Hotărârea nr. 160/2017

Modificarea HCL nr. 83/23.02.2017 privind transmiterea capacitatilor energetice din cadrul obiectivului "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri M1+M6" catre S.D.EE ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 160

din 12.04.2017

privind: modificarea HCL nr. 83/23.02.2017 privind transmiterea capacităților energetice din cadrul obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri M1+M6” către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 165/07.04.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 12.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37312/10.04.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere HCL nr. 83/23.02.2017 privind transmiterea capacităților energetice din cadrul obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri Ml MW6” către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI

Având în vedere adresa S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. -S.D.E.E. GALAȚI nr. 3149/28.03.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 32396/28.03.2017;

Având în vedere adresa S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. -S.D.E.E. GALAȚI nr. 3912/12.04.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 38418/12.04.2017;

Având în vedere dispozițiile Cap. IV, art. 4, alin. (1) lit. „b”, alin. (2) și art. 5, alin. (1) lit. „a", alin. (2), art. 6, și art. 7, alin. (1) din anexa la Ordinul ANRE nr. 31/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și

HCL nr. 160/2017 completările ulterioare; în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din HCL nr. 83/23.02.2017privind transmiterea capacităților energetice din cadrul obiectivului ,Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri M1NM6” către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA.. - S.D.E.E. GALAȚI, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice aferente obiectivului „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale cartier Micro 17 - Etapa I - blocuri M1+M6”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă transmiterea capacităților energetice menționate la aliniatul (1), către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. - S.D.E.E. GALAȚI, la valoarea de 2.049.193,07 lei, fără TVA, prin contract de vânzare-cumpărare.

  • (3) Direcția Financiar Contabilitate va regulariza diferența dintre prețul de achiziție de 2.381.603,16 lei, fără TVA și prețul de vânzare de 2.049.193,07 lei, fără TVA, calculat de SD.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA. în baza valorii medii a capacităților de distribuție similare din programul propriu de investiții al anului 2016.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și

Anexa la HCL160 / 12.04.2017

FIȘA

Mijloacelor fixe pentru instalațiile energetice pe care Primăria Municipiului Galați le va preda către S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. Galați PT1, PT 2, PT 4 - pt blocurile M1 + M 6

Etapa 1: Decembrie 2016

Nr. Crt.

Echipamentele care se vor preda lui S.D.E.E. Galați

Caracteristici Tehnice sau detalii

Cantitat

e

Cod Clasifica re

Valoare de inventar lei

Durata normala de funcționare ani

Valoarea amortizării anuale lei/an

1.

Distribuitor 20 kV :

LES 20 kV tip: A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp -PT 4-PT2

PT4-PT2

0.143 km

1.7.13.

12-18

2.

Distribuitor 20 kV:

LES 20 kV tip: A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp - PT 2-PT1

PT 2-PT1

0.196 km

1.7.13.

12-18

3.

Cablu FO Subteran PT 4-PT2, PT2-PT1,

PT1 — stâlp SC10005 ex.(str.Eliza Zamfîrescu colt cu str. Dr. Petru Groza )

Fibra optica, tub protecție

PT 4-PT2

Fibra optica, tub protecție

0.130 km

1.3.21.

16-24

PT2-PT1

Fibra optica, tub protecție

0.180 km

1.3.21.

16-24

PT1 — stâlp SC10005 ex.(str.Eliza Zamfîrescu colt cu str. Dr. Petru Groza ) Fibra optica, tub protecție

0.460 km

1.3.21.

16-24

4.

Cablu FO aerian de Ia stâlp SC 10005 ex. -Statia Dunarea cu 1 buc. TC 10005 si 2 buc. TC 10001 proiectări

Fibra optica, stâlpii, acceosorii LE A

De la stâlp SC 10005 ex. - Statia Dunarea cu 1 buc. TC 10005 si 2 buc.

TC 10001 proiectați

Fibra optica, stâlpii, acceosorii LEA

0.978 km

13.20.

9-15

5.

Racord LES 20 kV intre PTAB 1 la LES 20 kV sosire din PD 12 - A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp

LES 20 kV tip:

A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp

0,03 km

1.7.13.

12-18

6.

Racord LES 20 kV intre PTAB 1 la LES 20’ kV plecare la PT Drum Centura 2 -

A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp

LES 20 kV tip:

A2XS(FL)2Y 3x(lxl50) mmp

0,03 km

1.7.13.

12-18

7,

Construcție PTAB 1, fundație, canivouri necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm, imprejmuire

Dimensiune PT 1 5,5m x 2,5 m si

Dimensiune PC 1 7 m x 2,5 m

1

1.13.2.

24-36

8.

Construcție PTAB 2 , fundație, canivouri necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm, imprejmuire si zid antifoc

Dimensiune PT 2 5,5m x 2,5 m si Dimensiune PC 2 6,5 m x 2,5 m

1

1.13.2.

24-36

9.

