Hotărârea nr. 135/2017

Acordul prealabil al Consiliului Local Galati pentru infiintarea unui centru de permanenta in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale primare in imobilul situat in Cartier Micro 19, Str. Drumul Viilor nr. 14, Bloc J4, parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 135 din 28.03.2017

privind: acordul prealabil al Consiliului Local Galați pentru înființarea unui Centru de Permanență în vederea asigurării continuității asistenței medicale primare în imobilul situat în Cartierul Micro 39, Str. Drumul Viilor nr. 14, Bloc J4, parter

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 140/20.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30162/21.03,2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30164/21.03.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați nr. 3128/15.03.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 28708/17.03.2017;

Având în vedere adresa Casei de Asigurări de Sănătate Galați nr. R/5673/14-O3-2O17;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (5), art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice eu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanent, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se emite acordul prealabil al Consiliului Local Galați pentru înființarea unui Centru de Permanență în vederea asigurării continuității asistenței medicale primare, în imobilului situat în Cartierul Micro 39, Str. Drumul Viilor nr. 14, Bloc J4, parter.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octaviun Kovacs