Hotărârea nr. 167/2017

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "reparatii capitale instalatie electrica Scoala Gimnaziala nr. 13"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 167 din 27.04.2017

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "‘Reparații capitale instalație electrică Școala Gimnazială nr. 13”

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 160/04.04.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35102/04.04.2017, a inițiatorului-Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 35104/04.04.2017, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. ”e”, art. 5, alin. (1), lit. V și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. “b”, alin. (4), lit. “d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Reparații capitale instalație electrică Școala Gimnazială nr. 13”, având principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Kovacs


ANEXA LA HCL NR 167/27.04^017

Reparații capitale instalație electrică Școala Gimnazială nr. 13

Instalația electrică are o vechime de peste 40 de ani și datorită montării de noi receptoare electrice, puterea instalată a crescut pe circuitele existente, cât și pe tablourile electrice, acestea nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Necesitatea și oportunitatea investiției apar ca urmare a deselor defecțiuni de la instalațiile electrice ce creează disfuncționalități majore în funcționarea școlii gimnaziale nr. 13 cu consecințe grave asupra sănătății elevilor.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  înlocuirea conductorilor de aluminiu cu conductori din cupru;

  • -  înlocuirea corpurilor de iluminat, prizelor, Tabloului Electric General;

  • -  înlocuirea coloanei electrice de la Blocul de Măsură și Protecție la Tabloul Electric General.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 66i.8o4lei

Din care C+M:        565.000 lei

Capacități: Conductor Fyi,5 mmp - 7oooml

Conductor Fy2,5 mmp - 6sooml

Corp iluminat - 3o6buc

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Strada Navelor nr. 3/ Galați 800030 Tel/Fax: 0236411779 secretariaî@proiect-galati,ro www.proiect-galati.ro

[ Șeș7CQM. J/17/27/1991

R035BRDE180SV03904591800 BAD.-G.S.G. Galați .


Cj.F. RO1634170


R094TREZ3065069XXX001658

Trezoreria Galați


'DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării ihvestitiekRK INSTALAȚII ELECTRICE UNITATI DE INVATAMANT    ....... _ ■  ...... ȘCOALA NR.13 GALAȚI, 1  ■>  —

... Șlî"

Cri,

... uenunnreacapitol elorșisubcapitolelor v -de cheltuieli

tVa 'bl

V aloare ^inclusiv J..V A)

' ? .- Mu ier     .

'■■■■■ Mii.eurb

Mii lei . ■

. Miiieț •.:

:.. Miieuro .

.1

/ .. ,l. ■. M ■ ■ '■ ■

7 4

. .           6 ■                       ' -:7 . ' .

, CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PTR.OBȚINEREA ȘI AMENAJA

IEA TERENULUI • ' A.                                 •

i.i: :

Obținereaterenului

\ ' ' ' ' ■

1.2,

Amenajarea terenului    .

. • / ■ . - ■ .

■ ■ ".7.- ■:

1.2.1 Demontarirețele

1*2,2 Lucrăii de sistematizare verticală ■

> • '■

1.3 ■'

Amenajări ptr protecția mediului $i aducerea lâ starea Inițială:

■ v-

l'OTxrcAPiȚorr";    r1 *' —

.... .... . ... ■

2.1 .

Branșament apă rece

■fb         >

' 2.2 ■

Racord țandizșre

/’.'. ■: .

...

A- • •

2.3 7

Taxe avizai^.. /

■                                             ■ ■ ’i

/■ ■. , /■„' -■ ' • •

//. ''

Taxă racordare. alim.'en.electrica, . ’

-2Ț0Q0-A I

■" *   4/602 •<

/■ 3,990

A.    24,990 A

.W /'

-a1’?;

. . 21,1)00 . |

.     3,9.90 : ;

••• .24,^1)

. 3.1:

Studii teren :GEO,TOPO, HIDRO .

: .■

/’.: ■

■ 3;2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și auf orizații-.1

. . 0,500 -;

/■ 0,110 :

j ■/■/■ ■                 '

0,500. : /

:?• M10 ; :

| £ 1 »

■. ‘

/ ■          ' Aid?® ■                            '          ./ •

0^00

/: ■' oziio ?

0,500

0,110 ?

. 3-3:

Proiectare'șiinghierie

/ 13303 :

W--;:

. " 2,547- .

15,950   .

' - 3,495

3.3.1.CheltuieIide proiectare ‘

'■ '■■■.

' /■ ' .

■ - ■ 7 - >7- •:

■ a)-Studiu defezabițita te DALI

. 6,000 . .

' ■ . 1,315 -.'/

1,140. ■

' • ». •/

•; / • 1/565 - -

b) -. Proiect tehnic și detalii de execuție .

!*:      . 7;40Ș

/• : /1,622: '. j

/ - ?:: 2^ .

. ■ 8,8U

/ 1,930.’ -:

c|-Verificare proiecte ■ •

?’■; /

■' ,:7

^-Elabdrare ddcumeritație ptr. Avize

3.3.2. Expertiză tehnică ,

.. / ■■ ; ''

3,3.3. Audi tulenergetic .<   ;

i\ ■                 ■■

'. ■ ■' 7- .

. ■ 7        7-

^r~

Organizarea procadiirilor de achiziție ■ .

*'

: / ■■ •

.. '■•-■/7- ■

*W--

Consultanță :.

c. ■ ■ ". - ;

1

■■■ / '.'7'"'        '

/ -■

3.6

Asistențătehnică■’■/

■       9,355

2,050 /-.

1,778 ;

7‘   11,133..

; ”•    2,440 • ■ .

3,6.1,dînpărfea proiectantului 0?5%   .

•. : • 2,339- ■ •

/ .    0,513

• - .0,444 • .

..   .2,783.

. ■ 0,610 . ’

3^6.2. Supravegherea execuției 1,5% ; .

. . .    7,017 .:

1,538. *

1/333-.

: 8,350 .   /

■W . ;

; WAL OTIfVL&1 :T■ T'T

27^ \

^,{144'-'

CAPITOLUL 4.CHELTUIEU PENTRU JNVESTIȚIADEBAZA

4.1'.

Construcții instalații

APwrrprrnftA '. ■    ■

1 . ■     nA

■ ’

INSTALAȚIIELECTRICE DEMONTĂRI'   . .: \

V -5,241 / ■;

. 1>1.< .

. -

r. . '.0,996. ■

ZO/Z(jv' -

, . . , 6,237       .

. -.1/367    '.

INSTALATIIELECTRICE MONTAJ

(.   . 417,347/

k : .91,455   .

/. 79ț295

:. ' 496,643 . ■

•   108,832

.

■ '    .A-''’ '

' " : ■ ' ■■ ‘

■' .7/

a                  :

. ■ ' .. > \

■ ■ '

/ ■. '■ /-■. ■

/• ’ . - ■ - ' ’

■ ■.. 446,773 , ■

••/. 97,904

-54,887     .

531,660.

.116,505. .

■ 4.2 '

Montaj utilaj tehnologic

7 ’ ■ "

■ ‘ ‘ - ■:',

; ,/

■ . ’ • ' -

■ '. ■' ■ - .

■ ■ ■

- -

TOTAL 4.2 -

. • . 1

- .....

■ - ■■ ■ —

........... ...... ..... ............ ■ ■


o


Nr crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) .

Mii Iei

Miieuro

Mii Iei

Mii tei.

Miieuro '

1

5

3

. 4     • .

. 5

. ? - ■

43

Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj :

-

-

-

—.....

*.

- . ■ '

—■

............- .........'■............ .............. ■ ; •

■.............................—-

v-;'-

- ■

TOTAL 4.3

-

-

-

■ ■■ ■

4.4

Utilaj fără montaj șl echipamente de transport

■ _

-

... -

Total 4.4

-

■ •

- '

-.

4.5

Dotări

-

-

-

■ - .

-

- ■

-

■ -

■ -

-

-

-

- .

TOTAL 43

- ■

.

...

4.6

Active necorporale .

TOTAL 4.6

TOTAL CAPITOL 4.

446,773

97,904, ■

84,887

531,660 ■

116305 .

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier:

11,694

. 2363

2,222

' 13,916

3,050

5.1.1. Lucrări deconstrucții 1,5%

7,017

1,538

1;338

8,350

1,830

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului 1% .

4,678 ■

1,025

0,889

5366

1,220. .

5.2

Comisioane,cote,taxe,costul creditului

5,223

1,144   ■

5,223

'        ■ 1,144; ' •

5.2.1.Comisioane, taxe,cote

a)TaxeISCC0,5%

. . 2,374..

0,520

2,374

.0,520

■ b) Taxa ISCC 0,1%

0,475.

0,104

0,475

0>104

c) Casa constructorilor 0,5%

/ 2,374

: 0520

2,374

0320

5.2,2. Costulcreditului

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10 %

49,103

10760

9,330

58,433

12,805

V

TOTAL CAPITOL 5.

66,020

14,467

11,552

77372

16,999

CAPITOLUL 6 i CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TBSTE DE PREDARE LA BENEFICIAR

5.1

Pregătirea personalului de exploatare

5.2

Probe tehnologice și teste

-

-

TOTAL CAPITOL6

.. -

* ' TOTaL (jERțOL" "■

557,052

122,069

104,752

661,804

145,024

din care :C+M

474,790

104,043

90,210

565,000

123,811