Hotărârea nr. 182/2017

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati, a imobilului situat in Galati, Str. Stiintei nr. 26

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 182

din 27.04.2017

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, a imobilului situat în Galați, strada Științei, nr. 26

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/13.04.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39088/13.04.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39090/13.04.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), lit. V, alin. (6), lit. V, pct. 2, precum și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificări si completări ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 113/20.10.2016 privind înființarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al

municipiului Galați în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, a imobilului situat în Galați, strada Științei, nr. 26, pentru perioada funcționării Centrului, conform destinației bunului imobil, în vederea asigurării serviciilor sociale;

(2) Bunul imobil este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu OctăvMn Kovacs

Obiectiv

Date identificare

Număr inventar

Valoare inventar

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați

Strada Științei nr. 26

Carte Funciară 119208

Clădire în suprafață construită la sol de 665 mp

Teren în suprafață totală de 1963 mp

213556

8.709.823, 68 lei