Hotărârea nr. 130/2017

Modificarea "Contractului prin care se stabilesc conditiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice" aprobat prin HCL nr. 407/27.10.2015, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 130

din 28.03.2017

pentru: modificarea „Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice” aprobat prin HCL nr. 407/27.10.2015, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 135/21.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 29758/21.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29760/21.03.2017, al Direcției Generale Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru

HCL nr. 130/2017 stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 407/27.10.2015 pentru: aprobarea „Regulamentului privind modalitățile, condițiile și tarifele în baza cărora se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați” și a „Contractului prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 10, art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Contractul prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces furnizorilor - proprietari sau utilizatori, de rețele publice de comunicații electronice, aprobat prin H.C.L. nr. 407/27.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

iei Șerban

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu O n Kovacs

HCL nr. 130/2017Anexa la HCL130 / 28.03.2017

Contract

Nr. /       ______

Art.l. Părțile contractante

Municipiul Galați, persoană juridică de drept public, cu sediul social în județul Galați, Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 38, reprezentat prin Primar,__„__________în calitate de

titular al dreptului de administrare asupra domeniului public și privat al Municipiului Galați, denumit în continuare ’*proprietar”

Și

_________________________________________cu sediul social în_________________________ din județul _____________, Str._____________, Nr,______, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul____________sub nr. /   / CUI RO____________________, reprezentată

prin Domnul/Doamna__________________, în calitate de furnizor autorizat de rețele publice de

comunicații electronice, denumit în continuare ”operator/fumizor”,

având în vedere faptul că părțile și-au exprimat în mod serios, liber și în cunoștință de cauză consimțământul privind încheierea prezentului contract și că au înțeles pe deplin clauzele sale pe care le-au citit integral și pe care le-au acceptat în mod expres, fiecare clauză fiind negociată;

având în vedere faptul că părțile dețin experiența și cunoștințe suficiente în vederea încheierii prezentului contract;

înțeleg să încheie prezentul Contract, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut în cele ce urmează, în textul contractului.

Prezentul contract a fost intocmit cu respectarea următoarelor acte normative:

 • a)  Legea nr. 154/2012 și Legea nr. 159/2016

 • b)  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012;

 • c)  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată inclusiv prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • d)  Legea nr. 287 din 17 iulie 2009privind Codul Civil în forma modificată prin LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

 • e)  Regulamentul aprobat prin HCL Nr____/ din data de___________a

Consiliului Local al Municipiului Galați.

Principii de interpretare și definiții:

Termenilor și expresiilor utilizate în cuprinsul prezentului contract le sunt aplicabile definițiile prevăzute la Art. 2 alin (1) din Legea nr.159/2016 și la Art.4 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.

Pentru situațiile în care dispozițiile contractuale nu acoperă din punct de vedere al definirii, o anumită sferă de reglementare, atunci clarificările și definirile necesare se vor realiza prin raportare la textul Regulamentului,

Definiția rețelei de comunicații electronice - sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă conform art. 4 alin. 6 din OUG111/2011 privind comunicațiile electronice.

Art.2. Obiectul Contractului

 • 2.1.  PROPRIETARUL constituie contra unei plăți, dreptul de acces asupra imobilului/(imobilelor) aflat în domeniul public/privat al Municipiului Galați, în favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente de rețea publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acesteia, denumită rețea subterană, așa cum acestea sunt enumerate și detaliate în Anexa I la Contract denumită Anexa Tehnică/ Secțiunea SI.

 • 2.2. Dreptul de acces menționat anterior se constituie și exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății publice.

  • 2.3 Suprafețele de teren/construcție asupra cărora se exercită dreptul de acces în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente de rețea publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare susținerii acesteia, denumite rețea subterană sunt detaliate în Anexa I la Contract denumită Anexa Tehnică/Secțiunea S2.

  • 2.4 Dreptul de acces include orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere, dreptul de instalare a liniei subterane de alimentare cu energie electrică sau alte asemenea instalații de aprovizionare cu fluide energetice.

  • 2.5 Imobilul ce face obiectul dreptului de acces este descris din punct de vedere al poziționării, vecinătăților, căilor de acces și servitute, suprafață, coordonate geo-topo în planșele desenate detaliate în Anexa I la Contract denumita Anexa Tehnică/Secțiunea S3.

Art.3 Perioada de valabilitate a contractului

 • 3.1 Contractul a fost negociat de părți în perioada cuprinsă între data de_____________și

data de______________, fiind semnat în data de___________Contractul intră în vigoare la data

semnării lui, adică________________și este valabil pe o perioadă de________ani, până la data de

 • 3.2 Contractul poate fi prelungit prin acte adiționale pentru perioade consecutive de maxim _________ani.

 • 3.3 Părțile convin ca modificările în Contract să se facă do^în urpra unui acord scris,

printr-un act adițional la prezentul Contract, act adițional ce va fi        prm/notărâre a consiliului

local.

 • 3.4 Contractul încetează prin:

.               _______________________________________ _      _____Cbntract Pagina 2 din 7

 • a) prin acordul scris al părților, de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5.1 lit. b);

 • b) la împlinirea termenului pentru care contractul a fost încheiat, cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract, regulament și de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5.1 lit. b);

 • c) în cazul în care obiectul contractului a pierit în tot sau în parte, de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art, 5.1 lit. b);

 • d) în cazul pierderii de către proprietar a dreptului de proprietate asupra terenului pentru care se constituie dreptul de acces, de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5.1 lit. b);

 • e) ca urmare a rezilierii/incetarii pentru neexecutarea culpabila obligațiilor asumate prin contract, de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5.1 lit. b);

Art.4 Obligații de plată, modalitate de calcul și termene de plată

. 4.1 Operatorul are următoarele obligații de plată:

 • - pentru rețele subterane: 2,5 lei/ml./an (valabil atât pentru canal/construcție cu rețea instalată în el cât și pentru canal/construcție fără rețea instalată în el);

 • - pentru rețele aeriene:

 • • pentru primii doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, tariful va fi de 2,5 lei/ml/an

 • • după primii doi ani până la cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, tariful va fi de 3,5 lei /ml/an

 • • după cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului tariful va fi de 5 lei/ml/an, -pentru cămine de vizitare a rețelelor subterane 8 Iei/mp/an;

-pentru suprafețele de teren pe care se constituie servituți de trecere către gurile de acces la rețelele subterane 10 lei/mp/an;

-pentru oricare alte tipuri de construcții de mentenanță aferente strict rețelelor în discuție și neîncadrate mai sus 10 lei/mp/an.

 • 4.2 Valorile exprimate în LEI (moneda națională) nu conțin TVA.

 • 4.3 Actualizarea prețurilor se face anual iar obligațiile de plată se achită în 4 tranșe egale la următoarele date: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea fiecărui termen, fiind datorate începând cu data la care furnizorul începe lucrările aprobate conform Regulamentului.

 • 4.4  Pentru neplata la termen, operatorul de comunicații electronice datorează majorări/penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, oricare ar fi valoarea acestora.

 • 4.5 Orice alte cheltuielile ocazionate de autentificarea notarială a contractului părților și a eventualelor acte adiționale sau alte asemenea plăți sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

Art.5. Drepturile și obligațiile Părților

 • 5.1 PROPRIETARUL are următoarele drepturi:

 • a) să primească plata datorată pentru exercitarea de către OPERATOR/ i drebtului de acces, plată care include atât contravaloarea folosinței și a penalităților aferebtc datfă este cazul, cât și contravaloarea prejudiciilor care se produc prin conduitaSOPERATORULUT, oricare ar fi valoarea penalităților sau a prejudiciilor astfel calculate; PROPRIETARUL considerat creditor, are dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit prin faptul

____________________ _______.        ___________ _________________Contract    Pagina 3 din 7

neexecutării obligațiilor contractuale de către debitor/OPERATOR, atât la prejudiciul patrimonial cât și la cel nepatrimonial, dar și la repararea prejudiciilor viitoare, atunci când acestea sunt certe.

 • b) să beneficieze cu maximă celeritate, (la încetarea contractului din oricare cauze opozabile părților), de repunerea indiscutabilă, în starea inițială, a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau după caz de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil; dreptul de opțiune este al PROPRIETARULUI;

 • c) să fie notificat în formă scrisă, cu cel puțin 2 zile lucrătoare în avans cu privire la necesitatea accesului persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea de lucrări, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență, când intervenția va avea loc după notificarea telefonica a reprezentanților desemnați de către Proprietar. Notificarea va cuprinde data pentru care se necesită aprobarea accesului și durata de principiu a intervenției.

 • d) să îi fie afectate într-o măsură nesemnificativă drepturile ce le deține și exercită asupra imobilului ce face obiectul accesului, oricare ar fi aceste drepturi;

 • e) să solicite relocarea în cadrul proprietății a elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări de construcții/întreținere . sau pentru dezvoltarea imobiliară ulterioară a proprietății sau când poziționarea activelor OPERATORULUI încalcă legislația în vigoare sau principiile expuse în preambulul la Regulament;

 • f) 1. Să solicite OPERATORULUI orice date de natură tehnică asupra modului de funcționare și al impactului elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acesteia, atunci când PROPRIETARUL consideră că amplasarea și/sau funcționarea acestora este în dezacord cu dispozițiile legale în vigoare sau aduce atingeri vieții și sănătății publice.

2. Refuzul OPERATORULUI de a da curs solicitării PROPRIETARULUI în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării cu confirmare de primire duce Ia rezilierea contractului fără nici o altă notificare prealabilă.

 • g) la încetarea prezentului contract să obțină dreptul de proprietate fără compensare, asupra eventualelor îmbunătățiri aduse imobilului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract. Orice îmbunătățire/modifîcare la configurația imobilului se va putea face numai cu avizul scris al PROPRIETARULUI, OPERATORUL având obligația de a obține aprobările legale și a suporta toate cheltuielile aferente acestor lucrări Dacă se constată că s-au făcut unele modificări de către OPERATOR, fără accept și avize legale (în formă scrisă obligatorie), contractul se reziliază unilateral fără a fi necesare constatare și notificare scrisă.

Art.5.1 - lit.f/1,2 și lit.g nu sunt obiect de negociere între părți.

5.2 PROPRIETARUL are următoarele obligații:

 • a) să asigure accesul OPERATORULUI la termenele și circumstanțele cojâveriit^ de/Părți și în zonele stabilite conform anexelor tehnice, la imobilele pentru care se semnedză'cMtraciil de acces, cu condiția ca în prealabil OPERATORUL să nu înregistreze obligași rețțante dătre PROPRIETAR.

 • b) să se abțină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecință împiedicarea sau

limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract, cu condiția ca în prealabil OPERATORUL sa nu înregistreze obligații restante către PROPRIETAR.

 • c) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea în CP a dreptului constituit prin prezentul contract.

 • d) sa permită in cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR in cazul in care se impune efectuarea unor lucrări de remediere la avarii în rețeaua Operatorului, lucrări de întreținere sau reparații cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamitati naturale sau a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere sau de reparații impuse de asigurarea continuității funcționarii rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice;

5.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:

 • a) să beneficieze de dreptul de acces câștigat în baza aplicării prevederilor prezentului contract și de celelalte drepturi conexe, cu condiția ca în prealabil OPERATORUL să nu înregistreze obligații restante către PROPRIETAR.

 • b) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații electronice cu respectarea prevederilor din REGULAMENT;

 • 5.4. OPERATORUL are următoarele obligații:

 • a) sa plătească PROPRIETARULUI, la termen, plata datorată pentru exercitarea dreptului de acces, plată care include atât contravaloarea folosinței cât și a penalităților aferente dacă este cazul, cât și contravaloarea prejudiciilor care se produc prin conduita OPERATORULUI, oricare ar fi valoarea penalităților sau a prejudiciilor astfel calculate; OPERATORUL considerat debitor, este obligat la repararea integrală a prejudiciului suferit prin faptul neexecutării obligațiilor contractuale, atât la prejudiciul patrimonial cât și la cel nepatrimonial, dar și la repararea prejudiciilor viitoare, atunci când acestea sunt certe;

 • b) să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor aferente constiturii rețelelor;

 • c) să efectueze doar lucrări de acces în subsol în imobilul ce face obiectul prezentului Contract, cu respectarea tuturor cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori a celor privind protecția mediului, a igienei și sănătății publice, a muncii, a ordinii publice și siguranței naționale și a prevederilor Regulamentului.

 • d) să procedeze cu maximă celeritate, (la încetarea contractului din oricare cauze opozabile părților), la repunerea indiscutabilă, în starea inițială, a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau după caz de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil; dreptul de opțiune este al PROPRIETARULUI.

 • e) să achite negreșit și în totalitate cheltuielile ocazionate de aulentifica^aj^RUactuluiKde acces încheiat între părți și oricare alte cheltuieli ocazionate de acte adiționale și pr0tocopl§4ehr|ice sau acte de completare a prezentului contract,

 • f) să amplaseze pe cheltuiala proprie o rețea de tubulatură suplimentară dfe dîâm^trul miiim 63 mm. Această rețea va rămîne la dispoziția absolută a municipiului urmâhd a ti I folosită Xîn beneficiul interesului public a cetățenilor, rețea de alimentare a iluminatului publifc/ rețea de

______________ ____________________ Contract Pagina 5 din 7 alimentare a autovehiculelor electrice, rețeaua proprie de comunicații a municipiului si a instituțiilor din subordinea sa. Aceasta tubulatură suplimentară nu va putea fi utilizată pentru instalarea rețelelor de fibră optică sau a oricăror altor medii de transport optic sau electric destinate furnizării de servicii de comunicații electronice pentru alte entități publice sau private.

Art. 5.5 Obligații comune

 • a) CLAUZA de CONFIDENȚIALITATE

Părțile convin ca prezentul contract și anexele sale să aibe caracter public sub toate aspectele sale, convenționale sau tehnice.

 • b) CESIUNEA CONTRACTULUI

Părțile contractante nu pot cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent.

Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimțit cesiunea contractului.

 • c) NOTIFICĂRI

Notificarea', partea care a sesizat nereguli în derularea contractului și care are o pretenție va notifica acest fapt celeilalte părți cu mențiune clară a pretenției.

Părțile au obligația de a se înștiința reciproc în scris de îndata (maxim 3 zile) asupra oricăror modificări survenite în structura părților și a datelor de identificare ale acestora, sub sancțiunea plății de daune-interese.

în cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex/tel/fax, mail (poștă electronică) ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

Notificările, de orice fel, cerute sau permise de prezentul contract văzut ca4eee a nărtilor sau de către dreptul comun - NCC - LEGEA nr. 287 din 17 iulie 2009 privj&Uîodul ^ivil în forma modificată prin LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în sfre ayLffegii nr. 287/2009 privind Codul civil (făcute numai în formă scrisă) vor fi expediate atât rieniru prestator cât și pentru beneficiar la adresa, e-mail sau la numărul de fax prezentate ma)/jos:

PROPRIETAR,

Fax:..................................

Adresă poștă electronică:........................................

Adresă poștală: Municipiul Galați......................................

Persoana de contact:.................................

OPERATOR,

Fax:..................................

Adresă poștă electronică:........................................

Adresă poștală:.....................................

Persoana de contact:.................................

 • d) LITIGH

 • (1) Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze,de către instanțele judecătorești competente potrivit legii, în a cărei circumscripții isi are sediul PROPRIETARUL.

Art.6 Clauze finale

 • 6.1 Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

 • 6.2 Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de......exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi..............................

Anexa I la Contract denumită Anexa Tehnică Secțiunea SI

Secțiunea S2

Secțiunea S2

Anexa II- Autorizații de funcționare ale Operatorului

Anexa HI - Certificate de urbanism solicitat de Operator

Anexa IV - certificatul emis de către Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Galați din care să rezulte că operatorul/furnizorul nu are taxe și impozite restante la data depunerii cererii, certificatul emis de către MFP/ANAF prin DRFP Galați din care să rezulte că operatorul/furnizorul nu are taxe și impozite restante la bugetul general consolidat la data depunerii cererii, declarație certificată notarial/avocatial din care să rezulte că operatorul/furnizorul nu are în desfășurare pe rolul instanțelor Statului Român nici un fel de cauză civilă pentru pronunțarea stării de insolventă.

Art. 7 Forța majoră

 • (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forțef majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifică' (/eleilalteyfrărti, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau/la di^pdzițțe în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifibă celeilalte pâ<ți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare,

 • (6) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai irîare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese”.

Președinți

Alexa: