Hotărârea nr. 26/2017

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2017 de catre S.C. Calorgal S.A. Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 26

din 26.01.2017

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2017 de către Societatea CALORGAL SA. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 24/17.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5114/17.01.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5116/17.01.2017 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (2) din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c” și alin. (5) lit. „a” precum și art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă redevența lunară, ce trebuie plătită în anul 2017 de către Societatea CALORGAL SA. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 4.789 lei.

Art. 2 - (1) Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

(2) Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octcivibn Kovacs