

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARL.^

REALIZAT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

LA 31.12.2016

Modernizare Parc Eminescu, H.C.L.nr.418/2015

5.742,80

157,60

Modernizare Baia Comunala -bazin înot H.C.L.nr. 14/2007

11.403,10

11.382,10

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați

H.C.Lnr. 118/2010.H.C.Lnr.149/2011

13.342,90

10.236,70

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind

936,00

24,10

securitatea Ia incendiu,H.C.L.nr.7/2015

OBIECTIVE NOI

21.242,94

0,00

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr..

6.743,94

0,00

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur

14.499,00

0,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.273,00

CAP.68.02.71-Asiaurări si asistenta sociala

2.168,30

1.540.30

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.553,30

1.540,30

MUNICIPIUL GALAȚI

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații d e risc, H. C. L. n r. 142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1.553,30

1.540,30

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

615,00

CAP. 70.02.71.-Locuințe servicii si dezvoltare

108.046,80

45.726.40

publica

-___

„z

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE    7^

45.726,40

Reabilitare conducta apa str.AI.I.Cuza / H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.100/2016 s

359,60

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe^

Micro 17, H.C.L.nr.45/2015      \  ;

;    3.933,00

Reabilitare conducta apa, str. Stadionul ui, V.Vilcovici, b-dul Dunarea, -H.C.L.nr.2/2014

2.191,80

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

influente

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

5.585,20

200,00

200,00

200,00

21,00

21,00

21,00

21,00

3.106,20

50,00

50,00

50,00

911,90

150,00

150,00

150,00

21.242,94

0,00

210,00

0,00

0,00

150,00

150,00

6.743,94

110,00

0,00

50,00

50,00

14.499,00

100,00

0,00

100,00

100,00

1.273,00

1.273,00

887,00

1.328,00

441,00

628,00

0,00

628,00

6,00

628.00

679.00

51,00

13,00

0,00

13,00

0,00

13,00

14,00

1,00

13,00

13,00

13,00

14,00

1,00

615,00

615,00

615,00

665,00

50,00

62.32040

1.669.00

11.616,00

0,00

13.255.00

13.520,00

265,00

49.471,30

1.300,00

7.857,00

0,00

9.157,00

9.157,00

0,00

826,00

36,00

790,00

826,00

826,00

3.280,00

1.119,00

2.161,00

3.260,00

3.280,00

1.311,00

137,00

674,00

811,00

811,00

I

F1-PP17

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARE TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

45.332,70

36.854,70

8.478,00

8,00

4.200,00

4.208,00

4.208,00

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8

H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

10,00

10,00

10,00

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-

Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

îmbunătățire confort termic cămin 1, str.Pictor

Isser, H.C.L.nr.53/2015

2.524,90

151,30

2.373,60

5,00

5,00

5,00

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,bl.GIO,aferent Asociației de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.236/2013

1.574,00

1.557,00

17,00

17,00

17,00

17,00

OBIECTIVE NOI

8.801,10

0,00

8.801,10

0,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

Extindere iluminat public in municipiul Galați .etapa II, H.C.L.nr.400/2015

6.298,00

6.298,00

50,00

50,00

50,00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe , bl.GI,strada Brăilei nr.250,Micro 18 H.C.Lnr. 150/2016

1.122,60

1.122,60

10,00

10,00

10,00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.G8,strada Brăilei nr.258 Bis Micro 18 ,H.C.L.nr.149/2016

1.180,00

1.180,00

10,00

10,00

10,00

Rampe de acces pentru persoane cu handicap

locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

200,50

10,00

10,00

10,00

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

4.048,00

4.048,00

369,00

3.679,00

4.018,00

4.283,00

265,00

TTTTîFTȚTTx

CAP .74.02.71 -Protecția mediului /

943.70

6.500^0

65.00

2.931,00

0,00

2.996.00

2.996.00

0,00

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE / V

943,70

959,30

18,00

500,00

0,00

518,00

518,00

0,00

Introducere canalizare str.Romana (str.Brăilei-

str.Amnata Poporului),H.C.L.nr.202/201^2  \

feo°

i       435,00

518,00

18,00

500,00

518,00

518,00

Amenajare depozit de materiale si baza de A) ecarisaj str.Zimbrului

H.C.L.nr. 17/2009.H.C.L.nr.397/2013

'z—-:-95o,ob

■* ■'

