Hotărârea nr. 281/2017

Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor mijloace fixe apartinand societatii Transurb SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.281

din 31.05.2017

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a casării unor mijloace fixe aparținând societății Transurb SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 291/24.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 55490/25.05.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 55492/25.05.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 5798/10.05.2017, a societății Transurb SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați nr. 48834/10.05.2017, precum și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/22.02.2017, respectiv nr. 18/28.03.2017;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aparținând societății Transurb SA. Galați, reprezentând construcții supra și subterane, în valoare de 355.203,26 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                  >


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatfiân Kovacs

Anexa la HCL nr. 281/31.05.2017

 • 1.      CI „Spălătorie” este mijlocul fix “clădire statie spalare”

 • - nr, inventar: 230132

-dataPIF: 30.01.1982

 • - valoare contabila: 13.485 lei

 • - durata normala de funcționare : 30 ani

 • 2.      C6 „Decantoare apa” aceasta construcție face parte integranta din mijlocul fix “clădire statie spalare” indentifîcata la punctul 1,

3.     Rețele electrice de alimentare :      El. Cablu de 6 kV

E2. Cablu de 900 V

Cablu de 6 kV

E4. Cablu 380 kW

E5 Cablu 6 kV

E4. Cablu de 6 kV

sunt construite odata cu mijlocul fix “ Clădire statie redresare SR2” care este in Contractul de

Delegare nr. 49304/03,05.2016 anexa 4.1,1 Bunuri Concesionate lapoz. 85 - -      „. - nr.inventar :

27030

-dataPIF: 30.01.1971

 • - valoare de inventar: 90.266.3 8 „

4.      Canalizări:

CI. Canalizare

C2. Canalizare

C4. Canalizare

C6. Canalizare

C7. Canalizare

fac parte integranta din mijlocul fix “Rețele canalizare tub beton”

 • - nr. inventar: 230008

 • - data PIF: 30.06,1972

 • - valoare contabila: 219.530,63 lei

 • - durata normala de funcționare : 40 ani

5.     Canalizări:

C3. Canalizare

C5. Canalizare

C8. Canalizare

C9 Canalizare

CIO Canalizare

fac parte integranta din mijlocul fix “Racord canalizare”

 • - nr. inventar: 230035

-data PIF: 30.01.1972

-valoare contabila: 41.235,10 lei

 • - durata normala de funcționare :40 ani

 • 6.     Bl. C4 Cabina poarta aceasta construcție este mijlocul fix “clădire statie carburanți”

 • - nr. inventar: 2130012

-dataPIF: 30.11.1973

-valoare contabila: 26.741,81 lei

durata normala de funcționare : 25 ani

7.     B2. Stâlpi pentru iluminat 2 stâlpi 2 mp

8.     Rețea apa potabila

A1. Conducta apa potabi la

A2. Conducta apa potabila face parte din mijlocul fix “Racord apa”

 • - nr. inventar: 230034

-dataPIF: 30.01.1972

 • - valoare contabila: 242,69 lei

 • - durata normala de funcționare :30 ani

9. Rețea apa potabila

A3. Conducta apa potabila

A4. Conducta apa potabila fac parte din mijlocul fix “Rețea apa in baza”

 • - nr, inventar: 230037

 • - dataPIF: 30.01.1972

 • - valoare contabila: 597,85 lei

 • - durata normala de funcționare :30 ani

10. Decantoare ulei ars reprezintă:

rezervor metalic cilindric orizontal 50 mc -1 buc = 1.135,32 Iei

- rezervor metalic 6000 litri                      -1 buc - 56,69 Iei

 • 11.     C2. Magazie 9 clădire anexa Ia hala de reparații, aceasta construcție este mijlocul fix “clădire depozit + centrala telefonica”

 • - nr. inventai: 131133

-dataPIF: 30.11.1973

 • - valoare contabila: 19.544 lei

 • - durata normala de funcționare: 50 ani

 • 12.     C3. Dispensar aceasta construcție este mijlocul fix “grup de exploatare din prefabricate”

 • - nr. inventar: 130009

-dataPIF: 30.10.1973

-valoare contabila: 3.909 lei

 • - durata normala de funcționare : 40 ani

 • 13.    C2. Stâlpi pentru iluminat              2 stâlpi - 2 mp

 • 14.    Platforma betonata, face parte din mijlocul fix “ Platforma parcare”

-nr. inventai: 230010

-dataPIF: 30.11.1973

-valoare contabila: 25,289,51 lei

 • - durata normala de funcționare : 40 ani

15. Rezervoare subterane:

 • - rezervor benzina 20mc :

 • - rezervor benzina 20mc :

 • - rezervor benzina 20mc :

 • - rezervor benzina 25mc :

 • - rezervor benzina 25mc :

 • - rezervor benzina 20mc:

 • - rezervor cilindru oriz:

 • - rezervor cilindru oriz:

 • - rezervor metalic 400OL:

  127,78 lei

  242,99 lei

  245,05 lei

  250,08 lei

  278,13 lei

  56,01 Iei

  98,3 Hei

  92,19 lei

  42,81 lei


16. împrejmuiri

a) mijlocul fix “împrejmuire din placi beton”

 • - nr. inventar: 233015

-dataPIF: 30.11.1997

-valoare contabila: 1.521,07lei

 • - durata normala de funcționare: 25 ani

b) mijlocul fix “ Gard placi prefabricate” - nr. inventar: 230167

-dataPIF: 30.10.1973

-valoare contabila: 481,24lei

- durata normala de funcționare: 20 ani

Valoarea activelor fixe de 355.203,26 lei


Președinte de sedMă Moise-Cornel Oandeâ