Hotărârea nr. 292/2017

Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

sui

HOTĂRÂREA nr. 292 din 31.05.2017

privind: aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) Expunerea de motive nr. 48602/09.05.2017 a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

 • b) Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate din cadrul Municipiului Galați, înregistrat sub nr. 48604/09.05.2017,

precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Galați,

Consiliul Local al municipiului Galați

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu o maturitate de io ani.

Art. 2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Din bugetul local al municipiului Galați se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. i.

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Galați următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Galați;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Galați.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați  Radu Octatâdh Kovacs

Lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

RON

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

HCL

Valoare investiție

1

Centrale termice unități de învățământ

HCL 280/

31.05.2017

20.478.552,00

2

Contruireparcare supraetajată zonaMazepa I, aferentă bl. R5

HCL 94/

09.03.2017

12.155.519,00

3

Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina)

HCL 92/

09.03.2017

37.267.730,00

4

Amenajare parcare și parc Tiglina II, aferent bl. E6

HCL 103/

20.10.2016

4.285.184,00

5

Reabilitare infrastructură transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați

HCL 38/

02.02.2016

145.101.299,00

6

Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur

HCL 291/

31.05.2017

14.498.485,00

7

Modernizare Parc Eminescu

HCL 418/

27.10.2015

5.742.741,00

8

Amenajare extindere Talcioc

HCL 58/

26.02.2015

7.297.157,21

9

Târg auto

HCL 278/

31.05.2017

6.743.941,00

10

Achiziție autobuze

HCL 270/

31.05.2017

41.719.050,00

TOTAL

295.289.658,21

CREDIT100.000.000,00 RON