Hotărârea nr. 12/2017

Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Galati pentru anul 2017 - 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 12

din 26.01.2017

privind: organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 9/10,01.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.01.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1288/05.01.2017, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1290/05.01.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 14069/19.12.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 129856/21.12.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (4) și art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2017-2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa 1 la HCL12 / 26.01.2017

REȚEA ȘCOLARĂ de stat 2017-2018

.......:........

Nr,

crt,

Județ

• Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate Juridică-Ad resa Nr, tetefan/fax/e-mail/nlveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământfara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nn teiefon/fax/e-mall/nlveluri de învățământ

1

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l,

Str.Roșiori nr,12, Mazepa I, Galați, tel,/fax 0236435054, e-mall: gradinitalgaiati@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.6

Str.Romana nr.10,8I.E1 Ap.65-66, Galați, tel.0236431627, e-mail: gradlnitalumeacopiiior@yahoo.com, PRE

2

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ELENA DOAMNA” Str.Domneasca nr.U4,

Galați, tel/fax 0236412792, e-maik gradînlta_elenadoamna@yahoo.com, PRE '

----™

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"MUGUREL" Str.Traian nr.303, Galați, tel.0236414844, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "TWEETY” Str.î.Vladimirescu nr.8, Galați, tel.0236311893, e-maîb ayiynk@yahoo.com, PRE

3

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7

Str.Univerșitâtll nr, 45, Galați, te!.O236412264; PRE • '

■ ■ ............................ ........

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.26

Str.Dr.CarnabeJ nr.7, Galați, tel.0236412531,

PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM SAPTAMANAL

NR.32 Str.Gamulea nr.40, Galați, tei.0236411654, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

Str.Domneasca nr.6Ș^Gafatirtel0236411158, e-mail: parfumuliwrfe^ii^^.coK PRE

4

GL

Urban

GRAPINITA CU PROGRAM PRELUNGIT M9 Str.Constructori lor nr.14,•Galați, M0236312S75, fax.0236413016,' e-mallr gradihițaScbnta^YahoQxom, PRE '

v\

r *

\ <k ww?

.... ........\    <..^4.0/......

Urban

GRĂDINIȚĂ                 NMO

Str.Constructorilor^is^Jjkb^ap.l, tel,0236452550, e-maih gradinitapatruzeci@yahoo.com, PRE

5

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SF.STELlAN^Str.Regimentll Șiret nr.2, ■■ ■blJ3, TigHna.l,Galați, teE0236430852i PRE ■

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAI "IOAN

NENITESCU*’ Bici. Milcov. Nr.15, Galați, tel/fax 0236415967, e-mail: e_viase@yahoo.com, PRE

6

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

“TEDI" Str.Stel.ei nr.2, Galați, tel./fax (1236492523, e-mail:

gradinita tedi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CIPRIAN PORUMBESCU" Str.Nae Leonard nr.7, BI.C5A, Ap.20-21-22, Galați, tel.0236490392, e-mail: gr3_dprianporumbescu@yahoo.com, PRE

7

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

Str.Gh.A$achinr.9A, Galați, tel./fax. 0236498468, e-mail;

■gradi30plnochlo@yahoo.com,.PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.27

Str.Lebedei nr.2, Tiglina 3, Galați, tel.0236473340, PRE

8

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

' Str.Regiment 11 Șiret nr.33, Tiglina 1, Galați; '

■teL/fax.0236438327,PRE

"a

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “LICURICI” Str.Bărbosi nr.27, Galați, tel/fax.02364^552, PRE; ■ ;   .

10

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CODRUTA” Str.Costache Conachi hr.2A, teL0236442491, fax.0236310324, e-mail: gradinita41codruta@yahoo.com, PRE ■'

ii

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ' STEP

BYSfEP’’:Str,Lăcatusitor.nr.45Ă,        ... .

tel./fax;0236442711,e-maih,: : .

gradi5tep@yahbpxo.nv PRE ■

12

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “MOTANUL INCÂLTAF Str.Costache ■ Conachi rir.2C, teE023644216ț, e-mail: . gmotanuljncaltat@yahop.com, PRE ....

Urban

.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

"VOINICELUL” Str.M.Sadoveanu nr.l, Galați, tel.236416511, e-mail: gradl8galatzi@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

“ALICE” B-du! Dunarea nr.27, BI.D7, tel.0236444337, PRE

13

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CAMIL RESSU” str.Camîl Ressu nr.5 si 9, bLUl, U2, Galați, tek0236424288, PRE ■

1

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

Micro 13B, str.Feroviarilor nr.25, BI.E, Galați, tel0236423914, PRE

14

<31

Urban

GRAD1NITA CU PROGRAM PRELUNGIT

“CROITORASUL CEL VITEAZ"' Str. Drumul

Viilor nr.36 bis, Bl, U3JJ4, Galați, tel/fax.0236461304, .                ■    ■ ■ ■

eTmaH:gradinitânumar53@yahooxom,.PRE' •.

.............. ' ............................................

15

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

: "ARLECHINO" Str.lonel Fernic nr.41, Galați, tel./fax.0236499998, e^-mal:

gradinita.arlechino@yahoo.com, PRE

t- ....... ' ...........

Urban

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA

CAZIMIR" Str.Henri Coanda nr.2O, BI.U5, tel./fax.O236310715, PRE

......16.......

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39

Str.Odobesti nr.l bis, Galați/.' tel./fax;0i23646il48/PRE '

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.19

Str.Milcov nr.50, bl Jl, Galați, tel.O23632O27S,

PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47

Str. Victor Papilian, Nr.7, Galați, tel.0236473056, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "ION

CREANGA" Str.Milcov ncl5, Galați, tel.0236465323, PRE

17

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

■ "PRICHINDEL" Str.Brailei nr.2O5:/BI,A5,: .

Galați,țeL/fax.0236444221rPRE.            ■

18

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64

■.Str.Brailei nr.226,Bl.D5, Galați,

teL/fax.O236446345, PRE-

19

GL

..........

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH.

MARINESCU” Str.Reglment llSiret nrĂlA, Galați, tel.0236312544ifaX;O2363i3190, / . :e-maihscbalai2^gLfb@¥ahPOXom/PRE, PRi,

GI.M.:      '

:.......................... :..... ........ • '

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.59

Str.Brăilei nr.184, Galați, tel.0236430330, PRE

20

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 Mul Donarea nr.60, Galați, teL0Q236472422, e-mail: scoalaJLcaragiale@yahoo.com, PRE, PRI, GIM ■

.

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.35 B-dul Donarea nr.60, Galați, tel.0236317889, PRE

21

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.5 Str.Gorunuiul nr.6B, Galați, teL/fax.0236468366, e-mal: 5coalaSgalati@yahoo.corn, PRE, PRI, GiM ■.

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.9 Str.Barbosî nr.35,

Galați, tel.0236468561, e-mail:

scoala9gl@yahoo.com, PRI, GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.44

Str.Gorunului nr.6, Galați, tel.0236468366, e-mail: gradinita_44_gl@yahoo.com, PRE

22

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 Str.Braiiei nr.204,

Galați, tel/fax 02364-10236, e-mail: scoala7galâtî.@yahqo.<ron); PRț GIM :.

23

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 St r. Lebedei nr.4, Galați, tel.0236413757, e-tnail: scoalal02004@yahob.com, PRE, PRI, GIM .

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA"

Str.Energiei, nr.5, bl.lOA, ap.l, Galați, teL/fax 0236456443, e-mail; grad4.lizuca@yahoo.com, PRE

24

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

SADOVEANU” Str.M.Sadoveanu nr.12, Galați,' teL0236458606, e-rnaîl: . .

scoala_m_sadoveanu@yahoo.com, PRI, GIM ■

25

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA «MIRON COSTIN"

. Str.Albaluhă nr4r2, Galați, tel.0236311932,. : e-mail:.5ccalahrl2mironcostln.@yahoo.com, ■. PRE, PRLGIMț .

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20

Str.Tecuci nr.160, Galați, tel.0236425281, e-mail: grădiniță 20_galati@yahoo.com, PRE

26

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA “ȘTEFAN CEL MARE“

Str.Constructoriibr nr,9, Galați, ' ' .tețp236452p72,:e-maîl:

:-scpalal3galati@yahooxom, PRI,.GIM

27

GL

Urban

școala Gimnaziala wna cuza* str.G-ral MCerrtat nr.190, Galați, :tei.0236466476>. ■ e-mail: scoalal5galati@yahoo.com, PRE, PRl, GIM

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL

“M1HAELA" Str.Tecuci nr.116, Galați, tel.0236412242, PRE

28

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 Str.Afie$ului ■' '' nrA Galați, teL02364H077, e-mâil: sc_16jsl^yahoo.cdm, PRE, PRI, GIM       ■ 1

29

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.17Str.Co$tache

Conachî nr.2, Galați, tel.0236414404, e-mail:

sc0alanichitastanescu@yahoo.com, PRi, GIM ■ ■

30

GL

Urban

SCOALĂ,GIMNAZiALÂ:NMSstr^V;V;Crâfa ’ .

nr.2, Galați, tel.0236328208, e-mail:

scoalagimnazialanrl8galati@yahop.com, PRI,

GIM

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA "GHEORGHE

MUNTEANU" str.Camll Ressu nr.9A, Galați, tel.0236422501,

e-mail: scoala31_2008@yahoo.com, PRI, GIM

31

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA "LUDOVIC COȘMA”

Str.Stelei nr.2, Galați, tel.0236432833, PRE,

pri/gim ■

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22

St r. Revoluției nr.18, Galați, tel..0236473922, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.34 str,Nufărului, B1.S13, Ap.39,I.C.Frimu, Galați, tel./fax.0236463S40, e-mail: tlnasami2007@yahoo.com, PRE

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.W

Str.A.SaIigny nr.130, Galați, tel.0236458833,

PRE

32

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA NR.20 Str.Tralan nr.318, Galați, tel.02’36479417, e-mail:' s€oaf32Qtraiangal.atl@yăhooxom,.pRl GIM

33

GL

Urban .

SCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.22 str.Zidarilor

nr.5;.GalMi,,teL0236^24244.;e-maîi:" ■ ' i

stoala22gi@y.ahooxbm; PRE,.PRI, GIM

GL

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14 str.Zidarilor nr.5, Galați, tel.0235442191, PRE

34

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.24 Str.EgaltaHi

■'nrj£ H®tel' fel.0236412546, e-mail:

scoala24^gl@yahooxiiin;p.RE,:PRI?GlM '

-

Urban

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.ll

Str.Dogariei nr.67, Galați, tel.0236236413040,

PRE

35

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.25 Str.Basarabiei

nr.25, Galați, tel.0236414048, e-mail:    ...

scoalăpetrurares25@yahoo.corn, PRI, GIM .

36

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA N&ZS Str Vadul

Sacalelor nr.2, Galați, tel.0236413954, e-

mailr scoaia„26_gl@yăh0o.com, PRț GIM

37

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28 Str.Rosiori

■ nr.3i, Galați, tel.0236433413,

. e-mail: scoala28gl@y a hpo.com, PRI, GIM

38

GL

Urban

SCOALĂ GîmS'aZIAU NR.29 Str.Strungarilor nr,7A, teL0236488560, ■ ' '

e-maii: școala29@yahoo.cdrh> PRI, GIM

39

SL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 Str.ionel Fernic

nr.5, Galați, tel.0236480657, e-mall:

$coalanr33@yahooxom, PRI, G1M

40

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL” str.Traiart Vuia nr.22, Galatf, țeL0236476095, e-rnaU/scoâlamîh.aivițeaz'ul^yahdpxom,-PRE,PRi,GIM :     .

41

GL

Urban

școala gimnaziala "Grigore moisil1

Str. Feroviarilor nr.l9A, Galați, teL0336401018, e-mail:

grigore _moi5i1@yahp0.com; PRI, GIM

42

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA “IULIA HASDEU”

Str.Oltuiu* nr.Bf:GalaU 1610236468528, e~ maii: sluhahasdeu^yaheoxom, PRI, Gl.M

43

GL

Urban

SG0ALA GIMNAZIALA “SFANȚUL GRIGORiE

TEOLOGUL” Ștf4 Dec.1918 nr.lA, Gala ti, . teL0236426959,^mail . '

■ scoala41gl@yahooxorn, PRț GIM

44

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALA ■'SFINȚII ÎMPĂRAȚI”

Str.SM^urgistilornr.l7A, GalaUtel.313155, ■ e-maik.scoalasfiintfiîmpșrati@yahooxom/ . . PFȘE, PRI, GIM:..

