Hotărârea nr. 161/2017

Aprobarea sustinerii elevilor din municipiul Galati, participanti la olimpiadele nationale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.161 din 12.04.2017

privind: aprobarea susținerii elevilor din municipiul Galați, participanți la olimpiadele naționale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 171/11.04.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 12.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38078/11.04.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (7), art. 12, alin. (5) și art. 105, alin. (2) lit. "h” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d alin. (6), lit. V, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea unei sume, în cuantum de 100 lei/elev, elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, pentru participarea la olimpiadele naționale.

Art. 2 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de la bugetul local, din capitolul 65.02. „învățământ”.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședințăr Moise - Cornel Q^neea

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțăvmn Kovacs