Hotărârea nr. 174/2017

Aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentand scutirea de la plata impozitului pe cladire si teren, datorate de S.C. NAVROM CENTRU DE AFACERI S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 174

din 27.04.2017

privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădire și impozitului pe teren, datorate de societatea NAVROM CENTRU DE AFACERISTUL.

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, CristianJSorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 173/13.04.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 39076/13.04.2017, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 39078/13.04.2017, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Avizul referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădire și impozitului pe teren, datorate de societatea NAVROM CENTRU DE AFACERI S.R.L. Galați, emis de Consiliul Concurenței, înregistrat sub nr. 15416/04.04.2017;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 456, alin. (1), Ut. ”i” și alin. (2), lit. ’T, art. 464, alin. (1), lit. V și alin. (2), lit. V din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată, eu modificări și completări, prin Legea nr. 50/2003;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. V, alin. (4), Ut. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă acordarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, datorate de societatea NAVROM CENTRU DE AFACERI S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Anexa la HCL nr.174/27.04.2017

Ajutor de minimis individual SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galați

ART. 1 Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură instituie un ajutor de minimis individual SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galați constând în scutirea de la plata impozitului pe clădirea și impozitului pe terenul date în locațiune conform Contractului de locațiune nr.118/15.07.2002 și actele adiționale, societății CONS MANAGEMET PARC DE SOFT SRL - administrator al Parcului Științific și Tehnologic Parc de Soft Galați).

 • (2) Beneficiarul ajutorului de minimis individual este SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galați, CUI RO12382737, cu sediul în Galați, Strada Portului nr.23, hotel Mercur, et.2, cam. 7.

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis individual în cadrul prezentei proceduri se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Prezenta procedură de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

ART. 2 Obiectivul și scopul procedurii

Obiectivul prezentei proceduri este dezvoltarea regională și constă în menținerea și atragerea investitorilor locali și străini prin punerea la dispoziție a spațiilor din Parcul de Software situat în Corp A- complex administrativi str. Portului nr. 23, Galați, (prin menținerea chiriilor la nivelul actual) și crearea a noi locuri de muncă ce vor avea ca scop majorarea veniturilor la bugetul de stat si local.

ART. 3 Baza legală

 • (1) Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

 • (2) Art. 456 alin(2) lit. 1) și alin. (1) lit.i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Art. 464 alin(2) lit. k) și alin. (1) lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4)    O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobat cu modificările și completările prin Legea nr. 20/2015;

 • (5)   Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • (6)   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • (7)   Legea 31/1990 privind societățile, republicată

 • (8)    Ordonanța Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 50/2003

ART. 4 Autoritatea publică competentă să implementeze ajutorul de minimis individual

 • (l)Autoritatea publică ce implementează prezenta procedură de ajutor de minimis individual este Municipiul Galați prin Consiliul local al Municipiului Galați.

ART. 5 Domeniul de aplicare

 • (1) Prezentul ajutor de minimis individual se acordă SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL, CUI RO 12382737, cu sediul în Galați, Strada Portului nr.23, hotel Mercur, et.2, cam.7.

 • (2) Sumele pentru care se acordă ajutorul de minimis individual sunt cele care reprezintă impozit pe clădire- spațiul cu suprafața de 3227 mp situat în Corp A- complex administrativ, str. Portului nr. 23, Galați impozit pe terenul aferent spațiului (dat în locațiune, conform Contractului de locațiune nr.118/15.07.2002 cu actele adiționale, societății CONS MANAGEMET PARC DE SOFT SRL- administrator al Parcului Științific și Tehnologic Parc de Soft Galați) calculat anual, pe perioada anilor 2017-2018.

 • (3) In cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea și în sectoarele exceptate de Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 si art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prezenta procedură se aplică doar ajutoarelor acordate pentru domeniul de activitate eligibil, cu condiția ca beneficiarul să asigure separarea activităților și o distincție între costuri.