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.ll

Str.Siderurgîstilor nr.l7A, Galați, teL0236455504, PRE

45

GL

Urban

SCOALĂ GIMNAZIALA "DAN BARBIL1AN"

SlrTutnalistilor nr.3, Gabti, tel-0236414095, •e’mâil:școala43galati@yahooxom, PRI, GIM

46

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAl'VASILEALECSANDRÎ"

■Str.N;Balceșcu:nr.4X,GalatVtelp23641W88; ■ e-waîț: cva@cv^galatlrb, GIM, UC

47

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL “MIHAIL

KOGALNiCEANU” Str.Brallel nr.!61B, Galați teî.0236430704, e-maik' ■ cnmkgl@yahooxom, GIM, LIC

48

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU I0AN

CUZA,i'str.Saturnnr26, Galați ■ ■teL02âS413075, e-maik aLcuza@yahoo.com, PRI, GIM, LIC

49

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

Ștr.Regiment 11 Șiret nr.1244, Galați, teL0236430235, emiail:

■ liceu lracovita@yahooxom, GIM, LIC

.................. ■ ......

50

GL

Urban

UCEULȚEOREriC”DUNARfeA”Str.Oltulul ’

nr.24, Galați, t<0236321731, e-malh ldunarea@yahoo.com, GIM, LIC

51

GL

Urban

COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI"

Str.Brailei nr.134, Galați, te1.023646Ș694, e-mail: cnxnegri@gmail.com, PRI, GIM, LIC

52

GL

Urban

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN"

■ SthDomneasca nr.97-99,:Gâla’ti, tel. '

0236/415414; e-mail: irceularta@yabooxom, ■

PRI,GIM,LIC. -

53

GL

Urban

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Str.Stadionului nr.5, Galați, tel.0236/498083,

e-mail: hceulsportivgl@yahoo.com, PRI, GIM,

54

GL

Urban

SEMINARULTEOLOGICORTODOX ”SF.

■ANDREI" Str.Mihai Brâvu hr.48, Galați,. . .' tek6236/411431,e'maih  .

seminaruisfân.drei^yahQoxom^ PRI, LIC ■

5S

GL

Urban

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Stc .Strungarilor nr.31, Galați, teL0236/446248, e-mall; virgilmadgearu@yahoo.com, LIC ■

56

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA Suportului

■nr.57,Gaiati/teL023&/417421.>:e^aîh- :

grupscolar,mațina.@upcmail.r.6, LIC: ' ■

57

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

Str.Stiintei nr;il9,.Galațî,tel;d236/416564, e-' mail:eradMnegru@galatLastfal.ro,LIC,POS ..

58

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAiar Str.l

Pec.l9i8.:nr,25,Galati,țeL0236/46374d,e-. .

59

GL

Urban

COLEGIULTEHNIC "PAUL DIM0* StM

-Dec.i918 nr.27,. Galați, tel.0236/316970, e-

maîl: paul_dimo@yahoo.com, LIC, PQS ■

60

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC «’TRAIAN VUIA" SțrAnghel

Saligny hr.117, Galați, tel 0236/316748, e-,

. malL cttvaut0gl.@yahooxom, LIC ■:    .

61

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI

FERATE B-dul G.Cosbuc nr.225, Galați, tel. 0236/319422,

e-mail: liceulcfrgalati@hotmaiLcom, GIM, LIC

| 62

GL

Urban

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA

‘ELENA DOAMNA" Str.Domneasca hr.169, ■

Galați, tei .0236/465551,

e-mall: etenadoamna_gl@yahoo.com, LIC,

P05

63

GL

Urban

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE SI

■ TURISM "DUMITRU MOTOC" StnMiltov nr.15, Galați, tel. 0236/316924, e-rnail: dumitru_motoc@yahoo.com, LIC, POS

64

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE”

. Str.Milcov hr.13, Galați, teL0236/460882, e- ' maîk ghasachigl@yahoo.com, PRI, GIM, LIC'

65

GL

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIONV"

Str.Metalurgîstilor nr;4/Galati, te! ’ .0236/471119/e^âil:

' asa1.ignygl@yahdb.com, LIC, pos .

LICEUL TEHNOLOGIC "SFANȚUL iOAN"

Str.N.Balcescu nr.19, Galați, tel.0236415201,

sc_profjntegrat@yahoo.co.uk, UC

66

GL

Urban

LICEUL TEORETIC ”SF ANTA MARI A"

. StF.Cdnstruct'orlIornnȘS, Galați, tel.

0236/41031.0, .e-maîh

■5fmBriaigi@yahoo.com:, UC ..■       '

Anexa 2 la HCL12 / 26.01.2017

REȚEA ȘCOLARĂ particulară 2017-2018

Nr.

m.

Județ

Media

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate jurldleă-Adresa Nr. tefefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

. ' '■ " . . . ' 7 .. . ......:........:................:....................... .....

1

GL

Urban

GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "IULICA", str.Smardan nr.54A, teL236.470101, emaikgradinitaiulica@yahoo.com, PRE

2

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "OMUL DE ZAPADA", str.Universității nr.12, Galați, tel/fax.0236419972, email: gradinlta@omuldezapada.ro, PRE

3

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI", str.Prunarf nr.10, Galați, tei/fax.0236475811, email: danaila_dana@yahoo.com, PRE

4

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL TOSIF", b-dul G.Cosbuc nr.30-34, Galați, tel.0236471178, fax.0236461470, email: gradinitaiosif@vahoo.com, PRE

5

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ”NANNY”, str.MIhaî Bravu, nr.8, Galați, teî/fax.0336401240, email: gradinitananny@yahoo.com, PRE

6

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “ALEXUTA", str.Unirîi nr.3O, Galați, tel.0742528456, PRE

7

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'TOM Șl JERRY", str. Morilor nr.93, Galați, tel.0336802037, email: mrp_ro@yahoo.com, PRE

8

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CLEVER KIDS", str.MIhaî Bravu nr.30A, Galați, tel.0754 058 170, email: cleverkfds.gl@gmaiLcom, PRE

9

GL

Urban

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CARMENS", str.Agricola<ardas nr.1-3, Galați, tel.0336401990, fax.0336401991, email: off1ce@gradinitacarmens.ro, PRE, PRI

10

GL

Urban

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR VALCOVICI", Str. Victor Vâlcovici nr.l8A, Galați, tel.0236415305, fax.0742045163, email: secretariat@piticot.org.ro, PRE, PRI

"11

GL

Urban

LICEUL TEORETIC "MARIN COMAN", str.Domneasca nr.231, Galați, teL0236479432, fax.0236479400, email: liceulmarincornan@ymail.com, LIC

12

GL

Urban

ȘCOALA POSTUCEALA "SF. VASILE CEL MARE", str.Portului nr.57, Galați, tel/fax.0236479077, email: fdu_galati47@yahoo.com, POS

13

GL

Urban

ȘCOALA POSTUCEALA "CHRISTIANA" $tr.Stiintei nr. 119, Galați, te/fax.0236324009, email: christiana_afmc@yahoo.com, POS

14

GL

Urban

ȘCOALA POSTUCEALA "INTELLECTUM", str.Otelarilor nr.25, 01.090 bis, Galați, tei/fax.0236496555, intellecttum@yahoo.com, POS

15

GL

Urban

ȘCOALA POSTL1CEALA "CAROL DAVILA", str.Olțuiui nr.28, BUIA, ap. 1-3, tel,0236493198, Galați fax,0236465684, email: office@caroldavila.ro, POS

16

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "DANUBIUS", B-dul Galați nr.3,tel.0743355390, Galați, POS

17

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "COMAN*, str.Domneasca nr.231, Galați, tel .0236479432, fax.0236479400, email: școala sanitara cornan@yahoo.com, POS

"18

GL

Urban

ȘCOALA POSTLICEALA "FEG” GALAȚI, str.Portulul nr. 57, Galați, tel.0769.059.115, Pune de lucru

Bd. George Cosbuc nr. 255, email: scoala_feg_galati@yahoo.com POS


____' >■/

CONS^'XPreședii^e de ședință,


Alexandrii

A