Hotărârea nr. 270/2017

Achizitionarea a 20 minibuze si 50 de autobuze medii noi

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 270 din 31.05.2017

privind: achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 276/16.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 52750/18.05.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 52752/18.05.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1), lit. „k” din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocțăviqn Kovacs

Anexa la HCL nr. 270/31.05.2017

Privind achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi

în stabilirea unei politici de transport se consideră că următoarele obiective sunt de mai mare importanță:

 • - Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care sa asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prin servicii de calitate;

 • - Oferirea unui cadru de referința pe termen scurt sau mediu pentru ameliorarea mobilității;

 • - încurajarea transportului public in dauna celui privat;

 • - O infrastructura de transport moderna, care sa permită circulația rutiera in siguranța;

 • - Operatori de transport rutier public performanți, care răspund prompt cerințelor publicului calator si exigentelor legislației aferente transportului public;

 • - Reducerea poluării mediului înconjurător prin folosirea de mijloace de transport ecologice;

 • - Autoritati publice, instituții locale implicate si responsabile in organizarea si derularea serviciului public de transport calatori;

în Strategia privind transportul public in Municipiul Galați pentru perioada 2014 - 2020 unele dintre principalele obiective sunt

 • - Imbunatatirea eficientei activitatii operatorului public de transport local prin creșterea performantelor existente;

 • - Creșterea calitatii serviciilor de transport public oferite de operatorii de transport;

 • - Protejarea mediului inconjurator prin scăderea emisiilor poluante ale mijloacelor de transport si alte masuri specifice standardelor europene de mediu;

 • - Reducerea poluării chimice si fonice;

-Modernizarea sau inlocuireaparcului de vehicule;

Având în vedere cele prezentate, precum și necesitatea completării și înnoirii parcului auto al Societății Transurb SA, propunem achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi.

Principalii indicatori tehnico-economici

Capacități:

 • - 50 autobuze medii - 9,3 -10,5 metri cu 75 - 80 de locuri (scaune+în picioare)

 • - 20 autobuze mici -5,6- 6,0 metri cu 21 - 23 de locuri (scaune+în picioare)

Valoarea investiției:

 • - 50 buc, autobuze medii : 36,146,250 lei cu TVA

 • - 20 buc, autobuze mini:  5,572,800 lei cu TVA

TOTAL:         41,719.050 lei cu TVA

Sursa de finanțare:

Bugetul local + credit bancar

A».......


Pre șȘdiritedeședinț Mmse^'Corn