508,70

441,30

OBIECTIVE NOI

3.213,10

0,00

3.213,10

0,00

150,00

I        0,00

|    150,00

150,00

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARL._

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Stație epurare ape uzate cartier Dimîtrie Cantemir

H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

3.213,10

150,00

150,00

150,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.328,00

2.328,00

47,00

2.281,00

2.328,00

2.328,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

510.523,00

105.044,00

405.479,00

420.00

378.00

0,00

798,00

793,00

0.00

II

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

465.010,00

105.044,00

359.966,00

20,00

300,00

0,00

320,00

320,00

0,00

Reabilitare si modernizare puncte termice

H.C.L. nr.29/2004 .H.C.Lnr,312/2008,

H.C.L.nr. 445/2013

153.085,00

48.107,00

104.978,00

20,00

300,00

320,00

320,00

Reabilitare, modernizare ratele termice (încălzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 ,H.C.L.nr.299/2008

311.925,00

56.937,00

254.988,00

OBIECTIVE NOI

45.035,00

0,00

45.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizarea unei surse de producere si distribuție a energiei termice pentru cartierul Micro 19 din municipiul Galați, H.C.L.nr.34/2017

45.035,00

45.035,00

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

478,00

478,00

400,00

78,00

478,00

478,00

CAP .84.02.71

553.197.20

118.562,97

434.635.23

2.110,00

19.033,00

0.00

20.856,00

21.193,00

337.00

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

420.439,78

118.562,97

301.877,81

2.110,00

12.883,00

0,00

14.786,00

14.993,00

207,00

Modernizare str.Tecucî,

H.C.L.nr.59/2014, H.C.L. nr.364/2014

35.923,90

23.637,90

12.286,00

764,00

1.853,00

2.617,00

2.617,00

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil),

H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166Z2015    fi

.....11.338,30

7.770,30

3.568,00

3,00

3.565,00

3.568,00

3.568,00

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro';

H.C.L.nr.33/2011            | 3/

&W8 U

■\   35.679,70

i

3.632,00

1,00

3.631,00

3.632,00

3.632,00

Amenajare artera de legătura str.AI.Lapusneariu- \ str.Rosiori,inclusiv spatii parcare cartier \   *

Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015       fi.

f    1.157,90

/

1.130,74

338,00

685,00

868,00

1.023,00

155,00

Modernizare strada Anghel Salîgny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr.148/2016

19:728,20

16.790,20

2.938,00

386,00

507,00

893,00

893,00

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARL_. TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.Lnr.401/2015

7.923,90

73,00

7.850,90

50,00

5,00

55,00

55,00

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

17.310,80

15.860,80

1.450,00

438,00

1.210,00

1.648,00

1.648,00

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.33/2016

145,101,30

133,10

144.968,20

130,00

100,00

230,00

230,00

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

3.980,00

480,00

3.500,00

200,00

200,00

200,00

Eficientizarea transportului public local H.C.L.nr.6/2014, H.C.Lnr.187/2016

34.582,14

207,10

34.375,04

Modernizare str.Cerealelor.str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,30

111,40

9.375,90

20,00

20,00

20,00

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare,

H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

4,30

1.344,40

100,00

100,00

100,00

Modernizare str.S ide rurg iști lor, strada 1 Decembrie 1918, strada Traian Vuia.bd.G.Cosbuc (tronson str.H.Coanda-str.AI.Macelaru), sens giratoriu , Piața Energiei,etapa I, H.C.L.nr.393/2015,H.C.L.nr.22/2016

8.292,20

263,80

8.028,40

18,00

18,00

18,00

Amenajare artera de legătura intre b-dul Dunarea si fadul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

4.352,00

252,00

4.100,00

500,00

500,00

500,00

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

36,00

21.226,90

100,00

100,00

100,00

Resistematizare strada Brăilei între b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirigliina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

