Hotărârea nr. 286/2017

Modificarea si completarea HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.286

din 31.05.2017

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 289/24.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55632/25.05.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul coumn de specialitate nr. 55634/25.05.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1), lit. ”k” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 94/2014 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) Ut. ”d” și alin. (6), Ut. V, pot. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică și se completează capitolul II, punctul 1 din anexa la H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Activitatea desfășurată

U.M.

Tarif7

(lei/

iropus UM)

fără

TVA

cu TVA

II.

Serviciul de administrare a domeniului public

1.

Serviciul de ecarisaj

1.1.

Capturarea câinilor fără stăpân

cap câine

151,56

180,36

1.2.

Transport în adăpost a câinilor capturați și examinare de medic veterinar conform normelor D.S.V. (tarifele nu conțin prestația medicului veterinar):

cap câine

50,51

60,11

1.3.

Cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea

1.3.1.

Cazarea câinilor în adăpost

cap câine/zi

7,38

8,79

1.3-2.

Hrănirea câinilor în adăpost

cap câine/zi

2,46

2,93

1.3-3-

Deparazitarea:

- deparazitarea internă

cap câine

5,73

6,82

- deparazitarea externă

cap câine

0,55

0,66

1.3.4.

Vaccinarea antirabică

cap câine

13,36

15,90

1.3.5.

Sterilizare(tarifele nu conțin prestația medicului veterinar) :

- sterilizare mascul

cap câine

38,06

45,29

- sterilizare femela

cap câine

64,60

76,87

1.4.

Identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medici veterinari de

liberă practică (tarifele nu conțin prestația medicului veterinar):

- identificare cu crotal

cap câine

10,64

12,67

- identificare cu microcip

cap câine

28,65

34,09

1.5.

Eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin Regulament

cap câine

74,02

88,09

1.6.

Adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Galați

cap câine

117,00

139,23

Notă: Tarifele conțin CCI 18%”.

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispozițiile H.C.L. nr. 195/2014 privind aprobarea tarifului pentru adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Galați, dispozițiile H.C.L. nr. 155/2016 pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Oefavkm Kovacs