Hotărârea nr. 115/2017

Aderarea municipiului Galati la societatea nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 115 din 28.03.2017

pentru: aderarea municipiului Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 108/10.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 26152/10.03.2017 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 26154/10.03.2017, al Direcției Generale Relații Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Filiala Galați nr. 248/17.11.2016, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 117276/22.11.2016;

Având în vedere dispozițiile art. 8 și art. 13, alin. (2) din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) Ut. „e” și alin. (7) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă aderarea Municipiului Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați, ca membru susținător.

(2) Se aprobă cotizația anuală a Municipiului Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați, în sumă de 5000 lei/an, începând cu anul în curs.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președi,

Alexandri

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs