Hotărârea nr. 285/2017

Modificarea HCL nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.285

din 31.05.2017

pentru modificarea H.C.L. nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 288/24.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55628/25.05.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul coumn de specialitate nr. 55630/25.05.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Capitolelor 2 și 3 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică articolul 1 din H.C.L, nr. 488/2009 privind aprobarea taxelor pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Galați și va avea următorul cuprins:

"Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau

privat al municipiului Galați, după cum urmează:

  • - inventariere și expertizare

  • - depozitare și pază

45 lei/ vehicul

10 lei/vehicul/zi

-ridicarea și transportul se vor deconta conform documentelor emise de operatorul autorizat, desemnat în condițiile legii, - facturi fiscale”.

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.