Hotărârea nr. 21/2017

Completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 258/28.06.2011 pentru aprobarea regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.21

din 26.01.2017

privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258 din 28.06.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, lonuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 19/17.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26. 01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4996/17.01.2017 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, lonuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4998/17.01.2017 al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente, Managementul Documentelor și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Avan :I în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresele Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 1003/16.05.2016 și nr. 33897/25.05.2016, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56938/25.05.2016, respectiv nr. 56936/25.05.2016;

-HCL-niv^V-301?-

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 14, 15, 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 112, alin. (1), aHn. (2) și din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) din Legea educației fizice și sportului 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. și lit. ”d”, alin. (5), Ut. ”a”, alin. (6), lit. V, pct. 1 și pct. 6 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art0 I - Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 258 din 28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, după cum urmează:

- După art. 6 se introduce art. 6A1 care va avea următorul conținut:

“Art. 6A1 Excepție de la prevederile art. 6 fac sălile/terenurile de sport unde unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați vor proceda la închirierea prin licitație publică a spațiilor mai sus menționate, după programul școlar obliga toriu, pentru activități sportive specifice și pentru competiții sportive, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Ari. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președi

AlexandrContrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Qdtadian Kovacs

.HCL-nr_2i-/-20i-7