Hotărârea nr. 113/2017

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.C. ArcelorMittal S.A. Galati, pentru unele terenuri in suprafata totala de 5.525 mp, proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 113

din 28.03.2017

privind: instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății ArcelorMittal SA. Galați, pentru unele terenuri în suprafață totală de 5.525 mp, proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 104/08.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 27178/14.03.2017, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 27180/14.03.2017 al Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55062/27.07.2016;

Având în vedere adresa Societății ARCELORMITTAL SA. GALAȚI nr. 1100/9/02.02.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3), alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea Societății ArcelorMittal SA. Galați, pentru suprafața totală de 5.525 mp de teren situat în domeniul public al municipiului Galați, dispus în 2 amplasamente individualizate în planul de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Ocțdviăn Kovacs

Anexa la HCL113 / 28.03.2017


PLAN DE SITUAȚIE

■ TrasM t£Â I10k¥ Stefa Srncrdan (âMG) prcsed //)