37.268,00

'-A fi *

75,70

37.192,30

180,00

180,00

180,00

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6,H.C.L.nr.103/2016

X,    21,40

4.263,80

150,00

150,00

150,00

Modernizare străzi cartier Traian Nord, etapa II

H.C.L.nr.443/2009

f ^7 Sț657,60

î i

•  9.652,60

5,00

5,00

5,00

5,00

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

\ A\ 6:007,40

6.005,40

2,00

2,00

2,00

2,00

Modernizare Strada incubatorului, HCL nr. 1/2014

X»257,60

■ 256,60

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

50,00

0,00

50,00

50,00

OBIECTIVE NOI

130.991,42

0,00

130.991,42

0,00

4.384,00

0,00

4.384,00

4.384,00

0,00

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-

82), H.C.L.nr.231/2016

265,50

265,50

50,00

50,00

50,00

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOARL^ TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2016

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2016

2017

BUGET LOCAL

garanții

de realizat

Sistematizare zona Colegiului National M.Kogalniceanu, H. C. L.nr.93/2017

7.026,00

7.026,00

150,00

150,00

150,00

Construire parcare supratejata zona Mazepa lt aferenta bI.R5, H.C.L.nr.494/2017

12.155,00

12.155,00

100,00

100,00

100,00

Modernizare strada Siderurgistilor, strada 1 Decembrie 1918, H.C.Lnr. 215/2017

107.559,84

107.559,84

100,00

100,00

100,00

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara , H.C.L.nr. 214/2017

3.985,08

3.985,08

3.984,00

3.984,00

3.984,00

DOTĂRI Șl PLĂȚI PROIECTE

1.766,00

1.766,00

1.766,00

1.686,00

1.816,00

130,00

Anexa Via HCL 293/31.05.2017

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2017"

mii lei

Nr. cri

T Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti ta te

Buget inițial

Buget rectificat

Influente

TOTAL C

27.640.00

28.844,0C

1.204,00

CAP. 51.02.71 - Autorități publice si acțiuni

222,00

461.00

239,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

174,00

311,00

137,00

1

Centrala termica (sediu) (din 2016)

buc

1

4,00

4,00

2

Instalație sonorizare ședințe CL

buc

1

35,00

35,00

3

Manual identitate vizuala

buc.

1

135,00

135,00

? 4

Licențe software

buc

0,00

7,00

7,00

5

Aplicații informatice

0,00

60,00

60,00

6

Sistem procesare corespondenta

0

70,00

70,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

48,00

150,00

102,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

2

Autorizație securitate la incendiu, sediu primăria municipiului Galați, bloc A4 (din 2016)

10,00

10,00

3

Servicii de elaborare Raport de mediu si asistenta tehnica pentru Strategia de Dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 (din 2016)

33,00

33,00

4

Strategia Smart City Galați

0,00

102,00

102,00

CAP. 54.02 - Alte servicii publice aenerale

0,00

17,00

17.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0,00

17,00

17,00

1

Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare

buc

1

0,00

17,00

17,00

Z'

K 0 Z

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si siguranța

ZA

0,00

naționala

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

IWJ

0,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la înălțime necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

15®

Z77

AL >i<bo

CAP. 65.02.71 - Invatamant

10.831,00

10.894,00

63.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

10.000,00

10.050,00

50,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1

21,00

21,00

0,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.6

21,00

21,00

Grădiniță cu Program Prelungit Elena Doamna

21,00

21,00

2

Centrala termica Grădiniță cu program normal Tweety"

21,00

21,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.7

250,00

250,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.7

100,00

100,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program saptamanal nr,32

150,0C

)      150,OC

—---

)

Grădiniță cu Program Prelungit nr.9

197,0C

197,0(

î

5

Centrala termica Grădiniță cu program prelunqit nr.9

176,0C

176.0C

)

6

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.40

21,0C

21,0C

I

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

95,0C

95,0C

I

7

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Sf. Steiian"

95,0C

95,0C

Grădiniță cu program prelungit Tedi

40,0C

40,00

8

Centrala termica Gradinta cu program prelungit "Ciprian Porumbescu"

40,00

40,00

Grădiniță cu program prelungit nr.30

167,00

167,00

9

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.30

112,00

112,00

10

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.27

55,00

55,00

Grădiniță cu program prelungit nr,36

0,00

0,00

11

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.36

0,00

0,00

Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

66,00

66,00

12

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

66,00

66,00

Grădiniță cu program prelungit "Codruta"

114,00

114,00

) 13

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Codruta"

114,00

114,00

Grădiniță cu program prelungit "Step by step”

94,00

94,00

14

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Step by step"

94,00

94,00

Grădiniță cu program prelungit "Motanul incaltat"

348,00

348,00

15

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Motanul incaltat"

90,00

90,00

16

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Motanul incaltat", Anexa - str. Brăilei, bloc A5

99,00

99,00

17

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Voinicelul"

69,00

69,00

18

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Alice"

90,00

90,00

Grădiniță cu program prelungit "Camil Ressu”

R ( -''"A

<h$2,00

192,00

19

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit 'Camil Ressu"

1ă<

\\^\

. 1i25,P0

125,00

20

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.56

^TȚ

8?,00

67,00

Grădiniță cu program prelungit "Croltorasul cel viteaz”

x r' /

131,00

131,00

21

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit 'Croitorasul cel viteaz"

131,00

131,00

Grădiniță cu program prelungit Arlechino

67,00

67,00

22

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit 'Otilia Cazimir"

67,00

67,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

140,00

140,00

23

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.19

23,00

23,00

24

Dentrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.47

117,00

117,00

Grădiniță cu program prelungit nr.64

22,00

22,00

25

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.64

22,00

22,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

156,0(

156,0(

26

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

156.0C

156.0C

Școala Gimnaziala nr.3

132,0C

132,0C

I

27

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.3

132,0C

132.0C

I

28

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.35

0,0C

0,0C

Școala Gimnaziala nr.5

305,00

305,00

29

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.5

133,00

133,QC

30

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.9

104,00

104,00

31

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.44

68,00

68,00

Școala Gimnaziala nr.10

107,00

107,00

32

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.10

107,00

107,00

33

Centrala termica Grădiniță cu program normal "Lizuca"

0,00

0,00

Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

234,00

234,00

34

Centrale termice Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu”

234,00

234,00

)

Școala Gimnaziala "Miron Costin"

271,00

271,00

35

Centrala termica Școala Gimnaziala "Miron Costin"

271,00

271,00

Școala Gimnaziala nr.16

118,00

118,00

36

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.16

118,00

118,00

Școala Gimnaziala nr.17

145,00

145,00

37

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.17

145,00

145,00

Școala Gimnaziala nr.18

271,00

271,00

38

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.18

172,00

172,00

39

Centrala termica Școala Gimnaziala "Ghe.Munteanu"

99,00

99,00

Școala Gimnaziala Ludovic Cosma

44,00

44,00

40

Centrala termica Grădiniță cu program normai nr.22

19,00

19,00

41

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.34

13,00

13,00

42

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.10

12,00

12,00

Școala Gimnaziala nr.22

125,00

125,00

43

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.22

125,00

125,00

' 44

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.14

0,00

0,00

Școala Gimnaziala nr.24

Z

Z 111,00

111,00

45

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.24

/

111,00

Școala Gimnaziala nr.25

Kt

zZZ

Mir.op

127,00

46

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.25

127,00

Școala Gimnaziala nr.26

.\ofe

; 1â4,ob

134,00

47

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.26

<v.Î34ft)0

134,00

Școala Gimnaziala nr.29

z 0 c

<5>l68,00

168,00

48

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.29

168,00

168,00

Școala Gimnaziala nr.33

139,00

139,00

49

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.33

139,00

139,00

Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

111,00

111,00

50

Centrala termica Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

111,00

111,00

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

81,00

81,00

51

Centrala termica Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

81,00

81,00

Școala Gimnaziala "lulia Hasdeu"

123,00

123,00

52

Centrala termica Școala Gimnaziala "lulia Hasdeu"

