Hotărârea nr. 24/2017

Trecerea unui teren, in suprafata de 124,00 mp, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24 din 26.01.2017

privind trecerea unui teren, în suprafață de 124,00 mp, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 22/17.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26. 01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5134/17.01.2017 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5136/17.01.2017 al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

HCL nr. 24/2017

Art» i — (i) Se aprobă trecerea terenului, în suprafață de 124,00 mp, situat în Galați, str. Anul Revoluției, nr. 3C, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre;

(2) Terenul este identificat în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Arte 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


Număr/data


Număr/data

Contract j’e


Tîtidâr contract {Suprafață


573/25.07.2012


864/03.06.2016


Vlodoi Maria


124 mp

Destinație

Amplasament

Curte - grădină - locuință cumpărată conform CVC nr. 352N/2007, în baza Legii 112/1995; Cerere de cumpărare nr. 56207/21.09.2016

Str. Anul Revoluției 1848,

Nr. 3C


'■‘4.îel ȘerbanStr, Anul Revoluției 1848, nr. 3fi


. ..Teren Primărie S~124mp


■ S7M5..

t iîî


&truotîJI& C1 iîî C2 o^parate

?n ătfyn       11.2/1#^


Cetele tfe nivel tvftf cofe afew fote (fieper Marea Neagra) Mawwtarlfc aftjiw șftWit'ite Wrfor::; ripiNfor bewifîcfar tn tewt testament: Sfetw Tcteiu r'tnfflx '


'; ■-■XJRCÂ'PE

’ J^PROBCT”' ^wcTĂr'


. S4.&39;


E (m) IJroMSy w W5 13 W3F £4


>.<>■< <pi.r.ii.iii, i i i > /nr. de înregistrare/dau > asfiâimi

Kng. CARMEN DUMeTRj


fjfe


.-l±sL j3£sS jf® J&goi șOlȚ


-ri—^ns/ ffi'MI /fi r. jfijwnr ^«^28 f«.«' 7jw39.Tr "iiSisfât 'ȘLsi >i

Sm mf™


""TT' T3“ —nr "T1T “TT “rr “ir-“TT“

il


<■

5
Beneficiar: MUN. GALAȚI ADM. DE CONS Adresa Imobil: Mun. Galați,

Str.Anul Revoluției