Hotărârea nr. 280/2017

Achizitia de centrale termice pentru unele unitati de invatamant din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 280 din 31.05.2017

privind: achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 285/22.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05-2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53386/22.05.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 53388/22.05.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 39/09.08.2012 privind modificarea și completarea HCL nr. 270/28.08.2011 referitoare la preluarea terenurilor și clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați din administrarea Inspectoratului Școlar Județean în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați și transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea unităților de învățământ preuniversitar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/28.03.2017 privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2) lit. „d”, alin. (6) Ut. „a”pct. 1 și pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziția de centrale termice pentru unele unități de învățământ din Municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,


Anexa la HCL 280/31.05.2017

Nr. crt.

Nr. crt. unit.școlare

UNITATEA DE INVATAMANT

Putere centrala

Nr. buc. centrak

VALOAREA ESTIMATA cu TVA mii lei

LOT 1 - consultant S.C. DIAMAR INSTALAȚII SRL

1

1

Grădiniță cu p.p.Codruta

96,8 KW

3

263,011

2

2

Grădiniță cu p.p.Steep by Steep

96,8 KW

3

180,369

3

3

Grădiniță cu p.p.Motanul Incaltat

96,8 KW

3

176,943

4

4

Grădiniță cu p.n.Motanul Incaltat Anexa

96,8 KW

1

101,608

5

5

Grădiniță cu p.p.Alice

96,8 KW

1

102,245

6

6

Grădiniță cu p.p. nr.64

24 KW

1

21,647

7

7

Școala Gimnaziala nr.3+Gradinita nr.35

96,8 KW

4

232,163

8

8

Școala Gimnaziala nr.17

96,8 KW

4

294,944

9

9

Școala Gimnaziala nr.22+Gradinita nr.14

96,8 KW

4

235,372

10

10

Școala Gimnaziala nr.29 "S.f.Ana"

96,8 KW

5

327,871

11

11

Școala Gimnaziala "lulia Hasdeu"

96,8 KW

3

243,025

12

12

Școala Gimnaziala "Dan Barbilian"

96,8 KW

3

205,142

Colegiul Economic "Virgil Mdgearu"-corp A

Colegiul Economic "Virgil Mdgearu"-corp B

13

13

Colegiul Economic "Virgil Mdgearu"-sala sport

96,8 KW

6

427,133

SUBTOTAL

2,811,475

LOT 2 - consultant S.C. GAZTERM PROIECT SRL

14

Grădiniță cu p.p. Camil Ressu -1

120 KW

1

78,689

15

14

Grădiniță cu p.p. Camil Ressu - 2

120 KW

1

78,689

16

15

Grădiniță cu p.p. nr. 56

120 KW

1

78,570

17

Grădiniță cu p.p."Croitorasul cel viteaz"

120 KW

1

78,689

18

16

Grădiniță cu p.p.”Croitorasul cel viteaz"

120 KW

1

78,689

19

17

Grădiniță cu p.p. Otilia Cazimir

120 KW

1

78,689

20

18

Grădiniță cu p.n. nr. 19

30 KW

1

29,357

21

19

Grădiniță cu p.p. nr. 47

80 KW

2

116,144

22

Școala Gimnaziala nr.18

120 KW

5

309,346

23

20

Școala Gimnaziala nr.18-Anexa

80 KW

2

101,531

24

21

Școala Gimnaziala "Ghe.Munteanu"

120 KW

4

257,552

25

Școala Gimnaziala nr.33-corp școala

120 KW

4

222,060

26

22

Școala Gimnaziala nr.33-corp B

80 KW

2

96,176

27

23

Școala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

120 KW

4

264,454

28

24

Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

120 KW

3

210,695

SUBTOTAL

2,079,329

LOT 3 - consultant S.C. PROINSTAL SRL

29

25

Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu"

CAZAN 136 KW

5

747,728

30

26

Jceul Tehnologic transporturi cai ferate

CAZAN 630 KW

CAZAN 136 KW

2

1

626,246

3

2“

r Liceul Mircea Eliade

CAZAN 630 KW

CAZAN 270 KW

2

1

652,381

3;

>             2î

Colegiul Tehnic "Dumitru Motoc"

