Hotărârea nr. 200/2017

Alocarea unei sume, de la bugetul local, in scopul continuarii lucrarilor de construire a bisericii "Sf. Cuvioasa Parascheva"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 200

din 27.04.2017

privind: alocarea unei sume, de la bugetul local, în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Inițiatori: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 200/13.04.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38874/13.04.2017, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 38876/13.04.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 7/10.02.2017, a parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub numărul 15656/10.02.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2), lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local, din Cap.67.02- Cultură, recreere și religie " Titlul 59 - Alte cheltuieli, în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Art. 2 - Se aprobă încheierea convenției de finanțare între municipiul Galați și parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octatn&n Kovacs

Anexa la HCL nr. 200/27.04.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONVENȚIE nr.__/__________2017

Privind: susținerea financiara prin alocarea de fonduri de la bugetul local parohiei ” SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA”Galati

Art. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38,

cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX. deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar,____________, și

 • 1.2.  Parohia “SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA”, situata in Galați,str.Dunarea nr. 20 avand cont nr. RO64 RZBR 0000 0600 0143 7751 deschis la Raiffeisen Bank, cod fiscal 9872330 reprezentata prin Preot ...........................

Art. 2 - OBIECTUL CONVENȚIEI

 • 2.1. Convenția se încheie în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului

Galați nr. _................2017 privind: alocarea unei sume de la bugetul local în

scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „ Sfânta Cuvioasă Parascheva “, a O.G. nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, a H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea OG 82/2001, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

 • 2.2. Obiectul convenției consta in alocarea de către Municipiul Galați a sumei de 100000 lei din capitolul de cheltuiala 67.02.59, parohiei ” SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA” in vederea continuării lucrărilor de construire a lăcașului de cult.

Art. 3 - Plățile se vor efectua in transe, in baza unei solicitări. Parohia ” SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA” Galați se obliga sa prezinte in termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați, decontul justificativ, conform art. 6 din prezenta convenție.

Art. 4 - DURATA CONVENȚIEI

Prezenta convenție este valabila pana la data de 31.12.2017.

Art. 5 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 5.1. Municipiul Galați:

 • 5.1.1. Municipiul Galați se obligă să susțină financiar cu suma prevăzută la art. 2.2 execuția lucrării din bugetul local al municipiului Galați.

 • 5.1.2. Municipiul Galați va vira sumele stabilite în contul prevăzut la art. 1.2., pe baza documentelor justificative.

 • 5.2. Parohia ” SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA”:

 • 5.2.1. Sumele alocate de Municipiul Galați vor fi întrebuințate la decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului

 • 5.2.2. Sumele alocate vor fi cheltuite in exclusivitate pentru realizarea lucrării pentru care au fost alocate fondurile si acestea vor fi verificate de către reprezentanții Municipiului Galați, conform prevederilor legale.

 • 5.2.3. Sa prezinte decontul pentru plata efectuata in decurs de 30 de zile de la data efectuării plătii de către Municipiul Galați, constând in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitanțe, contracte, state de plata, etc.).

5.2.4.Sancțiuni în caz de neexcutare

în cazul în care din vina sa exclusivă parohia nu prezintă la termenul stipulat in art.5.2.3. si art. 6 lit.h documentele justificative privind plata efectuata , Municipiul Galațiva percepe penalități reprezentând o suma echivalenta cu 0,10 % din valoarea sumei alocate , calculată pentru fiecare luna sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului care a fost stipulat in convenție.

Art. 6. JUSTIFICAREA SPRIJINULUI FINANCIAR:

(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat se vor avea în vedere următoarele:

 • a)    toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar.

Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

 • b)    documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • c)    facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • d)    chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturifiscale;

 • e)    chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

 • f)    actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • g)    pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • h)    documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IVJustificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 • i)    facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • j)    facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

(3) Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. h) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustifieate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Art. 7 - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:

 • a)    la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b)    prin acordul părților contractante;

 • c)    în urma ivirii unui caz de forță majoră;

 • d)    imposibilitatea asigurării fondurilor bănești de către Municipiul Galați;

 • e)    prin reziliere:      - în cazul nerespectării destinației sumelor alocate;

- în cazul în care nu se realizează

Art. 8 - REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Eventualele litigii, neînțelegeri sau pretenții, având legătură cu prezenta convenție de finanțare, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acesteia, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar părțile se vor adresa instanței de judecată de drept comun.

Art. 9 - FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. Prin forță majoră se înțeleg evenimente imprevizibile și inevitabile independente de voința părților, intervenite după intrarea în vigoare a prezentului contract, și care împiedică în mod obiectiv execuția integrală sau parțială a obligațiile ce decurg din acest contract.

 • 9.2. în caz de apariție a unui eveniment de forță majoră, partea care îl invocă trebuie să informeze cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția lui, sau de la data la care a luat la cunoștință de acesta, prin notificare expresă. încetarea cazului de forță majoră va fi de asemenea adusă la cunoștința celeilalte părți în termen de 5 zile de la încetare, prin notificare expresă.

Art. 10 - CLAUZE SPECIALE

 • 10.1. Părțile au obligația de a nu întreprinde nimic de natură a afecta buna desfășurare a activității care face obiectul prezentului contract de asociere.

 • 10.2. Prevederile prezentului contract de asociere nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoană juridică distinctă, iar terții au acțiune injustiție numai împotriva părții cu care au contract, cealaltă parte neputând fi trasă la răspundere.

10.3* Modul de gestionare a sumelor alocate de Municipiul Galați către biserica va fi controlat de către Direcția Financiar Contabilitate și de către Direcția Generală de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice din cadrul Primăriei municipiului Galați.

Art. 11 - DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Modificarea, adaptarea și completarea prezentei convenții, se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale.

 • 11.2. Prezenta convenție a fost încheiat în data de__________________, în 3

(trei) exemplare de valoare juridică egală.

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR


ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

Parohia f,Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Preot___________

Direcția Financiar Contabilitate

Direcția Generala Relații Publice,

Evenimente Publice, Managementul Documentelor

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic și Legalitate

Responsabil Contract