Hotărârea nr. 22/2017

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim de taxi in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 22

din 26,01.2017

privind: atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 20/17.01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5034/17.01.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5036/17.01.2017, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. „a” din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare^------

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 16 autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

I                                                                   Anexa la HCL nr. 22/26.01.2017

Nr.

Crt.

Nr. Autorizație taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

1.

182

Retragere neprezentare viză la termen

2.

213

Retragere neprezentare viză la termen

3.

324

Retragere neprezentare viză la termen

4.

325

Retragere neprezentare viză la termen

5-

399

Retragere neprezentare viză la termen

6.

620

Retragere neprezentare viză la termen

7-

712

Retragere neprezentare viză la termen

8.

742

Retragere neprezentare viză la termen

9.

747

Retragere neprezentare viză la termen

10.

876

Neprezentat pentru ridicare autorizație

11.

878

Neprezentat pentru ridicare autorizație

12.

879

Neprezentat pentru ridicare autorizație

13.

881

Neprezentat pentru ridicare autorizație

14.

882

Neprezentat pentru ridicare autorizație

15-

883

Neprezentat pentru ridicare autorizație

16.

886

Neprezentat pentru ridicare autorizație