Hotărârea nr. 267/2017

Acordarea titlului "Cetatean de onoare al municipiului Galati", post mortem domnului Aurel Niculescu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.267 din 31.05.2017

privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, domnului Aurel Niculescu

Inițiatori: Consilieri locali - Zanfir Ilie, Claudiu-Ionuț Vasile, Gheorghe Bugeag, Ion Cordoneanu, Onuț ValeriuAtanasiu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 271/16.05.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 51418/16.05.2017 a inițiatorilor -Consilierii locali - Zanfir Ilie, Claudiu-Ionuț Vasile, Gheorghe Bugeag, Ion Cordoneanu, Onuț ValeriuAtanasiu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 51420/16.05.2017 al al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, Direcția Financiar Contabilitate și Serviciul Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 24192/06.03.2017;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 51/23.02.2017pentru aprobarea Regulamentului privind la acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”, post mortem, domnului Aurel Niculescu.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Președintedeședinț


Moise-CornebCÎa^


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Oct&viqn Kovacs