Hotărârea nr. 121/2017

Modificarea si completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 121

din 28.03.2017

privind: modificarea și completarea H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 125/14.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27138/14.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 27138/14.03.2017, al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile ari. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Pozițiile 65 și 96 din anexa la HCL nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Date de identificare

65

7

Teren 200 mp

Str. Mineralelor, Nr. 23A

96

7

Teren în suprafață de

146,33 mp din care :

87 mp

59,33 mp

Str. Ionel Fernic, Nr. 22A Si

Str. Ionel fernic, Nr. 22A S5

Art. II - Anexa 4 la HCL 98/20.10.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

132

7

Teren

Str. Domnească, Nr. 119

Suprafață = 417,25 mp

Din care:

9,91 mp alee în indiviziune 407,34 mp teren în indiviziune

133

7

Teren

Str. Calea Prutului, Nr. 11C

Suprafață = 6186 mp din care : Si= 2173,55 mp

S2= 4012,45 mp

134

7

Teren

Str, Prunari, Nr, 10C

Suprafață =463 mp

135

7

Teren

Str, Bourului, nr, 22A

Suprafață =425 mp

136

7

Teren

Str, Ciprian Porumbescu, nr, 34

Suprafață - 97 mp

137

7

Teren

Str, Domnească, Nr, 84

Suprafață -1759 mp

138

7

Teren

Str, Eremia Grigorescu, Nr, 2

Suprafață -202 mp

139

7

Teren

Str, Stadionului, Nr, 1

Suprafață =2303 mp

140

7

Teren

Str, Argeșului, Nr, 14

Suprafață =216 mp

141

7

Teren

Str, Avram lancu, Nr, 18

Suprafață = 235 mp

142

7

Teren

Str. Grădina Veche, Nr, 15

Suprafață = 1692 mp

143

7

Teren

Str, Frunzei, Nr, 72

Suprafață = 273 mp

144

7

Teren

Str. Banatului, nr. 13

Suprafață =27i,25mp

Din care:

Cota indiviză de 3/16 proprietatea municipiului Galați

Cota indiviză de 13/16 proprietate privată

145

7

Teren

Str. Alexandru Cernat, Nr. 79

Suprafață = 153 mp

146

7

Teren

Str. Traian, Nr. 399

Suprafață = 157 mp

147

7

Teren

Str. George Coșbuc, Nr. 5

Suprafață = 45 mp

148

7

Teren

Str. Basarabiei, Nr. 142, Bl. N3A,

Parter

Suprafață = 45,95 mp

149

7

Teren

Str. Libertății, Nr. 54

Suprafață = 120 mp

Art. III - Se completează anexa la H.C.L. nr 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președint^d        ~

AlexandriFGtibriel Șerban

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ofââpian Kovacs


Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

150.

7

Teren

Țiglina I, str. Regiment 11 Șiret nr. 43 Bis

Suprafață = 242 mp, OP nr. 101/2008

151.

7

Teren

str. Aleea Română nr. 18

Suprafață = 239 mp, OP nr. 140/2008

152.

7

Teren

str. Dr. Alexandru Carnabel nr. 105

Suprafață = 217 mp, OP nr. 143/2008

153.

7

Teren

str. Lebedei nr. 17

Suprafață = 278,38 mp, OP nr. 164/2008

154.

7

Teren

str. Brăilei nr. 140

Suprafață = 238 mp, OP nr. 178/2008

155.

7

Teren

str. Cloșca nr. 1- C (fost str. Horia c/c str. Cloșca nr. 44)

Suprafață =150 mp, OP nr. 182/2008

156.

7

Teren

Intersecția DN 2B cu varianta ocolitoare spre municipiul Brăila și șoseaua spre cartier Bărboși

Suprafață =14615 mp, OP nr. 206/2008

157.

7

Teren

str. Prunari nr. 21 A

Suprafață = 187,50 mp, OP nr. 319/2008

158.

7

Teren

str. I.L. Caragiale nr. 13

Suprafață = 175,64 mp, OP nr. 436/2008

159.

7

Teren

str. Bărboși, aferent bloc 03 - B6

Suprafață = 157,54 mp, OP nr. 462/2008

160.

7

Teren

str. Brăilei nr. 203, aferent bloc A5, tronson 4

Suprafață = 108,73 mp, OP nr. 468/2008

161.

7

, Teren

Țiglina H, str. Constructorilor nr. 7 - Complex Comercial

Suprafață = 42,55 mp, OP nr. 356/2009

162.

7

Teren

str. Brigadierilor nr. 4

Suprafață = 262,26 mp, OP nr. 357/2009

163.

7

Teren cu construcții

sfr .Turturelelor nr.31, teren în suprafață de 189 mp, pe care sunt amplasate 4 construcții:

  • -  Ci, locuință în suprafață de 41 mp

  • -  C2, anexă gospodărie de 3 mp

  • -  C3, magazie în suprafață de 11 mp

  • -  C4, WC în suprafață de 3 mp

164.

7

Teren

Str. Anghel Saligny nr.29, teren în suprafața de 112,6 mp

Președin^l^ș^iffțăT^

Alexandi