Construcție PTAB 4, fundație, canivouri necarosabile, trotuar, priza de 1 ohm, împrejmuire si zid antifoc

Dimensiune PT 4 5,5m x 2,5 m si Dimensiune PC 4 7 m x 2,5 m

1

1.1.33.

24-36

10.

Trafo 1 din PT 1 - 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38551

1

2.1.163.1

16-24

11.

Trafo 2 din PT 1- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38550

1

2.1.16.3.1

16-24

12.

Trafo 3 din PT 1- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38552

1

2.1.16.3.1

16-24

13.

Trafo 1 din PT 2- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38456

1

2.1.163.1

16-24

14.

Trafo 2 din PT 2- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38544

1

2.1.163.1

16-24

15.

Trafo 3 dinPT 2- 20 / 0,4 kV- 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38545

1

2.1.16.3.1

16-24

16.

Trafo 1 din PT 4- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38547

1

2.1.163.1

16-24

17.

Trafo 2 din PT 4- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38548

1

2.1.16.3.1

16-24

18.

Trafo 3 din PT 4- 20 / 0,4 kV - 800 kVA

Seria ECO-OL-AO-CK38549

1

2.1.16.3.1

16-24

19.

Echipamente 20 kV - celule ED Engineering PTAB 1 20/0,4 kV (3 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j.t.) ppp verificări încercări

-

2.1.16.5.

8-30

20.

Echipamente 20 kV - celule ED Engineering PTAB 2 20/0,4 kV

(2 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j -t.) ppp verificări încercări

-

2.1.16.5.

8-30

21.

Echipamente20kV- celuleEDEngineering PTAB 4 20/0,4 kV

(4 celule linie 20 kV, 3 celule trafo, 3 tablouri j.t.) ppp verificări incercari

■ -

2.1.16.5.

8-30

22.

Instalație telemasura PTAB 1 20/0,4 kV (cutie telecomunicații — 1 buc.)

-

1

2.132.53

5-9

23.

Instalație telemasura PTAB 220/0,4 kV (cutie telecomunicații — 1 buc.)

-

1

2.132.53

5-9

24.

Instalație telemasura PTAB 4 20/0,4 kV (cutie telecomunicații — 1 buc.)

-

1

2.132.53

5-9

25.

Echipamente transmisie — sistem de

-

1

2.2.8,

8-12

monitorizare si teleconducere SCADA in PT 1

26.

Echipamente transmisie — sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT 2

-

1

2.2.8.

8-12

27.

Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT 4

-

1

2X8.

8-12

28.

Pentru bloc M1

LES 0.4 kv PT 1 - bloc Ml, L=0.155km (155km=0.04+0.05+0.065),

Cablu de energie 0,4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi

Les 0.4 kv PT 1 - bloc Ml, L=0.155 ;km (155 km=0.04+0.05+0.065), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.155 km

1.7.13.

12-18

29.

Pentru bloc M 2

LES 0.4 kv PT 1 - bloc M2, L=0.251km (0.25 lkm=0.075+0.101 +0.075), Cablu de energie 0.4 kV in bucla Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 1 - bloc M2, L=0.251 ;km (0.251 km=0.075+0.101+0.075), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.251 km

1.7X3.

12-18

30.

Pentru bloc M 3

LES 0.4 kv PT 1 - bloc M3, L=0.210km (0.210 km=0.087+0.114+0.05), Cablu de energie 0.4 kV in bucla Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc, E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 1 - bloc M3, L-0.210 ;km (0.210 km=0.087+0.114+0.05), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.210 km

1.7.13.

12-18

31.

Pentru bloc M 4

LES 0.4 kv PT 2 - bloc M4, L=0.177km (0.177 km^O.057+0.054+0.09),

Cablu de energie 0.4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 2 - bloc M4, L-O. 177 ;km (0.177 km=0.057+0.054+0.09), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.177 km

1.7.13.

12-18

32.

Pentru bloc M 5

LES 0.4 kv PT 2 - bloc M5 L=0.193 km (0.19km—0.048+0.05+0.095),

Cablu de energie 0.4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc. E2+4 si 2 buc. ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 2 - bloc MS, L—0.193 ;km (0.193 km=0.048+0.05+0.095), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.193 km

1.7.13.

12-18

33.

Pentru bloc M 6

LES 0.4 kv PT 2 - bloc M6, L=0.21 Ikm (0.211 km=0.066+0.05+0.095),

Cablu de energie 0.4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp cu 2 buc. E2+4 si 2 buc. ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 2 - bloc M6, L=0.211 ;km (0.211 km=0.066+0.05+0.095), cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 2 buc. E2+4 si 2 buc.ppp de 4 ohmi.

0.211 km

I.7.I.3.

12-18

34.

Sp Administrativ 1

LES 0.4 kv PT 1 —Sp.Administrativ 1,

L=0.142 km ,cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp in bucla, 1 buc. E2+4 si 1 buc.ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 1 -Sp.Administrativ 1, L=0.142 km,cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 1 buc. E2+4 si 1 buc.ppp de 4 ohmi.

