Hotărârea nr. 271/2017

Aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.486.599 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de BRD - Groupe Societe Generale S.A., in baza contractului de credit nr. 28/27.03.2012

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 271

din 31.05.2017

privind: aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la BRD -Groupe Societe Generale SA., în baza contractului de credit nr. 28/27.03.2012

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) Ut. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) Ut. c), precum și ale art. 115 alin. (1) Ut. b), alin. (3), (5) ȘÎ (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) Expunerea de motive nr. 48538/09.05.2017 a inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

 • b) Raportul de specialitate al Direcției Financiar Contabilitate din cadrul Municipiului Galați, înregistrat sub nr. 48540/09.05.2017,

precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Galați,

Consiliul Local al municipiului Galați

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.486.599 lei, cu o maturitate de maxim 10 ani.

Art. 2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 3 - Din bugetul local al municipiului Galați se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Galați următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Galați;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Galați.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.