123,00

123,00

Școala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

103,00

103,00

53

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Grigorie teologul”

103,00

103,00

Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

109,0C

109,0C

I

54

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

109,0C

109,0C

55

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.11

0,0C

0,0C

Școala Gimnaziala "Dan Barbilian"

92,00

92,00

56

Centrala termica Școala Gimnaziala "Dan Barbilian"

92,00

92,00

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

146,00

146,00

57

Centrala termica Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

146,00

146,00

Colegiul National "Al.l.Cuza"

202,00

202,00

58

Centrala termica Colegiul National "Al.l.Cuza"

202,00

202,00

Liceul Teoretic "Emil Racovita”

242,00

242,00

59

Centrala termica Liceul Teoretic "Emil Racovita"

242,00

242,00

Colegiul National "Costache Negri"

958,00

958,00

60

Centrala termica Colegiul National "Costache Negri"

958,00

958,00

Seminarul teologic ortodox "Sf. Apostol Andrei"

296,00

296,00

61

Centrala termica Seminarul teologic ortodox "Sf.‘ Apostol Andrei"

296,00

296,00

)

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

224,00

224,00

62

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

224,00

224,00

Liceul Tehnologic de Marina

585,00

585,00

63

Centrala termica Liceul Tehnologic de Marina

585,00

585,00

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

378,00

378,00

64

Centrala termica Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

378,00

378,00

Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

547,00

547,00

65

Centrala termica Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

547,00

547,00

Liceul Tehnologic transporuri cai ferate

326,00

326,00

66

Centrala termica Liceul Tehnologic transporturi cai ferate

326,00

326,00

Liceul Teoretic "Mircea Eliade'’

332,00

332,00

67

Centrala termica Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

332,00

332,00

Colegiul Tehnic de alimentație si turism D. Motoc

208,00

208,00

68

Centrala termica Colegiul Tehnic de alimentație si turism "Dumitru Motoc"

—■208,00

208,00

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

185,00

185,00

69

Centrala termica Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

185,00

185,00

Liceul Teoretic "Sf.Maria”

&

200,00

200,00

70

Centrala termica Liceul Teoretic "Sf.Maria"

200,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

/ >

71

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitatl

5,00

5,00

MUNICIPIUL GALAȚI

x

72

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitati

0,00

45,00

45,00

III

CONSOLIDĂRI

2,00

2,00

MUNICIPIUL GALAȚI

2,00

2,00

1

Consolidare Grădiniță cu program prelungit nr. 45 (din 2016)

2,00

2,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

568,00

576,00

8,00

MUNICIPIUL GALAȚI

568,00

576,00

8,00

1

Reabilitare Colegiul Tehnic Paul Dimo (din 2016)

6,0C

6,0C

2

Reabilitare Colegiul Tehnic Traian Vuia (din 2016)

6,0C

6,0C

3

R,K. Instalații electrice unitati de invatamant (din 2016)

80,0C

80,0C

4

Actualizare documentații pentru finanțare unitati de invatamant (din 2016)

50,0C

50,00

5

Expertiza tehnice unitati de invatamant (din 2016)

40,00

40,00

6

Extindere Grădiniță cu program prelungit "Elena

Doamna" nr. 5 (din 2016)

10,00

10,00

7

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna" (din 2016)

30,00

30,00

8

Centrala termica-Gradinita nr.36 (din 2016)

15,00

15,00

9

Grădiniță cu 12 Săli grupa nr.10 cu program, prelungit (din 2016)

34,00

34,00

10

Grădiniță cu 8 Săli Grupa nr.40 cu program normal(din 2016)

22,00

22,00

)11

Colegiul Tehnic Aurel Viaicu -racord gaze cantina

12

Montare centrale termice unitati de invatamant

50,00

50,00

13

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 (actualizare)

30,00

30,00

14

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 Dimitrie Cantemir (actualizare)

35,00

35,00

15

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40lulia Hasdeu (actualizare)

30,00

30,00

16

Modernizare Școala Gimnaziala nr.11

90,00

90,00

17

Modernizare Școala Gimnaziala nr.22

10,00

10,00

18

Intrarea in legalitate imobil din str.Traian nr.318(Scoaia Gimnaziala nr.20, Grădiniță cu Program Prelungit Mugurel)

10,00

10,00

19

Redimensionare instalație electrica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

10,00

10,00

20

Luminator metalic peste curtea interioara Școala Gimnaziala Grigore Moisil

5,00

5,00

' 21

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33

i 0 Aoo

5,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

/

y A

22

Instalație detecție și semnalizare incendiu Școala Gimnazilă Nr. 9

\\

©' \0,0’0

■W/s 1

4,00

4,00

23

Instalație de stingere a incendiilor la Școala

Gimnazială Nr. 9

r Aoo

4,00

4,00

■ --9.c

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

261,00

266,00

5,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1

R.K. Instalație electrica Grădiniță cu program

Prelungit nr.52 „Camil Ressu" (din 2016)

261,00

266,00

5,00

CAP. 66.02.71 - Sa na ta te

6.520,00

6.520,00

0,00

I

Achiziție imobil strada M.AIexandrescu(Maternitate)

6.000,00

6.000,00

0,00

III

CONSOLIDĂRI

510,00

510,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

510,00

510,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie (din 2016)

300,0(

300,0C

2

Consolidare Dispensar Pneumoftizioloqie (din 2016)

210,0C

210,0C

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10,00

10,oc

î      0,00

1

Reabilitare imobil strada Saturn nr. 6A (Centrul de transfuzii) - Centrul terapeutic pentru persoane vârstnice si persoane cu dizabilitati (din 2016)

10,00

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

CAP. 67.02.03 - Cultura, recreere si reliale

40.00

40,00

0,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

40,00

40,00

0,00

1

Cavoul roman (din 2016)

20,00

20,00

2

Poarta de han turceasca

10,00

10,00

)3

Amplasare statuie omagiul lui C.Brancusi

10,00

10,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere sl religie

887,00

1.328.00

441,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

206,00

261,00

55,00

MUNICIPIUL GALAȚI

206,00

261,00

55,00

1

Gard Stadion Gloria + tribune (din 2016)

86,00

86,00

2

Patinoarul Artificial "Dunarea"

20,00

20,00

sistem sonorizare (din 2016)

buc

1

10,00

10,00

Cazane

buc.

2

10,00

10,00

3

Autoutilitara cu platforma pentru ridicat autovehiculele

buc.

2

100,00

100,00

4

Sistem de irigații Parc Elice

buc

1

0,00

55,00

55,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

681,00

1.067,00

386,00

1

Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina Bărboși

120,00

426,00

306,00

) 2

Complex sportiv „Arena de box"

3

Construire depozit (din 2016)

72,00

72,00

4

Modernizare si extindere Patinoar (din 2016)

~S5,00

85,00

5

Amenajare Parc Anghel Saligny/strada Basarabiei (din 2016)

/

f

\   29,00

6

Amenajare târg auto, strada Macului (din 2016)

34,00

7

Actualizare registrul spatiilor verzi

î

•W

10,00

8

Amenajare Parc Micro 39 aferent Talcioc

>10,0'0

/ 10,00

9

Fantana Inelul de Rocada

?.-r1ĂbQ

f 10-0

10

Servicii silvice de paza, monitorizare a stării de sanatate ,prevenire si stingere a incendiilor pentru suprafețele pe care s-a instalat vegetație forestiera 28,13 ha

5,00

5,00

11

Studiu peisagistic zona centrala strada Navelor limita bloc P-Potcoava de Aur

161,00

161,00

12

Expertiza tehnica dig (baraj) lac Vanatori

50,00

50,00

13

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de inchiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

95,00

95,00

14

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă

0,0C

30,0C

30,00

15

Amenajare Bază sportivă, Bulevardul Cloșca

0,0C

50,0C

50,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

615.0C

665.0C

I     50,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

10,oc

60,0C

50,00

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

60,0C

50,00

1

Instalație climatizare „Cantina de Ajutor Social"

10,oc

60,00

50,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

605,00

605,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

325,00

325,00

0,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de

Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160 (din 2016)

