Hotărârea nr. 157/2017

Aprobarea unor masuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termica

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.157 din 12.04.2017

privind: aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/21.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 12.04.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30454/22.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 5, pct. 37, art. 8, alin. 1 și alin. 2, Ut. i) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 7, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se suspendă furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către beneficiarii sistemului de utilitate publică, începând cu data de 01.05.2017.

Art. 2 - Dispozițiile H.C.L. nr. 166/10.04.2008 privind stabilirea zonei unitare de încălzire din municipiul Galați, în vederea reabilitării și modernizării sistemului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Se aprobă luarea măsurilor necesare retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional de Termoficare Galați”.

Art. 4 - Se aprobă luarea măsurilor de conservare a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a municipiului Galați, aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și preluarea parțială a acestora de către societatea Apă-Canal SA. Galați.

Art. 5 - Se aprobă luarea măsurilor de reorganizare a societății Calorgal SA. Galați, cu menținerea unei structuri, care să permită ducerea la îndeplinire atât a prevederilor art. 4 cât și revenirea la sistemul centralizat, precum și prestarea serviciilor de întreținere și reparații centrale termice.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.                                           ,z...Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțăvichn Kovacs