Hotărârea nr. 291/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare zona centrala intre Str. Navelor, limita blocurilor P si Potcoava de aur"

ROMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 291 din 31.05.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de aur”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 299/29.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 56146/29.05.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 56148/29.05.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, Ut. e), art. 5, alin. (1), Ut. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), Ut. b), alin. (4), Ut d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Amenajare zona centrală intre str. Navelor, limita blocurilor P și Potcoava de aur”, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octâviah Kovacs

ANEXA LA HCL 291/31.05.2017

Amenajare zona centrală între str. Navelor, limita blocurilor P

și Potcoava de aur

Strada Brăilei este amplasată in partea de centru -sud a municipiului Galați, pornind din intersecția cu bd. Dunarea si având ca punct de intersecție str Domnească. In aceasta etapa tronsonul analizat este cuprins intre Complexul Comercial Potcoava de aur -str Domnească -Hotel Galați-str Navelor.

Ca urmare a intervențiilor in partea carosabilă si trotuare, acestea prezintă fisuri ,crăpături si denivelări, bordurile sunt parțial degradate, lipsesc la unele treceri rampele pentru persoanele cu handicap, evacuarea apelor nu se realizează corespunzător. Spatiile publice se prezintă intr-o stare nesatisfacatoare, din punct de vedere funcțional estetic si urbanistic si in prezent sunt neconforme cu cerințele unor piatete publice.

Din punct de vedere peisagistic,spatiile verzi sunt deteriorate, iar mobilierul urban nu mai corespunde cerințelor arhitecturale, materialul dendrologic, in parte parte nevaloros.

Iluminatul public este corespunzător, dar gradul de iluminare nu respectă normele actuale. în zona parcului Spicul și parcului aferent blocului L unele corpuri de iluminat sunt nefuncționale, iar cele existente sunt de tip clasic cu consumuri mari de energie. Se vor avea in vedere:

-fluidizare pietonala

-spatialitate

-originalitate

-socializare, relaxare, contemplare, jocuri creative

-expoziții de arta si design

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor care sa aduca zona centrala a orașului la un stil arhitectural urban contemporan prin:

-crearea unei identități originale a spatiilor urbane ale municipiului Galați

-reparații pasaj Dunarea- înlocuire finisaje cu materiale noi (granit la pardoseli si trepte, placaj marmura la pereți, vitrine montate in tâmplarie din aluminiu, refacere instalație electrica, refacere rețele hidroedilitare pentru colectarea apelor pluviale, refacere rigole, lucrări de drumuri,expoziție de arta si design in pasajul Dunarea - Potcoava de aur- modernizare trotuare, amenajare pista de biciclist!, montare jardiniere, reparare zid de sprijin, refacere trepte, reabilitare spațiul verde, montare mobilier urban in zona Potcoava de aur

-amenajare locuri de joaca pentru copii in zona Spicu

-desfacere si refacere alei, reamenajarea spațiului verde, plantare arbori, amenajare peisagistica, mobilier urban, recreere si contemplare in zona Parcul Spicu

  • - realizare design cu limbaj comun pentru toate elementele de mobilier urban, stâlpi de iluminat pietonal si de decor, garduri, elemente de construcții si in texturile pentru pavinamente si ziduri

  • - reabilitarea /înlocuirea utilităților de pe amplasament

-desfacere și refacere trotuare -trotuarele și aleile pietonale se vor placa cu pavele sau dale pietonale din granit; se vor folosi mai multe tipuri, culori, pavaje;

-reabilitarea spatiilor verzi si a parcurilor adiacente prin toaletarea și curațarea arborilor, plantarea de noi arbori si arbuști

-montare sistem automat de irigație pentru udarea spatiilor verzi

-reabilitarea fântânilor arteziene

-reabilitarea instalației de iluminat prin montarea pe stâlpi de iluminat public (iluminat pietonal si iluminat ambiental) a corpurilor de iluminat tip LED, completarea (acolo unde este cazul) cu stâlpi de iluminat si corpuri de iluminat tip LED

-coborârea instalațiilor de iluminat, electrice, comunicații in canalizatie subterana

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: Din care C+M:

14.498.485 lei

11.490.448 lei

Capacități: -Scuar Potcoava-S=3.5oo mp, Scuar Dunarea S=2.ioomp, Scuar Spicu=g.7oomp

-Lungime strada- 68om, S strada -9.809 mp, S trotuar dale -9.218 mp

-Suprafața pista biciclisti- 537 mp, Suprafața spațiu verde -5.814 mp

-conducta Fd 6oomm, L=43O m, Dnnomm, L=72ml, Dn 200 mm L=350ml, Fnuomm

L=75ml, Dnisomm L=iooml -mobilier urban

-iluminat ornamental -reabilitare pasaj Dunarea

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

j^rllMegrtȚTÎJîțTF


W^daWv6tornr.3,Gafe«:80D030 Tel/F^x:0236411779

■șeeretăți.șWprole'îit^fettLm'

'"^^SS18E039Q459im

RO94TREZ3065Q69XXX0ai65g

TrezoreriaGâlațî


I                                           ■......: ..........

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării lhvestitlel:"AMENAJARE ZONA CENTRALA STR. NAVELOR, LIMITA BL P

SI POTCOAVA DE AUR " DALI

jsr

ClL

MenuntireacapiioleM ^'subcapitolelor dechelțuieii

nwij

<w

; im i i ii^unu...

| ■.....Mit iei ■■"

f‘"-7®iittwpr'r'

1.........1 Mit iei ■ ■ ■

......Miuej

ț Miieuro

““H

-■ o- . .

;                ..... i .........Z 7

UI . •

1.1

Ob^uereaterenului                         . ,’l ■."•"'' '  ■ .L--   ■■.

. •■ '-11.............r^1'"17 -l

Amenajarea fâtwtfaî... ........ L...

1.7

17........'.,..

, 7.7 7 777.' 7.

U^țM^JI||||lț|||||l||||[l|. III

’.....* .......

1,2.1 t^țtâtagi itefctle

\7..... 7.. -. ’ . 7

■ ..........

iiiri.rifi nir^fflxrrfirTTrilfl

.... -...?7 '

'         .'. 7......

::.. 7.7.■ .        ■

1: . -

ji'Z .

■■.'.'.:7 "*:1

'*• ?

,. 7 • *••• ..7.7"

CAPiTOlUliCHELTUiEUPtiR.ASiGIGURAREĂUTllITĂȚltORNECEfiARE OBIECTIVULUI

2,1

•7:

■ wu     LU «<<»■< UU» > .. ...

\             -4’

’....................:'

ri.«. . .

X2.7

R^d^naiteaxe '7.. .'

.... .......

-

: 7... . ■*.....77

........—

... .. . . , k! , .

; ..... <•...

7. '. ./ - : * ■ ■/.

,,,, ,,%+ .,,;

Taxira^rdare^         ■   ...........

i'                         :*

-,*■ . ... *

■ ... . „

...................

lUJ-l         r..........;•;•••

1....... ■ .■■ ■ -d1'"■■ ■■'!

■i

.. '*■ ■.......1

■ Mi

1                     IMSSSK

f 77Mf 7

FTwr ?7

.7... yy&sso-iy.^

. y iM^ y ';

: 52 '

î      .lftW?..;

y .10,000 7:

7i;\:7';7®^r7;i7

Au (criza ție de cmBipicție ‘......’......

■ 7 ■■ •’• . '.:

v7..■....?...■ J

■.. ' •..<....':

..'.■’.77-.&Vfae ...... ’77. ........7./. .7 7 .'.

.

: •.77..

.7.. 77 j7'77j

560,252

-T ri r r^^. n-

y.-i^s®;.'

p^ectare'- '..' "■‘■'77'y" F

....... .,i, ■’■■■'■■<■■■■/

,77 7'77 7

■'"'.....■'"' ......

777

7-..:W»-7

.:.•■■ a>".'''

qy'pfcrr'i

' ■' W ' ;

/ ........ ......

'....7.7195/252 :.'..;

77'7M^.7.'

\7...7ifcW,

:. .7'..23X350' 7..

7.5M0ȘL,..

..')J,ltl: J". ':.UJ77l,'u'lu7'J'7;

777 7\^oM7y

■F7HKF

777 7^®Q:. n!

...yJte.. J

.'. ..flit;. /

......... .^    ....l.

7         a                 - ■ 7

li... ..................

: . MM !:

TÎ’lWT’?

r. ., '

...... ...^ .....^

'' ■ ' ,

■ y. .R ... y 1

.7777’ 77J ?

'■..........* ... ■■ .1

■.7l-.....’. ......7

.   ......T .   .. .7

.......■ >’ ,,kl !

• 3,5 - •:

Gcrrtsiilfnn^ "’-■-.•■'••■

’-ț' d

■■- -y-y

i 3$,. i

.7 -.                   y

.... .wM.....;

.. 3U3S......■

7777,Bm77j

■77 777i^i;isi:’ 7’ •

:.......:W ; ;

o? :

:111,1                         !'!7

■■■ 1W

l-, •;-1--/; y:

sft» -.

2L22&

...... — ,

' 1 11,11

:"".......'W-1

"7..25i2§0 " 7

=iUlAL -dșciiKNȚ &                ■'/ 7777

■.■-■.7.'

: WW ■’■■.

':1 '

........’MW" '

■ ■ ‘ ■

CAFJTULIJL4X'HELTVJEI4 fJțiNlKU lNVfc£

uilÂDkliAZA

.. ►

4.1 :

"l"1"'1"" -----------

........................ "’ <f;

:71:^W. .".'

;77iȘ9^ ,'J7

.. £9^9......:

1.......$$(743 '.

■■         :l

Fii®/

3.689Î264''

' 8|6,209 '

/."'1.196,6827 7

2.77^r7j

. 7.MH052  .

?■ W “

MM j

.7 7«iywo/

'r i

oU Refacere carosabil siitiiri/punct racord

'"" "'3i5,Î62' ' -

âssT-

■ :

oHirrREABlLlTARE^

...,:. .1^409'7.'

r/JS®? ’7

.7..W5§.. ...

77^«&rF

■. ■-^,W7™: ■■

'

"'7J

77 ’..::'/W^2« 7'"-

777âW-”7:

.7: i»ss777

kkjrrAț.4.1 ”   .................

7

* 7’2tlw5i-

"■’rrasi.........

■■ ■ iijsi^n......

J' 249^,586 " " :

4.27

MontajutnajWtaoldgit        * '' '

. -.. :..■ .:. ... ’ 7

Ui FANTANfINȘTAlATn siEctfik hidr ai

.7..7.7

..... 22;Ș$

. 1W 7

W29

. ....... . L .LL . . J

.....

7... .7 7.7' 7

•ai

ll- 1 1..... 2- ” .....:

7. 7>: .7.....:•

3»'       ' j '

:                  «r            1

'J '      " 7* P ’ /

,e \ . 7.

......................'.

*

.< . ... . ..........

■■■■■■   .i.'         l

... ;

rOTAIli " ’    .................... ’

.tWL 7

w 7

.....

Nt

Cit;-.

Denumirea c^pitQlelorșisubcapitQlelor .......de cheltuieli.

..' ■ Vftloam (fărăTVA)

TVA

Valoare (inclușiv ȚVA)

Mii lei.....

Miieuro

••........Mfilei

Mii lei

Miieuro

'■ " ■■...' .'....2 ' . ;

11 4......J

......4........

.......  5

4' ."

..... ....JU... -

fe’

UHIaje ^ecWpanientelehnâlogiee și funcționale «um

<mta) î ''

ECH1J?^.Ș.NO;:iț;UjMlJȘJ AT PARCURI,, iwmjna*

7 waW».

.......O

.....1.98,442

7 'i^^/7'

•■•'^274372.. ■ ■

fietpnal . .            ........,,..........:777?

f., . .

7'7" '7.....

777 7 7 7/7

•............/-7' ./"■

w-

' ........’ - '

7'7 7'777.7...'..

■" ?.'.-* ...... i

7 . ..

7......... ’■..... .

'/.. ■..........

totalO      ..............1........z\7......7777:7

77.M4M&......

?7W$ ' .

: w®-..

......1242372:.

. 274>972     ■

î^i-

URhjfărăroomai ^echipamente 4$.^ț$0rț:......

■■'■■■■■' ■

.........................

..     i...

: 7 7 ♦: . '

jWțM:'    ''...........'     '.....

i»-

:..........?.....7

0 '

Sî .--.■ .       ......;-;...........j-;-.. - ;. „.............1--r

MOBILIER URBAN............

» ■■■

■ ' " ud^'"’

7" " :': 59W "

.......<195  '

' 7.........-.

7:77.777? .7 ”...

.......'/'?'/ ^’

"/"'......7' '

/ 7 7/. ...'.7.777'.

77 . .-77777?

’777.J/l-777?7

țț*.

.4

•m.........

; ......

7.7 7*

........“  .. .7

: . -+.....

\ ..........

®AL0;'7 • ......///;//7 •••••••••••• •'• • -•:

7 7/0M 7

7;:7:7teM7:?,.'

777

: 44/

..........................................

.....""""'^..........

T0$AM#

TOTALCAPnpLjL............

2364,701

2030,805'   :

7                   '

2313,994

-,

0r#nfcaie<feș;mHerî,,'.............

.....

il,7&

' "iw- ■'

"" :iăj?:

5Xii Ici^^tftKjO.......

.......$1340

777WB

... W .

............

.........16307

.....,■*.■■ -

.....+7

’r .

*

i.

&.;

106,214   '

.. aw "

106,214

" ' 23,499

*",'........ .7???

■'4a,2?4■.'"..

\7....Mi. .

W8i

7.;;;-.^;.;7i^^isaCM".....

- ; .AW ..

W-'

edyCâsa^stnictonlpr 0,5%

..... M

.....77-48i279.....

.........Ml.....7

c                                                          .......

53;

mmm

" " 1W5

$1,587 "

7<9i6 .1

■ 163/920

120393 '

" 861310 ■ •

■■ ■ ■ .190^9.....; •

■ CAPlTOLULfi.CHEUTUIEtiPENTRIjFROB

iȘltE$tE.DB]

I^^HT^-persanalulUdeexplQaUre...................

. - ?■ ■........

■*

u         ; -

6$.

Probetehnologkeși     ............~""‘"'L,'lL...........

?6<i»

1,327 "'

'i,w ;/

.....    2340

......JM.....■ ■

T0TALCAPIT0L6 '     ............

.....$» '..

..

....... 1,M '■;

:   w.....'

.. .. /.''?• ®®KK<sBiS0^"""Ă

/■34MlW   ..

.7

'.2®w 7 7

'.. UMM77

"3407,629   .'■

.... .’”",

2<136>248

. 1334^97,7

.. 'itiw

£5424#.ÎJF


■(


întocmit