Hotărârea nr. 123/2017

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea ENGIE Romania S.A., pentru unele terenuri in suprafata totala de 12,92 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 123 din 28.03.2017

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea ENGIE România SA., pentru unele terenuri în suprafață totală de 12,92 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, IonufFlorin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 128/17.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 28216/16.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28218/16.03.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3), alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea 213/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 213/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supratercmă, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, in favoarea ENGIE România SA., pentru unele terenuri în suprafață totală de 12,92 mp -proprietate publică a municipiului Galați, evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu O.tftabian Kovacs

Anexa la HCL123 / 28.03.2017

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Observații

1.

Branșament gaze naturale și Post Reglare Măsură

B-dul Marii Uniri nr. 3C - Ungurianu Sorin

0,4 mp

Adresa nr. 13033/07.03.2017

Planșa Anexa 1

2.

Stație de Protecție Catodică a conductelor GN

B-dul Galați nr.9 zona bloc X4(lmp suprateran/5,5mp subteran)

6,5 mp

Adresa nr. 65897/31.10.2016

Planșa Anexa 2

3.

Stație de Protecție Catodică a conductelor GN str.Smârdan intersecție cu str. Cristofor Columb (1 mp suprateran/5,02 mp subteran)

6,02 mp

Adresa nr. 65899/31.10.2016

Planșă Anexa 3

12,92 mp

Președii^jd-c^ședință,

Alexandrii-Garblel ȘerBăn

Anexa 1


Legodo:

g ™ Rețea existenta presimte redusa;

~= Branșament proiectat presiune redusă.

Post de reglare - măsurareJ 09 28412000

S.C “SCPROACVA LNSTAL ”

S.R..L. BRĂILAObiectiv: Documentație tehnica pentru obținerea Autorizației de Constructiela Branșament G.N, cu post reglare măsurare BENEFICIAR; S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A, ■OONAT; UNGURÎANU SORIN

ĂWSA: STR MAREA UNIRE, NR. 30, LOC. GALAȚI ___

jS.......

■/ <.<•.


PLAN DE SITUAȚIE PE RIDICARE TOPOGRAFICA STR. MAREA UNIRE, NR. 3C, LOC, GALAȚI


FAZA

D.T.A.C,
M2

dte.M


gpstou


spahii


w&-


BtocX4


L

EGENDA

Plan Antaenl

Cote

1

(™g

M*sa&te&aefe'

-SPC

2

e

PrizaffiiodieadeadancffliePA

Foraj

3

Ca nalîzalie cablu Prfea Ano&a * Canalizate cablu Conducta

Cc=2m

4

Centura impamntare -

Că= tom

_


Wfejggffi

’~«w

i,iw

SSF ra «&

wrotn WtfS

mm

734100.844 «KhMiMt

4sy?ș®?3 4®W$ «WK,7i» 4SȘ9ȘS 43h!®B.W

w w te sn

Sar*

.»! mp

j?Lwsr «m» miai.My


ISil T& m®'./‘ sismtewtJS WM« f '*


l mp


>8« mw? m» rssma&i miatea mio&«


Canalizatie cablu legătură conducta

0,42 mp

Canalizate centura impamntare

3,28mp

Canalizat® cablu priza anodica

1,8Q mp


Proiectant :                  Nr.

SC Trans Electronic PROD SRL

Beiiefhroijro          .Wi®ișV®ou

ENGIE Remania SA

Faza;

DTAC

SFEMB

«ME

r^s£.g,

Titlu proiect: Instalația de proiecție catodica siîbdiedecorrtpe^CGM^iw^ desfinatedistribute: gsdor rtrâ-ta.GaM

Proiect :

M12M6

Proiectat

Ijsrts.....■•

10.10.2016

Desenat

hj. Ms-Iau

litiu planșa: Plai MPUSMIEIff

SPC a      Hun. Galats

Plfc^sa : I

%rifwat

laj tem Raia

Nr 03A|X’mi


Ewâgrs i&t fiăhtî


1,

«smiw

4413414»

MiW.376 ....

UlMaft 0.30

usm^se

7WCTST

W»®i wu*i

1HB

msswis 4*133¥Jti& 4.BS

f* i.aa»

m

SÎH

îsgsaw î www 1

raojas.m ws&sm 1 i 441558.81» 1

wumm 1 «wâ.»w 1

5*Ff»................f=4m

"■siira

Wâ8fl«îi®

M13MMB'

as.».....

Ui»W â:44

441.4&-4800.K —^W&


v&rds


garaje


&ptâliU

V®3ît s®


Bloc BR-4C


44lMl.Mgl1.S6 «10$*® 44i3M« «isn»

Uta^aisS 441SK.W «mm

»

Ui&aMsi 441


W

ș>eL

teOi&arwwr

feiU!

WJ

¥(«ij

XM

Uns w W m

Wi,§;

tswiwi

bWWter

44imasâ «wjaâ

S3S

&S

0,36

s *

Ww.......

.........

l®Ț


XL


LEGENDA

Plan Amplasament

Cote

.1.

O^MegffMe (W&al

-SFC

2

ife

Priza anodica de adâncime PA ■

Foraj

Canalizare cablu Priza Au orfica •

CPA^m

0

Canalizat» cablu Conducta

GC=2&

4

Centura impamntare-

Ca» 10a

Verificatffilu Planșa : HanAMHASAMEHT