Hotărârea nr. 124/2017

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului in suprafata de 33 mp, proprietate a municipiului Galati, situat in Galati, Str. Brailei nr. 136

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 124 din 28.03.2017

privind: dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 33 mp, proprietate a Municipiului Galați, situat în Galați, str. Brăilei nr. 136

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 129/17.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28112/16.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28114/16.03.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic - Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea domnului Banu Neculai, administrator al Societății EMO-COM S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 7463/15.02.2017;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 34469/12.05.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului în suprafață de 33 mp, intabulat în Cartea Funciară 103882 cu numărul cadastral 103882, proprietate publică a Municipiului Galați situat în Galați, Brăilei nr. 136, după cum urmează:

  • - Lot 1 - teren în suprafață de 27 mp, având numărul cadastral 124137;

  • - Lot 2 - teren în suprafață de 6 mp, având numărul cadastral 123117.

  • (2) Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Cheltuielile notariale și de publicitate imobiliară se suportă depetent.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțdvkin Kovacs

Plan de Enp|SSamer?'. și delimitare a imobilului o j propunere de dezlipire

Scara 1:100


Anexa np. 1.33 la rerjulSTiien 1


Nr. csdașn-a' ’ Sunrateța ăsurats a fmobîluk’l <Gip): 15îâE!2 j


33


Nr, Caria Fjreie'e


1335B23?Brt corw^'ePreședin;

Alexandt^Geibne'i Șerban


Situa'.le viitoare (cupa dezlipire)

Nr. cad

Suprafața

(mp)

Categorie de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața. Categorie

Desenarea Imobilului

(mp)

de folosința

W3S62

33

Cc

C1

27

Oc

Lot 1                       )

s

Ce

Lot 2-CI             i

Total

33

*

Total

33

-

Persoana AtittHteaîg: S.C. ADRJCARD PROJETS.R-L

Persoana Firlcs Autorizata: CvltencoAlexandru

Confirm executarea masuratoiilcr |a (er®nt ccractHucîlnea întocmirii documentației cadastrale al corespondenta acesteia cu realitatea din teren.


Semnătură sis^mpîla Data: