Hotărârea nr. 258/2017

Aprobarea rezultatului evaluarii managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini", pentru anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 258 din 31.05.2017

privind: aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fam Tardim’, pentru anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 261/09.05.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 48486/09.05.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 48488/09.05.2017, al Biroului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sporiși agrement;

Având în vedere Raportul Comisiei de evaluare privind evaluarea anuală a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardivi" asigurat pentru anul 2016 de către domnul Toma Florin, înregistrat la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 41396/20.04.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 42, alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 153/28.03.2017 privind componența nominală a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării, din anul 2017, a managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardivi" din Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) punctul 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rezultatul evaluării managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galați, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu OctavtânKovacs

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA LA HCL NR. 258/31.05.2017


CONSILIUL LOCAL GALAȚI

REZULTATUL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI

TEATRULUI DRAMATIC "FANITARDINI" DIN GALAȚI

PENTRU ANUL 2016


Nr, cri.

Denumirea instituției

Numele și prenumele managerului

Perioada evaluată/Tipul evaluării

Nota finală

Recomandările comisiei de evaluare

1.

Teatrul Dramatic "Fani Tardini"

Toma Florin

Anul 2016 -evaluare anuală

10

Continuarea contractului de management încheiat pe durata proiectului managerial elaborat pentru 2016 - 2019 conform art. 41, alin, (1) din O.U.G. nr. 189/2008

PREȘEbl^TE^'ȘE^âff^

MOISE-GORNELok

v \  ■

V x.