CAZAN 320 KW

CAZAN 160 KW

2

1

408,279

SUBTOTAL

2,434,634

LOT 4 - consultant S.C. TERMOSTIL SRL

33

Grădiniță cu p.n. Tweety

35 KW

1

35,129

34

3C

Grădiniță cu p.p, nr. 7

100 KW

2

125,938

35

31

Grădiniță cu p.p. nr. 32

100 KW

3

207,560

36

Școala Gimnaziala nr. 16-corp A

80 KW

4

37

32

Școala Gimnaziala nr.16-corp B

38

33

Școala Gimnaziala nr,16-gradinita

24KW

1

289,015

39

34

Grădiniță cu p.n. nr. 22

24 KW

1

31,809

40

35

Școala Gimnaziala nr.24           *

120 KW

4

276,413

41

36

Scoaia Gimnaziala nr.25

100 KW

2

177,899

42

37

Seminar teologic ortodox"Sf. Apostol Andrei" interni

100 KW

12

842,294

Seminar teologic o rtodox"Sf. Apostol Andrei" corp n

Seminar teologic ortodox"Sf. Apostol Andrei" corp s

43

38

Liceul Tehnologic de Marina - corp scoaia

120 KW

100 KW

28

5

2,292,059

-iceul Tehnologic de Marina - internat

Liceul Tehnologic de Marina - cantina

Liceul Tehnologic de Marina - extindere liceu

Liceul Tehnologic de Marina - sala sport

SUBTOTAL

4,278,115

LOT 5 - consultant S.C. DIAMAR INSTALAȚII SRL

44

39

Colegiul National "Costache Negri"

CAZAN 1700

KW CAZAN 500

KW

2

1

1,008,231

45

40

Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

96,8 KW

22

1,247,201

SUBTOTAL

2,255,432

LOT 6 - consultant - S.C. VEGA 93 SRL

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

41

Grădiniță cu p.n. nr.6

32 KW

1

21,008

42

Grădiniță cu p.p. nr.9

96,8 KW

3

325,500

43

Grădiniță cu p.n. nr.40

32 KW

1

21,008

44

Grădiniță cu p.p. "Sf.Stelîan"

58,3 KW

1

48,089

45

Grădiniță cu p.p. nr.36

96,8 KW

3

260,511

46

Scoaia Gimnaziala "C-tin Ghe.Marinescu1

96,8 KW

4

305,579

47

Scoaia Gimnaziala nr.26

96,8 KW

3

263,446

48

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

96,8 KW

4

345,215

49

Colegiu National ” AL.I.Cuza"

96,8 KW

4

302,018

50

Liceul teoretic "Emil Racovita"

96,8 KW

5

472,129

51

iceul teoretic "Sf.Maria"

96,8 KW

7

399,606

SUBTOTAL

2,764,109

LOT 7 - consultant S.C. TEHNOCLIMA SRL

57

52

Sradinita cu p.p. nr. 30

120 KW

3

174,823

58

53

□radinitacu p.n. nr. 27

1

58,108

59

54 <

Sradinita cu p.p.'Ucurici" ...

100 KW

1

76,529

60

55 (

Sradinita cu p.p."Voiniceiul"

100 KW

1

78,671

61

56

Școala Gimnaziala nr.9

120 KW

3

225,249

62

57

Școala Gimnaziala nr.5

120 KW

4

311,054

63

58

Grădiniță cu p.n. nr, 44

120 KW

1

63,629

64

59

Școala Gimnaziala nr.10

120 KW

100 KW

4

2

363,069

Grădiniță cu p.n."Llzuca"

65

60

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu"-corp A

120 KW

4

308,484

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu' -corp B

120 KW

2

155,712

Școala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu"~sala sport

120 KW

1

63,397

66

61

Școala Gimnaziala Sf.lmparati

120 KW

4

260,884

Grădiniță cu p.n. nr.11

SUBTOTAL

2,139,608

LOT 8 - consultant S.C. TERMOSUL SRL

67

62

Grădiniță cu p.p."Ciprian Porumbescu"

24 KW

3

58,679

68

63

Școala Gimnaziala "Miron Costin"-corp C

100 KW

120 KW

120 KW

2

2

2

681,882

Școala Gimnaziala "Miron Costin"-corp A

Școala Gimnaziala "Miron Costin"-corp B

69

64

Grădiniță cu p.n. nr.34

24 KW

1

18,885

70

65

Grădiniță cu p.n. nr.10

24 KW

1

18,421

71

66

Școala Gimnaziala "Sf.Grigore Teologul"

120 KW

4

266,417

72

Liceul Tehnologic'Anghel Saligny'-scoala

120 KW

120 KW

4

4

671,565

67

Liceul Tehnologic'Anghel Saligny"-internat+atelier

SUBTOTAL

1,715,849

TOTAL                  .

20,478,552

Președintele șgâirMoise-CorheT

1 'fi "V \

\ T>'' 'P>

’ -1'’ *r4'