Hotărârea nr. 112/2017

Modificarea si completarea contractului nr. 49304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, in municipiul Galati, incheiat cu S.C. Transurb S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 112

din 28.03.2017

privind: modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 103/08.03.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25696/09.03.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25698/09.03.2017, al Serviciului de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. »b” și lit. „c” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei administrative nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pot. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Alexan          Șerban


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octăvian Kovacs

Anexa la HCL 112/28.03.2017

ACT ADIȚIONAL

NR. /________2017

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03*05.2016

Nr.____________/____________

Municipiul Galați , persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr.

38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin _________________________, având

funcția de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport Societatea Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de înregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin ________________________, avand funcția de

Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei din prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați

Operator


Președi

Alexandri

6:15

6:45

7:15

7:45

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

Nota:

22:15

Număr tota curse

de curse planificate:35

Gr. 1 -17,5 curse Gr.2 -17,5 curse

Gr.3 - 7 curse Gr.4 - 7 curse

Anexa la Actul Adițional nr.____

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in funcție de gradele de mobilitate se prezintă astfel:

1. Program normal: de la data de 01 septembrie - 30 iunie

2 Program de vara: de la data de 01 iulie - 31 august

  • 3. Program de noapte : nu există

  • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei: nu există

  • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa către S.C. Transurb S.A. de către U.A.T. cu cel puțin 5 zile înainte (ex.: 31-1 ianuarie, Noaptea de înviere, Ziua Marinei, Serbările Galatiului etc.).

6. Traseele 32 și 33 vor circula între 15 iunie - 15 septembrie ale fiecărui an între orele 09.00-18.00.

Tramvai

Troleibuz     :               > X

i iriiiihiri s                    ■■ vi

r'țrivi -                    7.690.577,90

Total Km planificați

9.931.597,60

Anexa 2,1.1 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie 2017

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI in perioada 01.04. — 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA

PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 20:30

20:30-22:30

cursa [min]

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

1

COMBINAT

A.M.G.

ANULAT

COMAT

COMBINAT

A.M.G.

3

MICRO 19

ANULAT

COMBINAT A.M.G.

MICRO 19

5

MICRO 19

ANULAT

Bazinul Nou

MICRO 19

42

COMAT

ANULAT

Bazinul Nou

COMAT

41

COMBINAT

07.30

16.30

X

X

1

60

1

60

1

60

X

X

X

X

Micro 40

07.00

16.00

60

COMBINAT

07.30

16.30

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor SAMBATA - DUMINICA SI IN SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.04. - 31.12.2017

TRASEUL

ITINERAR

NR. STĂTU

LUNGIME traseu [km]

PRIMA

PLECARE

IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN CURSA

DURATA

cursa [min]

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00 -13:00

13:00 -18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacîtati

Frecv.

Nr. capacîtati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

1

COMBINAT A.M.G.

ANULAT

COMAT

COMBINAT A.M.G.

3

MICRO 19

ANULAT

COMBINAT

A.M.G.

MICRO 19

5

MICRO 19

ANULAT

Bazinul Nou

MICRO 19

42

COMAT

ANULAT

Bazinul Nou

COMAT

41

COMBINAT

Nu circulă

Micro 40

COMBINAT

Anexa 2.1.3 - Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze pe anul 2017

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI in perioada 01.04.2017 - 31.12.2017 Traseele cu program de vară vor avea Diagramă separată

TRASEUL

ITINERAR

NR.

STĂTU

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [mini

05:00-07:00

07:00-09:00

09:00-13:00

13:00-18:00

18:00 - 22:30

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

13

Piața Centrală

16

14,4

06.00

20.00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

Agrogal.

06.30

21.30

Piața Centrală

06.00

21.00

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si în SĂRBĂTORILE LEGALE in perioada 01.04.2017 - 31.12.2017 Traseele cu program de vară vor avea Diagramă separată

TRASEUL

ITINERAR

NR. STĂTU

LUNGIME traseu [km]

PRIMA

PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA

cursa [mini

05:00-07:00

07:00 - 09:00

09:00 -13:00

13:00-18:00

18:00 -22:30

Nr. capacit ati

Frecven ta

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecventa

Nr. capacitati

Frecven ta

Nr. capacitati

Frecventa

13

Piața Centrală

16

14,4

06.00

20.00

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

Agrogal

06.30

21.30

Piața Centrală

06.00

21.00

Anexa 2.2 - Program de Circulație

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie

Program de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori

Zile lucratoare

Tramvaie TRASEUL 41

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

41

7.8 km

Tur

1/60’

1/60’

1/60’

10

Tur-

Piața Berthelot

7:00

16:00

1

Poarta Est

Retur

1/60’

1/60’

1/60’

Retur -

Poarta Est

07:30

16:30

1

Piața Berthelot

Număr kilometri:

10 curse x 7.80 = 78 km/zi

78.00 km/zi

3.20 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 trv Cap de linie 1=> 1x 1.6 km =1.60 km Total tur: 1.60 km

Total retur: 1.60 km

Total km dislocări: 3.20 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 41 in zi lucratoare

81.20 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 41 in zile lucratoare: 81.20 km/zi x 22 ZL = 1786.40 km/luna

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-22.00

Prima

Ultima

41

7.8 km

Tur

0

Tur-

Piața Berthelot

-

-

0

Poarta Est

Retur

Retur -

Poarta Est

-

-

0

Piața Berthelot

Număr kilometri: 0 km/zi

0 km/zi

0 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj: 0 km

Total km dislocări: 0 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 41 in zi nelucratoare

0 km

Total kilometri planificați pentru traseul 41 în zile nelucratoare: 0 km/zi x 9 ZN = 0 km/luna

Total kilometri efectivi planificați pentru traseul 41 ZL+ZN =1786.40 km efectivi/ luna

Anexa 2.2.3 - Program de circulație autobuze

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program normal

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 9

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

9

14.2 km

27 statii

Tur-

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

30.5

Tur-

Tig. III...

5:00

22:24

2

Tig. I...

Potc. De Aur...

Parfumul Teilor..

Gara CFR

Retur -

Gara CFR...

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

Retur -

Albatros...

5:00

23:03

2

Tig.l...

Tig.III

Număr kilometri:

30.5 curse x 14.2 = 433.10 km/zi

433.10 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1abz Cap de liniei => 1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz cap de linie 2 => 1 x 6.00 km = 6.00 km Total tur: 10.5 km

Total retur: 10.5 km

Total km dislocări: 21.00km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi lucratoare

454.10/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 9 in zile lucratoare: 454.10 km/zi x 22 ZL = 9990.20 km/luna

Programul de circulație PLANIFICAT al mijloacelor de transport public de calatori pentru program normal

Zile nelucratoare si sărbători legale

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-

9.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-23.00

Prima

Ultima

9

14.2 km

27 statii

Tur-

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

30.5

Tur-

Tig. III...

5:00

22.24

2

Tig. I... Potc. De Aur...

Parfumul Teilor.. Gara CFR

Retur -

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

2/36’

Retur -

Gara CFR...

5:00

23:03

2

Albatros... Tig.l... Tig.lll

Număr kilometri:

30.5 curse x 14.2 = 433.10 km

433.10 km/zi

21.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 4.5 km = 4.50 km

1 abz cap de linie 2 ==> 1 x 6.0 km = 6.00 km Total tur: 10.50 km

Total retur: 10.50 km

Total km dislocări: 21.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 9 in zi nelucratoare

454.10 km

Total kilometri planificați pentru traseul 9 in zile neiucratoare: 454.10 km/zi x 9 ZN = 4086.90 km/luna

Total kilometri planificați pentru traseul 9 ZL+ZN = 14077.10 km efectivi/ luna

Zile lucratoare

Autobuze TRASEUL 13

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

9.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

13

14.4 km

16 statii

Tur - 9 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

26

Tur-

P-ta Centrala..,

6:30

20:30

2

Calea Prutului... Bazinul Nou...

Agrogal... IAS Badalan

Retur - 7 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

7:00

21:00

2

Agrogal... Calea Prutului...

P-ta Centrala

Număr kilometri:

26 curse x 14.4 = 374.40 km/zi

374,40 km/zi

18.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj :

1 abz Cap de linie 1=> 1x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 9 km

Total retur: 9 km

Total km dislocări: 18 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 13 in zi lucratoare

392,40 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 13 in zile lucratoare: 392,40 km/zi x 22 ZL = 8.632,80. km/luna

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-

9.00

9.00-

13.00

13.00- |

18.00

18.00-

22.00

Prima

Ultima

13

14.4 km

16 statii

Tur - 9 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

26

Tur-

P-ta Centrala..,

06:30

20:30

2

Calea Prutului... Bazinul Nou...

Agrogal...

IAS Badalan

Retur - 7 statii

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

1/60’

Retur -

IAS Badalan...

07:00

21:00

2

Agrogal... Calea Prutului... P-ta Centrala

Număr kilometri :

26 curse x 14.4 = 374,40 km/zi

374,40 km/zi

18.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de linie 1^> 1x 4.5 km = 4.5 km Total tur: 9 km

Total retur: 9 km

Total km dislocări: 18 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 13 in zi nelucratoare

392,40 km

Total kilometri planificați pentru traseul 13 in zile nelucratoare: 392,40 km/zi x 9 ZN = 3.531,60 km/luna

Total kilometri efectivi planificați pentru traseul 13 ZL+ZN =12.164,40 km efectivi/ luna

Zile lucratoare                                                                  Autobuze TRASEUL 19

Traseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca

ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-07.00

07.00-09.00

09.00-13.00

13.00-18.00

18.00-

22.30

Prima

Ultima

19

14.4 km

30 statii

Tur-14

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

49

Tur-

Complex Șiret...

5:15

22.15

4

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur -16

Gradina Publ...

2/30’

4/15’

2/30’

4/15’

2/30’

Retur -

Ag. CFR...

5:15

22.15

4

C. Francezi...

Complex Șiret

Număr kilometri:

49 curse x 14.4 = 705.60 km/zi

705.60 km/zi

36.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

2 abz Cap de liniei => 2 x 3.00 km = 6.00 km

2 abzcap de linie 2=>2x6.00 km = 12.00 km Total tur: 18.00 km

Total retur: 18.00 km

Total km dislocări: 36.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 19 in zi lucratoare

741.60 km/zi

Total kilometri planificați pentru traseul 19 /zile lucratoare: 741.60 km/zi x 22 ZL - 16315.20 km/Iuna

aseul/ Lungimea

Itinerariul

Număr de capacitati / Intervalul de Succedare

Pleca ca

ri de la pete

Nr curse traseu/ zi

Nr ieșiri/ intrări garaj

traseului

05.00-

07.00

07.00-09.00

09.00-

13.00

13.00-

18.00

18.00-

22:30

Prima

Ultima

19

14.4 km

30 statii

Tur-14

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

35

Tur-

Complex Șiret...

5:15

22.15

2

Tig.l...

C. Francezi... Parfumul Teilor..

Gradina Publ.

Retur-16

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

2/30’

Retur -

Gradina Publ...

5.15

22:15

2

Ag. CFR... C. Francezi... Complex Șiret

Număr kilometri:

35 curse x 14.4 =504 km

504 km/zi

18.00 km/zi

Număr kilometri iesiri/intrari garaj:

1 abz Cap de liniei => 1 x 6.00 km = 6.00 km

1 abz cap de linie 2 =>1 x 3.00 km = 3.00 km Total tur: 9.00 km

Total retur: 9.00 km

Total km dislocări: 18.00 km

Număr total kilometri planificați pentru traseul 19 in zi nelucratoare

522 km

Total kilometri planificați pentru traseul 19 in zile nelucratoare: 522 km/zi x 9 ZN = 4698 km/luna

Total kilometri efectivi pentru traseul 19 ZL+ZN -21013.2 km efectivi/luna

Anexa2.3 - Traseele și stațiile aferente

Anexa 23.1 - Traseele de tramvai și stațiile aferente

NR TRASEU

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 41

Tur

Micro 40

Liceul nr. 3

Milcov

Mașniță

1 Decembrie 1918

Piața Energiei (pe str. Combinatului)

Piața Energiei

Liceul nr. 9

Combinatului

Arcelor Mittal SA

Arcelor Mittal SA

Retur

Arcelor Mittal SA

Arcelor Mittal SA

Combinatului

Liceul nr. 9

Piața Energiei

Piața Energiei (pe str. Combinatului)

1 Decembrie 1918

Mașniță

Milcov

Liceul nr. 3

Micro 40

Anexa 233 - Traseele de autobuz și stațiile aferente

NR. TRASEU

TUR/ RETUR

STRĂZILE TRASEULUI

STAȚII

Traseu 9

Tur

Cimitir Sf. Lazar

Cimitir Sf. Lazâr

Prel. Brăilei

Tiglina III

Brăilei

Minion

Reg. 11 Șiret

Țiglina I

Brăilei

Orășelul copiilor

Domneasca

Complex Francezi

Gării

Bloc E6

Gara CFR

Centrul de recoltare a sângelui

Romtelecom

Mazepa

Potcoava de Aur

Galeria de Artă Nicolae Mantu

Universitatea Dunărea de Jos

Parfumul Teilor

Autogara

Gara CFR

Retur

Gara CFR

Gara CFR

Gării

Autogara

Balcescu

Gării

Brăilei

FSEA

Reg. 11 Șiret

CVA

Brăilei

Albatros

Prel. Brăilei

Centru

Cimitir Sf. Lazar

Agenția CFR

Parcare bănci

Tribunal

Bloc E6

Complex Francezi

Orășelul Copiilor

Țiglina il

Minion

Tiglina III

Cimitir Sf. Lazăr

Anexa 2.4 - Grafic de circulație

Anexa 2.4.1 - Grafic de circulație tramvaie

S.C. TRANSURB S.A.

PLECĂRI TRASEUL 41

Zile: de Luni

pana Vineri

PROPUNER

E grafic

Traseu

41

Grafic

POARTA

EST

7:30

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

Propunere grafic

Nota;Nota:Numar total de curse planificate: 10 curse

S.C. TRANSURB S.A.

PLECĂRI TRASEUL 41

Zile: de Luni pana Vineri

PROPUNERE grafic

Traseu

41

Grafic

PIAȚA BERTHELOT

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Propunere grafic

Nota:Număr total de curse planificate: 10 curse

Anexa 2.4.3 - Grafic de circulație autobuze

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica

Traseu

13

Grafic

IAS BADALAN

G1

G2

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

Propunere grafic

Nota;Nota:Număr total de curse planificate: 26 curse

G1:16 curse; G2: 10 curse

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica

Traseu

13

Grafic

PIAȚA CENTRALA

G1

G2

06.00

6:30

07.00

7:30

08.00

8:30

09.00

9:30

10.00

10:30

11.00

11:30

12.00

12:30

13.00

13:30

14.00

14:30

15.00

15:30

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

Propunere grafic

Nota:Numar total de curse planificate: 26 curse

G1: 16 curse; G2: 10 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX ȘIRET -

ZILE de luni pana vineri

Traseu

19

19

19

19

Grafic

1

3

2

4

5:15

5:45

6:15

6:45

7:15

7:25

7:45

7:55

8:15

8:25

8:45

8:55

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:40

13:15

13:25

13:45

13:55

14:15

14:25

14:45

14:55

15:15

15:25

15:45

15:55

16:15

16:25

16:45

16:55

17:15

17:25

17:45

17:55

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

Nota:

22:15

Număr total de curse planificate:49 curse

Gr. 1 -17,5 curse Gr.2 -17,5 curse

Gr.3 - 7 curse Gr.4 - 7 curse

TRASEUL 19

Plecări GRADINA PUBLICA -

ZILE de luni pana vineri

Traseu

19

19

19

19

Grafic

2

4

1

3

5:15

5:45

6:15

6:45

7:15

7:25

7:45

7:55

8:15

8:25

8:45

8:55

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:05

13:25

13:45

13:55

14:15

14:25

14:45

14:55

15:15

15:25

15:45

15:55

16:15

16:25

16:45

16:55

17:15

17:25

17:45

17:55

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

Nota:

22:15

Număr total de curse planificate: 49 curse

Gr.1 -17,5 curse Gr.2 -17,5 curse

Gr.3 - 7 curse Gr.4 - 7 curse

TRASEUL 19

Plecări COMPLEX ȘIRET -

ZILE de sambata-duminica si sărbători legale

Traseu

19

19

Grafic

1

2

5:15

5:45

6:15

6:45

7:15

7:45

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

Nota:

22:15

Număr tota curse

de curse planificate:35

Gr. 1 -17,5 curse Gr.2 -17,5 curse

TRASEUL

19

Plecări Gradina Publica

ZILE de sambata-duminica si sărbători legale

Traseu

19

19

Grafic

2

1

5:15

5:45

6:15

6:45

7:15

7:45

8:15

8:45

9:15

9:45

10:15

10:45

11:15

11:45

12:15

12:45

13:15

13:45

14:15

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

17:15

17:45

18:15

18:45

19:15

19:45

20:15

20:45

21:15

21:45

Nota:

22:15

Număr tota curse

de curse planificate:35

Gr. 1 -17,5 curse Gr.2 -17,5 curse

Gr.3 - 7 curse Gr.4 - 7 curse