Hotărârea nr. 274/2017

Preluarea imobilului situat in Str. Alexandru cel Bun nr. 27C, din administrarea Caminului pentru persoane varstnice "Sfantul Spiridon" si transmiterea acestuia in administrarea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.274 din 31.05.2017

privind preluarea imobilului situat în strada Alexandru cel Bun, nr. 27C, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Spiridon” și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/17.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52216/18.05.2017 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 52218/18.05.2017, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției de Asistență Socială și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 950/04.05.2017, a Căminului pentru persoane Vârstnice Sfântul Spiridon, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 46214/04.05.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), Ut. V și art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 127/28.03.2017 privind trecerea „Centrului de Urgență pentru Persoane fără Adăpost” din subordinea Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sfântul Spiridon" Galați în subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă preluarea imobilului situat în strada Alexandru cel Bun, nr. 27C, în care funcționează “Centrul de urgență pentru persoanele fără adăpost" din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sfântul Spiridon și transmiterea acestuia în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri, pentru perioada funcționării „Centrului de urgență pentru persoanele fără adăpost", conform destinației bunului imobil, în vederea asigurării serviciilor sociale.

(2) Bunul imobil este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și

publicitatea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință;.

Moise-Cornel Oan& ‘

\ »'A


Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octgfiaă Kovacs

Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: WOO


Nr.cadasiral

Suprafața maaurata(mp)

-------------------------- Adrescrîrnohllulol~...................................

1968

Strada Troian» nr. 290. Lot2 -Cămin penlni persoane varslnlce "SL Splrltfon"

j Cflrtgg Funciara nr. |                 | uat |                               GALAȚIINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecția: STEREO 1970

Pct.

N(m)

E(m)

t

444639.94

737777.06

2

444642.35

737776.04

3

444650.61

737796.59

4

444581.48

737824.37

3

444575.96

737811.17

6

444571.52

737799.97

7

444600.87

737788.30

S

444600.19

737786.40

9

444606.14

737783.91

10

444606.81

737785.80

11

444638.24

737773.06

Suprf. real mas. =s 1968 mp.


Număr parcela

Categoria de folosința.

Supraf.dln masuratorl(mp)

Valoare de ImpozItareOol)

Mențiuni

CC

1968

3-4 gard beton

4-5 sl de fa 1-3 limita namaferfallzafa

5-1 - limita materializata de construcțiile C9.CI0» Cil

TOTAL

1968

î

i

i


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

,-y,

r/-’’ C

Cod construcție

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de Impozltare(lel)

----------------- -----------■ q.— -■ £ 1 Mențiunii?.

1   <**    'i

C9

351

-

Psihiatrie 1 (D+P),'; ’

CIO

212

-

Psihiatrie 1 (P+Ij

—cH—

315

-

Psihiatrie 1 (D+P1

TOTAL

878.....

——Â

----—1Președinte de.ședin Moise-CornelOj