Hotărârea nr. 177/2017

Preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unui teren cu suprafata de 123.277 mp aferent zonei de agrement Lacul Vanatori in vederea dezmembrarii si schimbarii destinatiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 177

din 27.04.2017

privind preluarea din concesiunea societății Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 123,277 mp aferent zonei de agrement Lacul Vânători în vederea dezmembrării și schimbării destinației

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 177/13,04.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39722/18.04.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 39724/18.04.2017, al Direcției Generale Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcția Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 158/29.04.2014 privind aprobarea umplerii gropii de împrumut pământ galben de la lacul Vânători cu deșeuri rezultate din activitățile de construcții și demolări;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”c”, alin. (5), lit. V din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă preluarea din concesiunea societății Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unui teren cu suprafața de 123.277 mp aferent zonei de agrement Lacul Vânători în vederea dezmembrării și schimbării destinației;

(2) Terenul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Redevența se diminuează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Kovacs


447100


s

u>

UI

E

445200


Anexa la HCL nr. 177/27.04.2017Președin^ Moise-


■a O .fV?IWENWț COC.4OOMATE


 • 1. £=735678.16 «>447059.40

 • 2. £-735712.59 «-44706434 3.6=735713.97 N-44706a8S 4.6=735767.23 «444707131 5.6=735782.60 «*44693366 S.E-735790^50 NM46S381W 7.&>73Ș7B6.Sa «=446933.17 6.6=73579736 «=44693057 9. E-73țBM.a7 N*44653M5 105=73592935 «=>w«?2a75 11 E.73S9K33 «=446920.47 1Z.E-73556140 «-44632826 13.6=735956.77 «=44683754 14. E=735957.f8 H-446817J8 ÎS. £=75595620 «*44674(123 16 r->73533141 «-446/0435

 • 17. £=735955.75 «-440S514S

 • 18. £=735555.60 «=44657400 W.I7-735SS4.61 H-44 655722 2&&>735954,27i;*4i6B5.n2 71 £-735951$ «=445624.09 22.£=73S949J4H=446 565.66 13.6=73594303H-4-165S4A3 241:=7.35<Ha.W «*446553,40 25. £=735935.26 «-M6S5OOS Zț&735931^«=44601157 27.5=73592503 «*44E52531


2^6=735910.72 «=44651064 29.E-73Hia.07 «-44651063 30; 6>735S1613K=446510Sa 315=73531417N-4484Sa73 30 6=73531095 K=44&474J1 53. 6-73590891 «=44640840 3< &73SȘSO96 «=446445.12 35.£-735893.01 «=443430.11 ' 36.9=73588733 «=44Ș417JB

 • 37.5- 7358316B «-446407.63

 • 39. £-73587443 «=446394.05 318=73587188 «=4463B2L3B

 • 40. £-735867.17 «-446970 04 41 e-73Sî6L5S «=44635533

 • 42.6- 735S46.75 N-446330JO

 • 43. E-73JH1U «=44630463

 • 44. 6=73581280 «=44617165 49.6=735804.81 «=446257^0

 • 46. 5=73979459 «=4462334®

 • 47. E=73578759N-44612tt«

 • 48. £=73576605 N=44W81B2

• 49. E-7357J592 W-44S339.05

 • 50 6-73580159(M4S53a53 51. £=735740.27 0=1'553255

 • 51 £-73574107. «*44668181 53.5=73572833 «=44678103 Ș4. £-«5/0833 N-440515.13


&tcLiiantr

SERWaUL PUBLIC ȘEqTOPOCAD-EXPgFțȚ ■ mierii 39B, &!a c J5, parter

MI;teX : D236/4Z6Z0D

Seosfoar,

MWNiaraulgai ați ; strada; Domnească nr. 38 - Galați

specificația .

nume

(Semnătură

scara

Mj prvlcct,

Hr.

>■■ ■.' jT1

Delimitare groapă ds rmpnrm ut

plan;

întocmit

nțj.lf1.ocfe Qăns

1>25GO

IWtofa lacului Vânători

1