Prezenta procedură se aplică ajutoarelor acordate întreprinderii din toate sectoarele, cu excepția :

 • a) . Ajutoarele acordate întreprinderii care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuit și acvacultura, conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 104/2000 publicat în Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderii care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c)ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

 • e)ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

 • d) ajutoare destinate activităților legate de export către state terțe sau state membre și anume: ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • f) .ajutoare acordate pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de mărfuri;

 • g) . în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate mai sus (intervalul cuprins între literele a - f), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei măsuri, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei măsuri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate prin această procedură.

ART. 6 Definiții

în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) Rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe Internet;

 • b) Furnizor de ajutor de minimis- în cadrul prezentei proceduri, este Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați;

 • c) Beneficiarul de ajutor de minimis individual este SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL;

 • d) Parcul științific și tehnologic se înființează în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie;

 • e) Administratorul parcului științific și tehnologic - societate comercială, desemnată de către consorțiu și a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului științific și tehnologic - cons managemet parc de soft srl;

 • f) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare inclusiv entitățile nonprofit, care desfășoară o activitate economică;

 • g) Alocare specifică individuală - alocarea unui ajutor individual în baza unei măsuri de ajutor de minimis.

 • h) Facilitate fiscală - scutirea impozitului pe clădirea și terenul aferent, date în locațiune Parcului științific și tehnologic, facilitate acordată în baza prevederilor prezentei măsuri de sprijin.

 • i) Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor corespunzător clasificației activităților din economia națională cu ponderea cea mai mare înscrisă în situațiile financiare ale investitorului;

 • j) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

ART. 7 Durata ajutorui de minimis individual

Prezenta măsură de sprijin se aplică de la data intrării în vigoare a HCL Galați de aprobare a ajutorului de minimis individual, până la data de 31.12.2018.

ART. 8 Valoarea ajutorului de minimis individual si beneficiarul

(l)Valoarea totală a ajutorului de minimis individual care va fi acordat este de

149.892,00 lei, de-

:alcată astfel:

Buget

2017

2018

TOTAL Lei

Impozit clădiri

73.488

75.178

148.666

Impozit teren

606

620

1.226

TOTAL Lei

74.094

75.798

149.892

Beneficiarul ajutorului de minimis individual este SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL Galați, CUI RO 12382737, cu sediul în Galați, Strada Portului nr.23, hotel Mercur, et.2, cam., pentru clădirea și terenul (spațiul cu suprafața de 3227 mp) situat în Corp A- complex administrativ, str. Portului nr. 23, Galați.

ART. 9 Condiții de eligibilitate a beneficiarului

 • (1) Măsurile de sprijin financiar ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • a) Scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului științific, potrivit prevederilor art. 456 alin(2) lit. 1) și alin. (1) 1 i t. i);

 • b) Scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului știinșifîc, în conformitate cu art. 464 alin(2) lit. k) și alin. (1) 1 it. n).

 • (2) Poate beneficia de măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1), SOCIETATEA NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL_care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) este persoană juridică cu sediul în România, înființată în conformitate cu legislația din România și are calitatea de contribuabil la bugetul local al municipiului Galați;

 • b) nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • c) nu a făcut obiectul unei decizii a Comisie Europene de recuperare a unui ajutor de stat ori a oricărui alt furnizor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost executată și creanța integral recuperată;

 • d) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

(f) reprezentanții legali ai întreprinderii nu a fost supuși unei condamnări in ultimii 3 ani de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

 • (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 exerciții financiare consecutiv (2 exerciții financiare precedente și exercițiul financiar în curs) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale, bugetul de stat sau bugetul administrației publice locale, sau comunitare.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei proceduri, beneficiarul măsurii trebuie să țină evidențe contabile separate față de celelalte activități desfășurate (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultate aferente acestei activități)

 • (4) Consiliul Local al municipiului Galați prin Serviciul Impozite, Taxe și alte Venituri Locale persoane juridice este responsabil de verificarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului. Această verificare se efectuează anterior acordării sprijinului prevăzut de prezenta procedură.

ART. 10 Modalități de implementare a procedurii

(1) Pentru a beneficia de scutirea pe impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, după aprobare în Consiliul Local, beneficiarul individual (SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL) va depune la Direcția Generală Taxe și alte venituri locale - Serviciul Impozite, Taxe și alte venituri locale persoane juridice următoarele documente justificative:

 • • situațiile financiar - contabile aferente perioadei de referință;

 • • codul unic de înregistrare sau codul fiscal al societății;

 • • Certificat constatator emis de ORC din care să rezute că nu este în stare de insolvență

 • • certificatul de atestare fiscală pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat consolidat,față de bugetul local, valabile la data depunerii documentației;fdr

 • • declarație pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, cu privire la faptul că acesta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • • declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, cu privire la faptul că acesta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat ori a oricărui alt furnizor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost a executată și creanța integral recuperată;

 • • declarație pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta procedură nici ca obiect principal și nici ca obiect secundar de activitate;

 • • declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al beneficiarului în formă scrisă și autentificată la notar privind orice alt ajutor de stat/de minimis primit pe perioada ultimelor 2 exerciții financiare și a exercițiul financiar curent;

 • • declarație pe proprie răspundere, data de reprezentantul legal al societății comerciale, autentificata la notar, privind faptul ca nu a fost constatata o fapta ce constituie infracțiunea de evaziune fiscala, pentru care s-a pronunțat o hotarare judecătoreasca definitive

 • • declarație că nu majorează chiriile pe toată durata de valabilitate a prezentei măsuri -RECOMANDARE

 • •  Declarația privind apartenența la o întreprindere unică, precum si declarația referitoare la toate ajutoarele de stat si de minimis de care au beneficiat întreprinderile care fac parte din întreprinderea unica.

Notă: Declarațiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

 • • orice alte documente necesare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta măsură de sprijin.

 • (2) Cuantumul ajutorului de minimis individual va fi de până la 200.000 euro.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei măsuri de sprijin, depășește pragul de 200.000 Euro, echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile procedurii, nici chiar pentru aceea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (31) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (32) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (33) Ajutoarele de minimis individuale acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei) în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, echivalent în lei.

 • (34) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fî cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 • (35) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilității acordate / fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data adoptării hotărârii prin care se aprobă facilitatea fiscală de către Furnizor.

 • (36) Ajutorul de minimis individual se va acorda după ce se va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, dar și prin alte mijloace (ex.: REGAS), faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei exerciții financiare, inclusiv anul financiar în curs, fie din surse ale statului sau autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200 000 Euro, echivalent în lei.

 • (4) Pentru acordarea scutirii de la plata a impozitului pe clădiri respectiv impozit pe teren vor fi depuse la compartimentul de specialitate din cadrul Direcția Generală Taxe și alte venituri locale, conform art. 10 al. (1) din procedura.

 • (5) în cazul în care documentele pentru acordare de facilități fiscale nu sunt complete, nu conțin informații corecte sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, compartimentul de specialitate, va transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau a documentației.

 • (6) în urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii, avizat juridic, supus spre aprobare Primarului Municipiului Galați.în baza referatului de acordare/neacordare, compartimentul de specialitate va emite Decizia privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis individual.

 • (7) Operarea efectivă a facilităților acordate va fi efectuată în baza referatului aprobat de către Primar și a deciziei privind acordarea ajutorului. Obligațiile fiscale ce fac obiectul prezentului ajutor datorate bugetului local al municipiul Galați, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul ajutor, vor fi reduse din evidențele fiscale cu o cotă de 100%, despre acest lucru fiind înștiințat beneficiarul individual.

 • (8) Compartimentul de specialitate verifică: veridicitatea declarațiilor depuse de solicitant, precum și respectarea oricărei alte prevederi a ajutorului de minimis individual. De asemenea, va duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local adoptată în aplicarea acestei proceduri.

 • (9) Compartimentul de specialitate va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu se va depăși plafonul corespunzător ajutorului. în cazul în care va constata depășirea acestui plafon, va propune Consiliului local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului care depășește plafonul. Consiliului Local se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului care depășește plafonul corespunzător.

 • (10) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil raportat la condițiile prezentului ajutor de minimis individual, administratorul procedurii, prin compartimentul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

încetarea acordării facilității constând în scutirea de la plata impozitului pe clădirea și impozitului pe terenul date în locațiune este până la data de 31.12.2018 sau in condițiile legii.

Anularea facilității constând în scutirea de la plata impozitului pe clădirea și impozitului pe terenul date în locațiune (PrimariaMunicipiului Galați va supraveghea desfasurarea contractului precum ca proprietarul spațiului nu mărește chiria pe perioada desfășurării prezentei proceduri), inclusiv recuperarea ajutorului potrivit OUG nr. 77/2014 cu dobanda aferenta.

ART. 11 Transparența și monitorizarea prezentului ajutor de minimis individual

 • (1) Ajutorul de minimis individual va fi publicat integral pe site-ul Primăriei Municipiului Galați.

 • (2) Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galați, în calitate de furnizor, are obligația de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această procedură.

ART. 12 Reguli privind raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis individual

 • (1) Furnizorul prezentului ajutor de minimis individual, va informa în scris beneficiarul cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei proceduri și despre caracterul său de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 352/1 din 24.12.2013.

 • (2) Raportarea și monitorizarea ajutorului de minimis individual acordat în baza prezentei proceduri se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea Inr. 436/28.06.2007.

 • (3) Furnizorul ajutorului păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei proceduri pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza procedurii. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis individual.

 • (4) Furnizorul ajutorului de minimis va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta procedură în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare , precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, adoptată prin Legea nr. 20/2015.

 • (5) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutorul de minimis individual acordat, aflat în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor instituite prin prezenta procedură, precum și prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (6) Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

 • (7) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (8) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis individual, acesta va transmite valori estimative.

 • (9) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (10) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei proceduri de ajutor de minimis individual.

în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a procedura de ajutor de minimis individual în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații. (1 l)Benefîciarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(12)Beneficiarul are obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, la orice solicitare de informații privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenței nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

Nr


CERERE PRIVIND ACORDAREA FACILITĂȚILOR LA PLATA OBLIGAȚIILOR BUGETARE


, cu sediul în ROMÂNIA/ codul poștal..................., municipiul/orașul/comuna.......

satul/sectorul .................................., str................................

bl......., sc........, et......., ap ......, identificat prin C.I.F.^.

........................,        e-mail


Subscrisa


■, județul .......

, nr.......,

.., tel./fax

,        reprezentată        prin


2\ în calitate de /acționar unic/asociat/administrator/împutemicit cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ....................., județul

........................................,                   codul                   poștal                   ..................., municipiul/orașul/comuna........................................,       satul/sectorul ..................................,

str..................................................................., nr........., bl..........., sc........, et......., ap ........,

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ..... nr..............,   tel./fax............................, e-mail

..........................................., solicit acordarea scutirii pe perioada:

 • □ Impozit/taxă pe clădire □ Impozit/taxă pe teren □ Impozit mijloace de transport

 • □ Alte taxe.............................................................................................................


........5

nr.........

nr.


Motivez cererea prin următorele condiții: A. Economice


B. Funcționale


Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal referitoare la declarația mincinoasă, că la data prezentei cereri nu am de declarat modificări ale materiei impozabile față de ultima declarație depusă la organul fiscal.


Semnătură reprezentant, (ștampilă)


Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fțscalâ Se completează în cazul persoanelor Juridice;