Hotărârea nr. 180/2017

Modificarea HCL nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Scoala Gimnaziala nr. 40 Iulia Hasdeu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 180

din 27.04.2017

pentru: modificarea H.C.L. nr, 291/31.07.2015privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Anvelopare Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 180/13.04.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39786/18.04.2017, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39788/18.04.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. V și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Anvelopare Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu”

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul ,Anvelopare Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțăvifyn Kovacs

ANEXA LA HCL NR. 180/27.04^017


Anvelopare Școala Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu

Principalele lucrări cuprinse în documentație sunt:

Anvelopare imobil;

Refacere instalații electrice, de ventilație, sanitare și termice

Lucrări exterioare;

Centrală termică;

Panouri fotovoltaice pentru iluminatul interior si eventual pentru consumul de apă caldă


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:


Valoare totala a investiției


2.890,388 mii lei


Din care C+M


2.295,119 mii lei


Durata de execuție


12 luni


Suprafața desfasurata reabilitata


2.473,30 mp


Sursa de finanțare: buget local


Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.
Strada NpvqIof nr. 3,. GalatlBC0D30 Tel/Faxt 0236411779      "*■

secrațarlatiapr.olatt'galatLro wwwiproiect-galatl.ro

REg’C0Mrj/î?/27/:1991          R^W^&lBOSvSsSsSoO

CJ.F. Hp 1634170                       n.R;D. - &S.G, "Galați•ISO 9901 i 209S

SîSO *4001 4-2004R0MFRSW5O69WOW8

Trezoreria fâalâțî


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesarerea liză rfl Investiției: AN VELOPARE UN1TATI DE IN VAT AMANT «GOALA GIMNAZIALA IULIA HASDEU PR. N.Ft 3009/14500/2017 DALI

T7T

i ueniinMreacflpHoielorșîsubca'prtoîeior

[,[lin Valoare"^

.....

|.......MW’

■ Vșfl6țfeunc

uit.

de cheltuieli

AUiiei

Miieurd

. Jwitioi

] W-Qiiro

r ■; '." J ■’■ ■■"-; ■■ -■■:-       7 -7- .,. ; .........- ■- ~

3

. -. - .

|            3>

..:. ^-.J "

r”-

CAPITOLUL 1. CHELTUI țJLTFTK.OBȚlNERI

JAȘIAMENAJA

REA TERENUL

:........

vi'

Obțintn-teteroTuilui

ti

AnicnAj'aKoicrenuluf    ,  ,

-

*

.*

-.

bl'l Uerituntorirstelij

■i

........ .

..

1 2.2 Lii.erHjidesLlema lizarc viirfcdlt

-

-

13.

Amiittajnflpțț, pto^țaj i.wiiteliti$iaduetoi>!ii ■steruaiMfinlA

^lOȚĂ.L

.Ț-....'.Ț .

1'       ' •*

'" .- . .

-

^T|t ASIGIGUIURIÎA VnprATlțOR NECESARE OBIECTIVULUI

ii

.0rtțniSrtțf«ntwa’^e.

J.

-

-

Racord catiaJizarc

.... •

- 'r

.

&■’

Tojid avlziwe

3/SOO

. ($19

.0,703

4,403.

0475

|N^LÂ*hî:PE';iirt'ÎLțZA^â^AZe naturale .

4309

0,996.

o,as&

JUȘ5

i.i$

RACORD GAZE NATURALEfBRANSAMENT* m

12303

2,767

.....2;37S

1.4,875

3',29ÎJ

Taxă rucurclai'cftlLiitai.i'Icctrica

'     30,000

6,611

w

35,700

7^3

■’TOTXt' WlWtX- "       ...............................

■..................3®!!"""

9,(>33

cw........*

CAPITOLUL 3. CHELTUIM FIR, PROIECTARE ȘI ASISTE NȚ/

IthhnIcă

' 3.1

StuțUi turiih tGEQ,TOPO,HIDRO

' 5.M0

w

aosci

5,950

■ L317

■ 3.2

Tto» (liSntru ttiftițUjri&^e, 5vhc,ateniluri țif<iulqrix.i(U

. W'

" — 3 •.......

•. ■

.. W: '.

0,443

AiHorizajle-dexomtrucfîe

*

-

Âvtee        '                    '.'.                /'

...ZOOT’

(1,443

w...

0/43

!       53,107   ,

-liW

10,280 .

....'- 69387 ■

ISilftl.’

4L3.1.GTÎiblHijali^e.0fpl^i/ire -

■-

... '.

-

'■ liron .

w

2,280

14,280.......

. 3,161

■■■'■,

- . 7.622

' 6.5«    .

.«9! .

. '9.070

■«) ■ •-roietie '

5,909

U3

■ 7,032    ■

1,557

.:4’i ȘloMtar^dcș^Wlâjfepir ..Avize

1,770

w

0336

0,466..

3i3XBxpvrth^.țfihiii<;S .

