Hotărârea nr. 2/2017

Repartizarea excedentului bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati in anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 2

din 09.01.2017

privind: repartizarea excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați în anul 2017

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 3/05.01,2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 09.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1592/06.01.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 58, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local, în anul 2017, în sumă de 3.850,797,76 lei, astfel:

  • a) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă - suma de 800.000,00 lei;

  • b) Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - suma de 3‘O5O.797>76 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

^^îkeșgdințe de ședință,

ĂlexandrUrGabriel Șerban

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțovian Kovacs