10,00

10,00

2

Centrul multifuncțional de servicii socio-medicale, strada Trai an nr.203

60,00

60,00

)3

Construire magazie Cantina de Ajutor Social, strada Salistei nr.8

10,00

10,00

4

Cămin de batrani Ștefan cel Mare, strada Traian nr.203 corp C6

20,00

20,00

5

Centru comunitar de servicii sociale -strada Stiintei nr.26 din municipiul Galați

15,00

15,00

6

Centrul multifuncțional pentru Persoane Vârstnice strada Traian nr.203 - corp C1, C2, C4

70,00

70,00

1

Centrul integrat pentru copii aflati in situații de risc

70,00

70,00

8

Adăpost de noapte -Centrul Rezidențial pentru Persoane fara Adăpost

70,00

70,00

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

70,00

70,00

8

7

Reabilitarea termica si creșterea performantei energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de / Servicii Sociale                                  A;

I 4/" / y/ 4 ! /'■■■'

l O

AA

A 70,00

70,00

Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineri Gal^ț strada Zimbrului nr.5

F/

/ 70,00

70,00

9

Reabilitarea termica a clădirii Centrul de Locuințe si\ Sprijin pentru Tineri

/

70,00

70,00

C.F.Crese

140,00

140,00

10

Creșterea performantei energetice si reabilitare termica la Cresa nr. 36

70,00

70,00

11

Creștere performantei energetice si reabilitarea termica la Cresa nr. 1

70,00

70,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

4.018.00

4.282,00

264,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.185,00

1.185,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.185,00

1.185,00

0,00

1

i

Dentrale termice imobil strada Traian nr.203(din 2016)

PUC.

4

205,00

205,00

2

Centrale termice ISU (din 2016)

PUC,

2

6,00

6,00

3

Toalete publice modulare

buc.

7

354,OC

354,0C

4

Centrale termice imobil strada Traian nr.203 , corp școala

buc.

6

450,00

450,0C

5

Cazane centrala termica aferenta bloc A.N.L. CF 4

buc.

2

120,00

120,0C

6

Centrale termice la imobile

buc.

50,00

50,00

III

CONSOLIDĂRI

513,00

513,00

0,00

Consolidări imobile - locuințe

513,00

513,00

0,00

1

DEMOLĂRI IMOBILE (din 2016)

150,00

150,00

2

Consolidare versant strada Al. 1. Cuza nr. 62 (din 2016)

363,00

363,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.220,00

2.484,00

264,00

1

Consolidări imobile (S.F.)

2

Demolări imobile (din 2016)

100,00

100,00

3

Expertize imobile (din 2016)

435,00

435,00

4

Documentații cadastrale (din 2016)

700,00

700,00

)5

Consolidare Faleza - punere in siguranța (din 2016)

5,00

5,00

' 6

Certificat de performanta energetica locuințe A.N.L. (din 2016)

10,00

10,00

7

P.U.Z. Tiglina II (din 2016)

6,00

6,00

8

P.U.Z. UTR 37,39,40,41 (din 2016)

174,00

174,00

9

P.U.Z. Filesti (din 2016)

20,00

30,00

10,00

10

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

3,00

3,00

11

P.U.Z-Regenerare urbana Brates

10,00

10,00

12

Documentații urbanism:restructurare urbana/regenerare urbana

10,00

10,00

13

Rampe pentru persoane cu handicap de acces in blocuri (din 2016)

32,00

32,00

14

Reabilitare imobil strada Domneasca nr 58 (din 2016)

132,00

132,00

15

nlocuire rețea apa strada Romana tronson strada Brăilei - strada Armata Poporului (din 2016)

5,00

15,00

)16

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării (din 2016)

;pi

3&.0Q

30,00

17

Consultanta si asistenta tehnica pentru realizarea identității vizuale a unui concept unitar si coerent cu siese de mobilier urban din elemente modulare (din 2016)

< /    A

î >

JZ / /

/ /

^36,00

36,00

18

Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Galați

170,00

170,00

19

Creșterea performantelor energetice la blocurile de ocuinte,ptr.bl.X5,b-dul Galați nr. 11 ,bl.X6,b-dul Galați nr.13,bl.A5,sc.6,7,str.Brailei nr.205, (actualizare documentație)