0.142 km

I.7.I.3.

12-18

35.

LES 0.4 kv PT 1 de la Sp Administrativ 1 la Sp Comercial

Cablu de energie 0.4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp ~ 0,46 km 1 buc. E2+4 si 1 buc. ppp de 4 ohmi.

Les 0.4 kv PT 1 -SpAdministrativ 1 la Sp.Comercial, L=0.46 km ,cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp, cu 1 buc.

E2+4 si 1 buc.ppp de 4 ohmi.

0.46 km

I.7.I.3.

12-18

36.

LES 0.4 kv de la Sp Comercial la PT 2

Cablu de energie 0.4 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmp=0,57 km.

Les 0.4 kv PT 2 -Sp.Comercial, L=0.57 km,cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp,

0.057 km

1.7.13.

12-18

37.

LES 0.4 kv de la PT 2 la PT 4 (alim. rezerva pe 0.4 kV)

Cablu de energie 1 kV in bucla

Tip AC2XabY 3x240+120 mmfp=0,135km.

Les 0.4 kv PT 1 - PT 2 la PT 4 (alim. rezerva pe lkV), L=0.135 km,cablu tip AC2XabY 3x240+120 mmp,

0.135 km

1.7.13.

12-18

38.

Pentru bloc M1

Branșament Cablu de energie 0.4 kV Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.063 km, (0.018+0.013+0.018+0.014=0,063 km) Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km, FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

De E2+4 S Ia 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12N

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-0.018+0.013+0.018+0.014=0.063 km

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție — 0.010 km FDCP12 - 4 buc;

BMPT 16A-1 buc

0.063 km

0.010 km

1.73.1.

9-15

39.

Pentru bloc M 2

Branșament Cablu de energie 0.4 kV

Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.061

De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12 N

0.061 km

0.010

1.73.1.

9-15

km, (0.013+0.017+0.013+0.018=0.061 km) Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km, FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-

0.013+0.017+0.013+0.018=0.061 Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție — 0.010 km FDCP12-4buc;

BMPT 16A-1 buc

km

40.

Pentru bloc M 3

Branșament Cablu de energie 0.4 kV

Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.062 km, (0.017+0.015+0.017+0.013=0.062 km)

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km,

FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12N

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-0.017+0.015+0.017+0.013=0.062 km

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție - 0.010 km FDCP12 - 4 buc;

BMPT 16A-1 buc

0.062 km

0.010 km

I.7.2.I.

9-15

41.

Pentru bloc M 4

Branșament Cablu de energie 0.4 kV

Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.060 km, (0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km)

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km,

FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12 N

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție - 0.010 km FDCP12-4buc;

BMPT 16A-lbuc

0.060 km

0.010 km

I.7.2.I.

9-15

42.

Pentru bloc M 5

Branșament Cablu de energie 0.4 kV

Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.062 km, (0.014+0.018+0.013+0.017=0.062 km)

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km,

FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N la 2 buc. FDCP 12 N

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-0.014+0.018+0.013+0.017=0.062 km

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY 6+Tub protecție—0.010 km FDCP 12 - 4 buc;

BMPT 16A — 1 buc

0.062 km

0.010 km

I.7.2.I.

9-15

43.

Pentru bloc M 6

Branșament Cablu de energie 0.4 kV Cablu tip AC2XabY 3x95+50 mmp= 0.060 km, (0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km) Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp = 0.010 km, FDCP 12-4 buc, BMPT 16A -1 buc

De E2+4 S la 2 buc. FDCP 12 S respectiv de la E2+4 N.la 2 buc. FDCP 12 N

Cablu tip AC2XabY 3x95+50-0.013+0.017+0.013+0.017=0.060 km

Cablu tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție - 0,010 km FDCP12-4buc;

BMPT 16A- 1 buc

0.06 km

0.010 km

1.7.2.L

9-15

44.

Pentru Sp Administrativ 1 Branșament LEC utilitati comune

Tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție = 0,01km, BMPT 16A - 1 buc

Montat la Sp Administrativ 1

-de la E 2+4 la BMPT 16, inclusiv BMPT 16A- 1 buc

0.01

1.7.2.L

9-15

45.

Pentru Sp Administrativ 2 Branșament LEC utilitati comune

Tip C2XY-F 5x6 mmp/ 5xFY6+Tub protecție = 0,01km, BMPT 16A - 1 buc

Montat la Sp Administrativ 1

-de la E 2+4 la BMPT 16, inclusiv BMPT 16A- 1 buc

0.01

1.7.2.L

9-15

46.

Pentru Sp. Comercial

Branșament LEC utilitati comune

Tip AC2Xab(z)Y 3x95+50 mmp=0,02km, BMPT 200A 1 buc

De la E2+4 la BMPT 200 A, inclusiv BMPT 200A-1 buc

0.02

1.7-2.1.

9-15

TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A.

2.049.193,07