Hotărârea nr. 23/2017

Aprobarea achizitionarii de catre teatrul dramatic "Fani Tardini" Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 23

din 26.01.2017

privind api obarea achiziționării de către “Teatrul Dramatic Fani Tar dini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 21/17.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26. 01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5026/17.01.2017 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5028/17.01.2017 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 1750/21.12.2016, a Teatrului Dramatic Fani Tardini, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 133030/28.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. I, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a ___________Guuernu!ui.mr.-.2-6/-20i2 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 - Se încuviințează achiziționarea de către “Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați” a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat pentru reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești în litigiile nr. 5075/233/2016 si nr. 1264/121/2016 aflate pe rolul Judecătoriei Galați, respectiv al Tribunalului Galați.

Art. 2 - Limita maximă a sumei pentru care poate fi alocată pentru achitarea contravalorii serviciilor juridice menționate la art. 1, nu poate depăși media valorilor contractelor de asistență juridică încheiate de Municipiul Galați.

Art, 3 - Directorul Teatrului ”Fani Tardini” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțdvikn Kovacs /