48,00

48,00

20

Creșterea perrormanteior energetice ia blocurile de

ocuinte,ptr.bl.D,str.Milcov nr.25,bl.GS1 ,str.Regiment 1 Șiret nr.47,

bl.PR3A,b-dul Galați nr.5,bl.M,str.Albatrosului, (actualizare documentație)

84,00

84,00

21

Consolidare imobil strada Eroilor nr.34

10,00

10,00

22

Regenerare urbana Uzina de Apa-,,Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport si educație activa"

80,0C

80,0C

23

Reabilitare conducta alimentare cu apa Dn 800-Barbosi-Micro 19

30,00

30,00

24

Extindere .modernizare si upgradare sistem de semaforizare

10,00

10,00

25

Eficientizare iluminat public

20,00

20,00

26

Prelucrare date cu tehnologie GIS

50,00

50,00

27

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

0,00

30,00

30,00

28

Sisteme de încălzire imobile PMG

0,00

224,00

224,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

100,00

100,00

0,00

Participare la capitalul social -Piața

100,00

100,00

CAP, 74.02.05 - Salubritate

2.328.00

2.328.00

0,00

)I1

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.838,00

1.838,00

0,00

1

Microbuz cu 22+1 locuri - F.A. (din 2016)

buc

1

263,00

263,00

2

Sistem electronic de monitorizare si raportare pentru activitatile serviciilor de utilitati publice (din 2016)

buc.

1

352,00

352,00

3

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

140,00

4

Autoutilitara 3,5 tone-T.E.

buc.

1

225,00

225,00

5

Baza de ecarisaj -T.E.

buc.

1

858,00

858,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

430,00

430,00

0,00

1

Construire guri de scurgere (din 2016)

20,00

20,00

2

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnica pentru realizarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galați (din 2016)

/■â^ooi

1^X03,00

3

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

/

rf 10^,00

VA

( ji P3?(j0

’ 4

Sistematizare teren strada Lunca Șiretului nr,1K (din 2016)

l/gsjo

5

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

■ -

A

114,00

114,00

6

roiosirea biogazuiui din depozitul contorm i irigmna in statia de epurare ape uzate

30,00

30,00

7

Amenajare si modernizare puncte de colectare subterane

5,00

5,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

60,00

60,00

0,00

1

R.K.-retea canalizare bl.11,12, Complex Studențesc, strada Domneasca

60,00

60,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

478.00

478,00

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

400,00

400,00

0,00

Contori (din 2016)

400,00

400,00

|

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

78,00

78,00

1

Realizarea unei surse de producere si distribuție energie termica pentru cartierul Micro 19 (din 2016)

58,00

58,00

2

Expertize la puncte termice

20,00

20,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

1.686.00

1.816,00

130,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.134,00

1.134,00

0,00

1

Achiziție si montaj adăposturi statii autobuz si tramvai

buc.

20

300,00

300,00

2

Autobuze

buc.

10

500,00

500,00

3

Tractoare agricole dotate cu plug de zapada si perie F.A.

buc.

2

334,00

334,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

552,00

682,00

130,00

1

Restructurare urbana -studiu trafic

150,00

150,00

2

Restructurare urbana si reorganizare trafic zona trecere bac (din 2016)

50,00

50,00

3

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogainiceanu (din 2016)

102,00

102,00

' 4

Construire parcare supraetajata zona Mazepa I, aferenta bl.R5 (din 2016)

120,00

120,00

5

Modernizare strada Al.l.Cuza (din 2016)

50,00

50,00

6

Amenajare parcare strada Nufărului

10,00

10,00

7

înlocuire fir contact troleibuze

70,00

70,00

8

Realizare sistem stații de încărcare pentru vhicule electrice și vehicule hibrid plug-in

0

70,00

70,00

9

Resistematizare rigole Strada Macului

0

10,00

10,00

10

Modernizare Strada Ing. Aurel Rozei Rosemberg

0

50,00

50,00