' W

0,664

' 3,0(10'

. 0,664      '

3iizXudlhuil cricrfietic

2.000

0,443

»

.' w.

...0;443

3.4 ■

pwedurllorik acliiil|ie

0i970     !

iliâts

tl,W4

Lin ■■

' AM'

3,5.

Consultnnja

3,'B

2,945

18,445 .

4,083    ,

3.ț>

Asistențitehnicii .■.'",   :''

28,503

"Miți

5,41.5

3^.3

7^) 9 ' ’

â.^,l;<iin:parteapri>lectffnttiLtEi 0,&%

.

7,103

LB05

W

1W

“  4-207"

3,&0   ’

.. 221612

"' ' W6 . :.

1 /ă?PA Ll; t! ÂPrxlsLj.d.

1 ""

&i,968    71 ;;

■ ■ . :

■fl'jAPUBAZA

4ȚV

Cfttwtnrtjlf^Tn^h'pl

DB/lARFIlTECTURA           '        '       ‘

409,995

........‘WI6 f

89,300

.    559,298 .. ...

... wis' ...;

■j

DB,2REZISTENl-ARAMPĂĂCCIiS ......     ***.

LW

($(i#

1W

.....      L979......■'

0,438 j

-

•(

M3 LUCRĂRI ©fFȘRldO'     r      ■

17,913;    7

31403

' :

ni.....—...... i lign^wai

Nr

■lSenuniiiM: srrtpitnleiQr jî tHibcApiiplelor

Valoare (fSrO TVA)

TVA

. . Vulaar?(in.c

tesivTVAj     i

orti-

dtîțheCtliîdft

Miî'M

Mîiuura ;

Mii tei

Mii tei

$pKey,fo

""""4

3

4

6'

’ ■ .V ....'..

U(H^ii><!chiptt^Rțe.h.hrt«tpglfcit^l runc|Jnuate cit mohtaf:

OL6 ECHIPAMENT^ IN CENTRALA TERMICA'

$5;W'

12,210

■10,479

65.63$

iOiiti

0R7- iMMișS^șș'sur^Kcen^a^le ‘

W2;4(Jii!

22,669

19.4$

12LJJ&

0,976 ..

/ '

*

-

.. ....... .. ■ ...; '■ ■

* ■

-

-■

TOTAU.3 .....;.■ .

ÎS»

34,H79

2.9,935

18» .

41,506

1 <h'

iltiiaj fSrAniontaj^ cchțpameitU'de țraW^1

j

T.

...... .

TOTAL4/J ”7'. ' '■           ........

-

........“:.

. . < .

4#

'Ootari .       ......... " '

,-... ... 1

DOTĂRI PSI                   '■”

7 0,361

oiofio

,0M

0,431)1

0,095

-,

-.

-

i

' ..*...

-

-

-

* .

-.

-.

TOTAL 4;5

o,36i.

0,080

w

0.430

0,095

y.

Active nccorporale

T0TAL4.6           .

| TOTAL CAPITUL L

2.0074185

1   444,397

381,4113

2j«8,783

săwEia

CAPITOLUL & ALTBCHBLTUIELl

54

Dentare dfl.șimUcr;

47,504

1Q318

9,026

5(6330:   "

W

.5,1'4,. LtierJri de construcții

PH,.W3

MM

5/115 .

0,91S

zum

19,02

;L2b? ' ’•

.. 3,610

22^2 ....

5,0M

5.2

CoinIăioint‘,c<jteJ4t<v(țosttd creditului             (

M15  .

. 4,697. .

*

21,215

4,697

r •_ «i- ,                                                j

51ii0sm^IcianS!;tftxe^dte' ...

...

9,<vl3

2,133.

W '•

. ^35 .

b)T,wlSCC(Ln.    ...

1,929

0.427

.........     1/029.

.... . .03»

c)enN>conslxuci:Qrilofb;3%:

..... ... 24âS

9,6'13

■   .3435

. SllCMttd'ffltisiitijlttf ■

■F:

Cheltuieli                                  .

. .W&-.

43,283'

■ 'W

232,$?    1

51>507

TOTAL CAIHWL E, .

" " 2H25Ș

$,49s

‘  «174

310,4)2    ;

■0718

CAPITOLUL 6PROBE-rEUNOLOGICEȘITESTCDE ’

CEDARE LA BENEFICIAR

64 ';

Pfcjțtt'Um'jjerșdtwlHliSldeexploti fae

1

.•

-

-

fi.2. ;

Probe tehnategi^ețiteâts

■ 1

-

TOTAL CAPITOL 6              ......

-

. -

-

--T OT A t GEXWAl—

,»,4W  1

' 5M.697

6300 j

din car e; C+M .

i.92»,fira     |

426,$2

2.20110

soșM |

ing,


șfg& VVA^C*^ ’biREOi^^p^lfe. ’țvĂ Jsr proi^mrM^gf