Hotărârea nr. 14/2017

Aderarea comunei Brahatesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 14 din 26.01.2017

privind aderarea comunei Brăhășești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 14/10.01.2017

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26. 01.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 129752/21.12.2016 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 129754/21.12.2016 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 2688/20.12.2016, a comunei Brăhășești, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 128464/19.12.2016;

Având în vedere dispoziții H.C.L. nr. 55/14.02.2008 privind aprobarea asocierii municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galați" și aprobarea. Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați", cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 38 din 05.08.2015 privind aderarea unității administrativ - teritoriale, Comuna Brăhășești din județul Galați, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional de Apă Galați";

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și (2), lit. „e,” alin. (7), lit. ”a” și ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. .fi’din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă aderarea comunei Brahasesti la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”;

Art, 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs n